Türkiye’de Sivil Toplum ve İnsani Yardım Alanında Yüksek Lisans Programları

Türkiye’de çeşitli üniversitelerde bulanan sivil toplum alanındaki yüksek lisans programlarına yakın zamanda “Afet ve İnsani Yardım Yönetimi” programı da eklendi. Söz konusu akademik programlar, sivil toplumun ihtiyaç duyduğu insan kaynağının bu alanda bilgi kapasitesinin bilimsel ölçütlerde gelişimini teşvik ediyor.

Ağırlıklı olarak İstanbul’da devlet ve vakıf üniversitelerinde farklı isimler altında sivil toplum ve ilgili alanlara ilişkin eğitim veren yüksek lisans programları bulunuyor. İstanbul’da sivil toplum alanında yüksek lisans eğitimi almak isteyen öğrenciler için, İstanbul Üniversitesi’nde “Sivil Toplum Kuruluşları ve Sosyal Sorumluluk Yönetimi”, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde “Sosyal Projeler ve STK Yönetimi”, İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde Sivil Toplum Örgütlerinin Yönetimi ve Marmara Üniversitesi’nde Yönetişim ve Sivil Toplum Kuruluşları adı altında  dört üniversitede birer tane olmak üzere toplamda dört yüksek lisans programı mevcut.

Afet ve İnsani Yardım Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı (İngilizce)

Program, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü koordinasyonunda hazırlandı. Afet ve İnsani Yardım Yönetimi programı, Türkiye’de ve komşu ülkelerdeki kamu ve özel kuruluşlarda görev alan ve/ya alacak fen bilimleri, sağlık bilimleri, sosyal ve beşerî bilimler alanında mezunların, afet ve insani yardım alanında yetişmesini amaçlıyor.

Afet ve İnsani Yardım Yönetimi Yüksek Lisans Programları, afet öncesi dönemde afet tehlikesi bulunan bölgelerde olası afetlere karşı risk azaltma ve hazırlık strateji ve çalışmaları, afet anında arama kurtarma ve sonrasında insanı yardım çalışmalarını da kapsayan iyileştirme ve yeniden yapılanma çalışmalarını içeriyor.

Bu programda, kamu çalışanları, STK ve özel sektör, iş dünyasının profesyonelleri ve meslek örgüt temsilcileri ile bu alanda bilimsel araştırmalar sürdüren araştırmacı ve akademisyenler arasında iş birliğini sağlayacak ve bunu sürekli kılacak stratejik bir anlayış temel alındı. Program hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Sivil Toplum Kuruluşları ve Sosyal Sorumluluk Yönetimi 

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümü altına açılan “STK ve Sosyal Sorumluluk Yönetimi” Tezsiz Yüksek Lisans Programı olarak kurgulandı. Program, hem STK’ların ihtiyaç duyduğu nitelikli uzman/yönetici ihtiyacının karşılanmasını ve hem de özel şirketlerin sosyal sorumluluk projelerini yürütebilecek profesyonellerin yetiştirilmesini amaçlıyor.

Ulusal veya uluslararası STK’larda çalışanlar, resmi ve özel kurumların halkla ilişkiler, müşteri ilişkileri, sosyal sorumluluk projelerinde çalışanlar, siyasi partiler ve baskı gruplarının yöneticileri, resmî kurumların (kalkınma ajansları, bakanlıklar, valilikler, belediye) proje birimlerinin yöneticileri Programın öncelikli hedef kitlesidir. Bu program ayrıca STK’larda gönüllü veya profesyonel olarak çalışmak isteyen veya sosyal sorumluluk alanında kariyer yapmak isteyen gençlere de hitap ediyor. Programı tamamlayanların, Türkiye toplumumun sosyolojik altyapısını daha yakından tanıyarak, görev alacakları sosyal projelerin kurgulanmasından yürütülmesine, fon bulunmasından raporlanmasına kadar her aşamada bilimsel metotları kullanabilme becerisi kazanması hedefleniyor. Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Sosyal Projeler ve STK Yönetimi 

2003 yılından bu yana önce STK Eğitim ve Araştırma Birimi, daha sonra Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi bünyesinde İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde yer alan Sosyal Projeler ve STK Yönetimi programının tezli ve tezsiz seçenekleri bulunuyor. Program, yayınlar, sertifika programları ve saha çalışmalarıyla bu ihtiyaca yanıt vermeye çalışan İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2014-2015 öğretim yılından itibaren “Sosyal Projeler ve STK Yönetimi” Yüksek Lisans Programıyla STK’ların yetişmiş insan kaynağı gereksinimine ve bu alanda yürütülecek kaliteli akademik çalışmalara katkıda bulunmayı hedefliyor. Program kapsamında öğrenciler Sivil Toplum Kuruluşları Yönetimi veya Sivil Toplum Çalışmaları yoğunlaşma alanlarından birisine yönelebilirler.

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde tezli ve tezsiz seçenekleri bulunan programın amacı; sivil toplumu desteklemek. Program hakkındaki detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetişim ve Sivil Toplum Kuruluşları

Marmara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı bünyesinde “Yönetişim ve Sivil Toplum Kuruluşları” adlı tezli ve tezsiz (2. öğretim) Yüksek Lisans Programı eğitimi 2016 yılında başladı.

“Demokrasinin ve demokratik teamüllerin sağlam bir şekilde yerleşmesi için hayati derece önem arz eden STK’lar ancak stratejik amaç ve hedeflerini açıkça belirleyebilir ve uygulamaya dönüştürebilirlerse başarılı olabilirler.” tespitinden hareketle, Yönetişim ve Sivil Toplum Kuruluşları yüksek lisans programı ders müfredatı ile söz konusu ihtiyacı karşılamaya yönelik olarak hazırlandı. Programın amacı STK’larda çeşitli kademelerde yönetici olarak görev alacak veya proje odaklı çalışacak destek ekiplerini yetiştirmek. Programın içeriğine bağlantıdan, detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Sivil Toplum Örgütlerinin Yönetimi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde açılan Sivil Toplum Örgütlerinin Yönetimi yüksek lisans programı, “Kâr amacı gütmeyen kuruluşların yönetimi, fon temini, kapasite geliştirmesi ve insan kaynakları gibi konuların öne çıkmasını sağlayan bu gelişme özünde sivil toplum kuruluşu yönetiminin bilimsel ve analitik bir tarzda ele alınması” gerektiği tespitinden hareketle açıldı.

Türkiye’de toplumdaki gönüllü teşekküller ve gönüllülük anlayışının Batı’dan farklılıklar arz etmesi sivil toplum kuruluşlarının yönetiminin evrensel ve yerel bakış açıları ile karşılaştırmalı ele alınması zorunluluğundan hareketle, Türkiye’ye has “bir sivil toplum yönetim pratiği geliştirebilmek için evrensel STK uygulamaları yanında çağdaş örnekler ile vakıf geleneğimiz arasındaki karşılaştırmalı çalışmaları da dikkate almak” gerektiği kaydediliyor.

Bu çerçevede program İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde ikinci öğretim kapsamında tezsiz yüksek lisans programı olarak yer alıyor. Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.