Girişimcilik Akademisi Kapasite Geliştirme Programı

İzmir Demokrasi Üniversitesi & Sürdürülebilir Kalkınma ve Girişimcilik Derneği işbirliğinde 5 hafta sürecek girişimci adaylarına yönelik kapasite geliştirme programı gerçekleştirilecektir.

Program kapsamında katılımcılar alanında uzman kişiler tarafından eğitim alarak alan ile ilgili önemli kazanım(lar) elde edeceklerdir. Eğitimler, katılımcıların girişimcilikle ilgili temel konseptleri anlamalarına yardımcı olacak içerikleri ve atölye çalışmalarını içermektedir. Bu içerikler bir girişimcinin veya girişimci adayının iş kurmaları için gerekli noktaları içermektedir.

Eğitim Programı Kapsamı

 • Girişimcilik motivasyonu,
 • Girişimcilik ekosistemi ve girişimcilik imkânları,
 • Yeni bir iş fikri geliştirmek,
 • Canvas İş Modeli,
 • Kaynak Geliştirme,
 • İş Planı Oluşturma,
 • Sürdürülebilir İş Modeli Tanımı

Not: Eğitim Programının birinci hafta programı 14 Ekim 2018 saat 10.30- 17.30 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

Eğitim Yeri: İzmir Demokrasi Üniversitesi

Başvuru formu için lütfen tıklayınız. 

Neden Girişimcilik Akademisi?

Yüksek ve hızlı büyüme tempolu girişimcilik ortamı yaratarak ulusal ekonomik refahı ve istihdamı arttırmak, girişimciler için uygun ekosistemi yaratarak küresel girişimcileri çekebilmek bölgesel ve küresel rekabette öne çıkan konulardan biri haline gelmiştir. Bu kapsamda Endüstri 4.0 hedefi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de öncelikli alan olarak görülmektedir. Çağı yakalamanın artık katma değeri yüksek ürünler ve girişimler üretmek ile eş değer olarak görüldüğü günümüzde ülke olarak bu alanda çalışmaların yapılması gerekliliği bir tercih değil bir zorunluluk olarak ifade edilmektedir.

Bu çerçevede değerlendirdiğimizde ülkemizde Endüstri 4.0’a geçiş adına dinamo görevi üstelenecek teknoloji odaklı Start-Up’ların uluslar arası rekabet edebilirlik seviyelerinin yetersiz olduğu gerçeği sivil toplum ve kamu sektörünün hazırlamış olduğu raporlarda yer almaktadır. 2015- 2018 yılları arasını kapsayan Türkiye Gelişim Stratejisi Eylem Planında ülkemizde girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi Endüstri 4.0 devrimini yakalamanın ve ileri teknoloji odaklı girişimlerin seviyelerinin arttırılmasının önündeki temel amaç olarak belirlenmiştir.

Bu çerçevede değerlendirildiğinde ülkemizin hedef koyduğu seviyelere ulaşmak için yerel ve ulusal düzeyde girişimcilik kültürünün ve farkındalığının arttırılması gerekmektedir. Bu kapsamda GİRİŞİMCİLİK AKADEMİSİ programını önemli görmekteyiz. Program kapsamında girişimcilik olgusuna ilgi duyan katılımcılar ile sosyal ve teknoloji kavramlarını içeren katma değeri yüksek projeler üretilerek girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

“Sağlıklı bir Girişimcilik Ekosistemi oluşturamazsak çok kıymetli projeleri, fikirleri ve girişimcileri fark edemeyiz”. Türkiye’nin hem kendi ekonomik gelişimi ve refahı hem de bölgesel olarak bir girişimcilik merkezi haline gelmesi için girişimcilik ile yaratılan ekosistem anahtar bir konumda bulunmaktadır. Bu kapsamda iller ve bölgeler düzeyinde girişimcilik ekosistemi sürdürülebilir kalkınmanın bir parçası halinde kurgulanmalı, var olan girişimcilik ekosistemlerinin mevcut durumu analiz edilerek etkin ve dinamik hale getirilmesi gerekmektedir. Yeni teknolojiler ve yeni iş modellerinin geliştirilerek, yeni girişimlerden kısa zamanda evrensel boyuta ulaşabilecek start-up’lar yaratmak girişimcilik ekosisteminin iyileştirilmesine yönelik gerçekleştirilecek özel sektör-kamu-sivil toplum işbirliğinin geliştirilmesi ile mümkün olabilecektir. Alan ile ilgili aktörlerin idari ve teknik kapasitelerinin geliştirilmesi, gençlerin teknoloji odaklı girişimcilik okuryazarlığı eğitimlerinin arttırılması Endüstri 4.0 kapsamında yapılacak stratejik hamlelerin başında yer almaktadır.

