Şeffaflık Derneği Adayları Yerel Yönetim Şeffaflık Taahhütnamesi İmzalamaya Davet Ediyor

Uluslararası Şeffaflık Derneği, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimler kapsamında bütün belediye başkan adaylarını şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık ilkeleri için Şeffaflık Taahhütnamesi imzalamaya davet ediyor.

Dernek, Şeffaflık Taahhütnamesi çağrısı ile, içinde bulunduğumuz yerel seçim sürecinde bu talebi tüm partilerden belediye başkan adaylarına ulaştırmayı hedefliyor.

Yerel Yönetim Şeffaflık Taahhütnamesi şu maddeleri içeriyor:

 • Belediye Başkanı olarak birinci derece akrabalarımı da içeren malvarlığı bildirimlerimin yıllık olarak ilan edilmesini sağlayacağım. 
 • Belediye yönetimi ve çalışanlarının işe alım ve terfi süreçlerinin liyakat ilkesi doğrultusunda, kayırmacılıktan uzak bir anlayışla yürütülmesini sağlayacağım. 
 • Belediye Meclisi toplantılarının gündemini önceden duyuracağım, internetten canlı yayınlayarak kamunun bilgi sine açacağım. 
 • Belediye Meclisi kararlarını, toplantı tutanaklarını, komisyon raporlarını, stratejik plan, yıllık bütçe ve performans programını, denetim ve faaliyet raporlarını belediye internet sitesinden yayınlayacağım. 
 • Belediye ihalelerinin önemli bir bölümünün şeffaflık ve hesap verebilirliği sağlayan açık ihale usulüyle yapılmasını sağlayacağım. Pazarlık/doğrudan temin yöntemlerini istisnai durumlar haline getireceğim. Teknik şartnameleri ve ihale sonuçlarını (kazanan şirket, teklif miktarı ve şirket performansı) kamuoyuyla paylaşacağım. Geçmiş dönem de yapılan ihalelerin listesini, tamamlanma miktarlarıyla beraber, internet ortamında bulunduracağım. 
 • Belediyeye ait şirketlerin (gelir, gider, borçlanma, tahsilat oranı vb.) ve taşınmazların (tahsis, gelir, satış vb.) mali durumlarını yansıtan bilgileri her yıl veri temelli ve kıyaslamaya uygun biçimde paylaşacağım. 
 • Belediye çalışanları, meclis ve komisyon üyeleri ile paydaşlara yönelik etik kod ve davranış kuralları ile çıkar ça tışması tanımlarının geliştirilmesini sağlayacağım. Etik Komisyonu’nun kurulmasını ve etkin bir biçimde bu ilke ve kurallara uyumun takip edilmesini sağlayacağım. 
 • Belediye faaliyetleriyle ilgili olarak hesap verebilirliği sağlamak üzere, vatandaşların şikayetlerini iletebilecekleri bir mekanizma kuracağım. 
 • Vatandaşların bilgi edinme hakkı kapsamında yapmış olduğu başvuruların sayısını ve cevap verme süresini yıllık olarak kamuoyuna duyuracağım. 
 • Kent Konseylerinin, ayrımcılık yapmadan, toplumun tüm kesimlerini içerecek özerk ve katılımcı şekilde oluşturul masını ve aktif biçimde çalışmasını sağlayacağım. Belediyenin, hizmet ve faaliyetlerinde STK’larla iş birliği kurma sını sağlayacağım. 
 • Belediye Meclisi ve komisyon toplantılarında gündemin ilgili olduğu mahalleleri ve STK’ları bilgilendirerek; muh tarların, ilgili STK temsilcilerinin ve yurttaşların bu toplantılara katılmalarını sağlayacağım. İmar planlaması, imar değişiklikleri, önemli ihaleler gibi mahalleleri doğrudan etkileyecek konularda katılımcı yönetim anlayışını esas alacağım. Bu konudaki katkıların ve katkı sahiplerinin duyurulması ve iyi uygulama örnekleri olarak yaygınlaştırıl ması için çaba harcayacağım. 
 • Her yıl bütçe hazırlanırken, mahalle meclisleri, kent konseyleri ve benzeri mekanizmaları kullanarak vatandaşlara danışacağım, internet imkanlarını kullanarak açık ve katılımcı bütçe ilkelerini hayata geçirmeye gayret gösterece ğim. 
 • Yerel yaşamda toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve eşitlik politikasının gerekli kaynaklar ile yerel yönetim stratejisinin bir parçası haline gelmesi için gereken adımları önceliklendireceğim. 
 • İklim değişikliğinin risklerini azaltmaya yönelik kent ve çevre politikalarının hayata geçirilmesi; kentin tarihi, do ğal ve kültürel mirasını, ekolojisini, varlıklarını ve değerlerini değiştirme kapasitesi taşıyan projelerin kentin imar planlarında yer almadan önce gerekli etki analizlerinin yapılması ve bütün bu sürecin şeffaf ve katılımcı birşekilde yürütülmesi için çalışacağım. 

Seçilmem durumunda; şeffaf, dürüst, hesap verebilir, katılımcı ve kapsayıcı bir yönetim anlayışı doğrultusunda faali yet göstereceğimi taahhüt ederim.