KVKK

Sivil Toplum ve Medya Çalışmaları Derneği

Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile “Sivil Toplum ve Medya Çalışmaları Derneği” olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, sizi KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde, aşağıda tanımlanan Kişisel Verilerinizin toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri, Kişisel Verilerinizi koruma yöntemlerimiz ve politikamız, işlenen Kişisel Veri örnekleri, veri sorumlusunun kimliği, Kişisel Verilerin işlenme amaçları, Kişisel Verilerinizin üçüncü kişilere ve/veya yurtdışına aktarımı ve KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak bilgilendirmek istiyoruz.

KVKK Kapsamında kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ve bunun bir özel türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”) ifade eder. Bu kapsamda Kişisel Veri tanımı Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi de kapsamaktadır.

 

  1. Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemimiz ve Hukuki Sebepler

 

Sivil Toplum ve Medya Çalışmaları Derneği, yürütmüş olduğu tüm Kişisel Veri işleme faaliyetlerinde KVKK başta olmak üzere ilgili mevzuatta aranan tüm yükümlüklere uygun olarak hareket etmekte ve Kişisel Verilerinizin güvenli bir şekilde barındırılması ve Kişisel Verilerinizin hukuka aykırı biçimde kullanılmasının önlenmesi için gerekli güvenlik tedbirlerini almaktadır. İşbu Aydınlatma Metni’nde ifade edilen Kişisel Veri işlemeleri KVKK ve ilgili mevzuata uygun surette gerçekleştirilmektedir. KVKK gereğince, aşağıda sayılanlar ve bunlara ileride eklenebilecek sair kanallar vasıtasıyla Kişisel Verilerinizi otomatik yahut otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde aşağıdaki yöntemlerle toplamakta ve KVKK Madde 5.1, Madde 5.2, Madde 6.2 ve Madde 6.3 kapsamında işlemekteyiz:

  • E-posta adreslerimiz (“E-posta”) üzerinden yürütülen yazışmalar dahil sair iletişim yöntemleri ile her türlü iletişim araçları (“İletişim Araçları”) kanalıyla,
  • Sivil Toplum ve Medya Çalışmaları Derneği’nin hizmet verdiği yahut hizmet aldığı/hizmet verdiği şirketleri, iş ortakları, projelerin finansmanını sağlayan firmalar gibi üçüncü kişiler kanalıyla.

 

  1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Yukarıda anılan kanallar vasıtasıyla paylaştığınız Kişisel Verileriniz bakımından Veri Sorumlusu Osmanağa Mah. Nemlizade sk. No: 18 Kadıköy/İstanbul adresinde bulunan Sivil Toplum ve Medya Çalışmaları Derneği’dir.

  1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

İşbu Aydınlatma Metni’nde anılan kanallardan, anılan yöntemlerle toplanan Kişisel Verileriniz KVKK madde 5.2 ve 6.3 doğrultusunda; açık rızanız olmaksızın; (i) İlgili projelere finansman sağlayan kuruluş/kuruluşlarla projenin gerçekleştiğini ispat etmek, (ii) hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeksizin, meşru menfaatlerimizi korumak amacıyla  işlenmektedir. Ayrıca alenileştirdiğiniz Kişisel Verileriniz de açık rızanız olmaksızın işlenebilmektedir.

KVKK madde 5.1 ve 6.2 doğrultusunda; açık rızanızın alınması şartıyla; (i)Vakıf faaliyetleri kapsamında yapılması gerekli görülen raporlamaların, istatistiklerinin ve benzeri incelemelerin yapılması, (ii) kurumsal iletişim ve bu kapsamda sair etkinlik ve davetlerin düzenlenmesi ve bunlar hakkında bilgilendirme yapılması,toplantı katılımı başvuru, giriş ve ilgili tüm işlemlerin yapılması ve gerekli diğer toplantı bildirim işlemlerinin tamamlanması, Kongre/Sempozyum, bilimsel ve eğitsel toplantılara katılım için temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeksizin, meşru menfaatlerimizi korumak amacıyla işlenmektedir.

 

  1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

İşbu Aydınlatma Metni’nde anılan kanallar vasıtasıyla Sivil Toplum ve Medya Çalışmaları Derneği ile paylaşmış olduğunuz Kişisel Veriler, KVKK başta olmak üzere Kişisel Verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir.

  1. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Sivil Toplum ve Medya Çalışmaları Derneği, işbu Aydınlatma Metni’nde anılan kanallardan, anılan yöntemlerle toplanan Kişisel Verilerinizi, KVKK ve sair mevzuat kapsamında ve işbu Aydınlatma Metni’nde anılan amaçlar dahilinde üçüncü kişilere ,yurtiçinde ve dışındaki hibe sağlayıcılarına aktarabilir. Kişisel verileriniz:

  • Yukarıda KVKK Madde 5.2 ve Madde 6.3 kapsamında belirlenen amaçların varlığı halinde, yurtiçinde ve yurtdışında bulunan gerçekleştirdiğimiz projelerin tarafı olan kişilerle/şirketlerle/vakıflarla ve aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflara yukarıda açıklanan amaçlarla aktarılabilmektedir;
  • Yukarıda KVKK Madde 5.1 ve Madde 6.2 kapsamında yurtiçinde ve yurtdışında bulunan belirlenen amaçlar bakımından açık rızanızın alınması şartı ile aktarılabilmektedir.

 

  1. Kişisel Verilerinize Erişim ve KVKK Kapsamında Haklarınız

KVKK madde 11 uyarınca Sivil Toplum ve Medya Çalışmaları Derneği’ne başvurarak;

(i)Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii)Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv)Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v)Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, (vi) Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, (vii)Kişisel Verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (viii) İşlenen Kişisel Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme, (ix) Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi aşağıda yer alan e-posta adresimize göndereceğiniz e-posta ile yahut yine aşağıda yer alan ve zaman zaman değişebilecek olan posta adresimize ıslak imzalı bir dilekçe ile elden ya da noter aracılığıyla teslim edebilir ve ileride bunlara eklenebilecek Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle gönderebilirsiniz. Sivil Toplum ve Medya Çalışmaları Derneği, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerin Sivil Toplum ve Medya Çalışmaları Derneği tarafından sonuçlandırılmasına ilişkin ayrıca bir maliyet doğması hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretler Sivil Toplum ve Medya Çalışmaları Derneği tarafından talep edilebilir.

Posta adresi: Osmanağa Mah. Nemlizade sk. No: 18 Kadıköy/İstanbul

E- posta adresi: bilgi@sivilsayfalar.org