Programın Amacı

Proje, girişimcilik ekosisteminin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için bu ekosistemi besleyen unsurların desteklenmesine odaklanmaktadır. Böylece, İzmir’in sahip olduğu yetişmiş insan gücü kaynağı katma değer yaratacak girişimcilik alanlarına yönlendirilerek, genç istihdamının artırılması sağlanacaktır.

Endüstri 4,0’a geçişte şehrin itici gücü konumunda bulunan gençler programın hedef kitlesini oluşturmaktadır. Özellikle girişimciliğe ilgi duyan, yenilikçi bakış açısına sahip, bilgi, inovasyon ve yaratıcılık çalışmalarında çalışmalar yapan ya da yapacak olan 25 genç projemizin doğrudan yararlanıcılarını oluşturmaktadır.  Katılımcı gençler toplumsal cinsiyet eşitliğine uygun olarak seçilecektir. Proje kapsamında, gençlere yönelik teknoloji odaklı girişimcilik okuryazarlığı eğitimleri verilerek yeni start-up’ların oluşturulması sağlanacaktır.

Programın Hedefleri

 1. İzmir’de girişimcilik ekosisteminin yeterli derecede etkin ve dinamik hale getirilmesi,
 2. Gençlerin, girişimcilik ekosisteminde karar alıcı süreçlerde temsil edilmesinin arttırılması,
 3. Gençlerin alan ile ilgili bilgi sahibi olmalarının arttırılması,
 4. Gençlerin, ileri teknoloji odaklı girişimlere teşvik edilmesi,
 5. Girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi için bu ekosistemi besleyen unsurların desteklenmesi,
 6. İzmir’in sahip olduğu yetişmiş insan gücü kaynağı katma değer yaratacak girişimcilik alanlarına yönlendirilerek, genç istihdamın arttırılmasını sağlamak.

Programın Yöntemi

Program süresince uygulayacağımız çalışma yöntemleri akran eğitim modeli, yaratıcı drama etkinlikleri, atölye çalışması, start-up çalışması, eğitim faaliyetleri ve yaygın eğitim teknikleridir. Projenin hedef kitlesini oluşturan farklı özelliklere (yaş, cinsiyet, etnik köken, mezhep) sahip genç grup ile yapılacak çalışmalarda, gençlerin kendilerini rahat ifade edebilmeleri ve sosyal uyumun güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Yapılacak faaliyetlerde katılımcı merkezli yaygın eğitim tekniklerinin yoğun bir biçimde kullanılacak olması akran gruplarıyla kaynaşmayı arttırarak elde edilecek bilgi ve kazanımların sürdürülebilir kılınmasını kolaylaştıracaktır. Bunun yanı sıra atölye çalışmalarında sağlanacak katılımcı merkezli yaklaşımı, karşılıklı hoşgörü ve farkındalığı arttırması ve sosyal uyumun gerçekleştirilmesi bakımından önemli görmekteyiz.

Gençlerde yenilikçi fikirlerin ortaya çıkmasını kolaylaştırmak ve grup dinamiğini sürekli canlı tutmak amacıyla katılımcı merkezli yaklaşımı öngören yaratıcı drama yöntemi faaliyetlerimizde yoğun bir şekilde kullanılacaktır. Yaparak- yaşayarak öğrenmeyi mümkün kılması bakımından tercih ettiğimiz yöntemi, katılımcıya birden çok (bilişsel, devinimsel) kazanımları kazandırması bakımından önemli görmekteyiz.