İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi Aşama – III Açılış Toplantısı

27 Kasım 2019
Şeffaf, katılımcı ve vatandaş odaklı kamu güvenliği hedefiyle yola çıkan projenin açılışı için iç güvenlik kuvvetleri de dahil olmak üzere merkezi ve yerel yönetim aktörleri, TBMM temsilcileri, STK’lar ve akademisyenler 28 Kasım'da Ankara’da bir araya geliyor!

İlk aşaması 2008 – 2010, ikinci aşaması 2012 – 2014 yılları arasında uygulanan ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi Projesi III. Aşaması” Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülüyor. Proje temel olarak toplumun özellikle kırılgan ve dezavantajlı kesimlerinin ihtiyaç, talep ve beklentilerini hassasiyetle dikkate alan, yalnızca güvenlik değil “güven” de sağlayan çift-taraflı ve nitelikli bir güvenlik yönetişim modelini hedefliyor. Bu doğrultuda, iyi yönetişim ilkelerine ve insan odaklı güvenlik ve toplumsal asayiş anlayışına dayalı, sivil ve demokratik bir iç güvenlik gözetimi sistemine geçişi sağlamak Projenin genel amacını oluşturuyor. 

Şeffaf, katılımcı ve vatandaş odaklı kamu güvenliğini amaçlayan Proje 24 ay sürecek. Projenin ana faydalanıcı kurumu İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü ve eş faydalanıcı kurumu ise Türkiye Büyük Millet Meclisi. 

Proje faaliyetlerinin hedef grupları İçişleri Bakanlığı, Valilikler, Kaymakamlıklar, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. Bununla beraber Projenin temel çıktı ve başarılarının nihai faydalanıcıları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı gibi kolluk kuvvetleri ile yerel yönetimler ve ilgili sivil toplum kuruluşlarıdır. 

Projenin III. Aşaması Dört Bileşenden Oluşuyor: 

Bileşen A: Yasal ve Kurumsal Çerçeve 

A Bileşeni kapsamında, AB ve uluslararası standartlar ile en iyi uygulamaların sağladığı sivil/demokratik gözetim ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda polis ve jandarma ile ilgili temel yasalar gözden geçirilecek, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nin müfredatı geliştirilecek. Ayrıca bu bileşen altında, İçişleri Bakanlığı performans değerlendirme sistemi güçlendirilecek ve Ulusal Suç Önleme Ofisi kurulması için gerekli altyapı çalışmaları yapılacak. Ulusal düzeyde suç önleme ve güvenlik planlarının hazırlanmasına yönelik Ulusal Strateji ve Türkiye’deki iç güvenlik kuvvetlerinin gözetimi için beş yıllık organizasyonel strateji hazırlanacak. 

Bileşen B: Meclis Gözetimi 

Proje’nin III. Aşaması, iç güvenlik kurumlarına özgü gözetim mekanizmalarının yeniden tanımlanmasında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni (TBMM) destekliyor. Proje’nin II. Aşaması, iç güvenlik kurumlarının Meclis denetimi için farklı araçları analiz etmişti. Ancak şu anda, 2019’dan itibaren uygulamaya giren Cumhurbaşkanlığı sisteminin getirdiği değişikliklere dayalı olarak ihtiyaçların gözden geçirilmesine ihtiyaç bulunuyor. Böylelikle bu bileşen altında, iç güvenlik kurumlarının etkin gözetimi ile suç önleme ve güvenlik planlarındaki bakış açısını geliştirmek üzere TBMM için strateji tasarlanacak. 

Bileşen C: Pilot Güvenlik Yönetişim Yapılarının Yaygınlaştırılması 

C Bileşeni kapsamında, Projenin önceki aşamalarında 9 pilot ilçede ön çalışması yapılan Yerel Önleme ve Güvenlik Kurullarının (YÖGK) yaygınlaştırılması ve kurumsallaştırılması gereklilikleri değerlendirilecek. Bu bağlamda, Projenin III. aşamasında 10 yeni ilçede benzer ön çalışmalar yapılacak, öncekilerle beraber ön çalışması yapılan yer sayısı 19’a çıkarılacak. Kurullar, suç önleme konusunda sivil toplumun beklentilerini ve katkılarını almak, kurumsal koordinasyonu güçlendirmek ve kaynak verimliliğini artırmak amacıyla Türkiye’ye özgü tasarlanmış yapılar olarak yerelde suç ve kabahatleri önlemek üzere 3 yıllık stratejik plan hazırlayacak ve uygulayacak. 

Bileşen D: Bireysel ve Kurumsal Kapasite 

D Bileşeni, vatandaş odaklı güvenlik hizmetleri kavramı ve Türkiye’de Yerel Önleme ve Güvenlik Kurullarının sivil ve demokratik gözetimi uygulamaları amacıyla sivil makamların (kaymakamlar ve valiler/vali yardımcıları) ve vatandaşların farkındalığını artırmayı hedefliyor. Projenin daha önceki aşamalarında elde edilen sonuçlara dayalı olarak, YÖGK’ların sivil ve demokratik gözetim vizyonu ve vatandaş odaklı güvenlik hizmetleri hakkında bilgi ve anlayışlarını derinleştirmek amacıyla, valiler, vali yardımcıları ve kaymakamların kapasitelerini artırmak üzere büyük çaplı kapasite geliştirme programları uygulanacak.