Eşit Haklar için İzleme Derneği’nin Alt Hibe Programı Başvuruları Açıldı

Eşit Haklar için İzleme Derneği (ESHİD) ve İnsan Hakları Bilgi ve Belge Sistemleri (HURIDOCS) ortaklığında yürütülen ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından İnsan Hakları ve Demokrasi Tematik Programı kapsamında desteklenen 'İzleme ve Savunuculuk Ortaklıkları Yoluyla Türkiye’deki Dezavantajlı Grupların Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklarının Desteklenmesi' projesinin alt hibe programı başladı.

Program dahilinde dezavantajlı grupların ekonomik, sosyal ve kültürel (ESK) haklara erişimini güçlendirme amacı doğrultusunda izleme ve savunuculuk faaliyeti yürütecek sivil toplum aktörlerinden oluşan yerel kümelere finansal ve teknik destek sağlanacak.

Proje, dezavantajlı grupların ESK haklara erişiminin güçlendirilmesinde sivil toplum aktörleri arası iş birliklerini teşvik etmeyi ve sivil toplum aktörlerinin veri toplama, saklama, yönetme yöntemleri, dijital güvenlik ile izleme ve savunuculuk faaliyetlerinde kapasitelerini arttırmayı hedefliyor.

İlk hedefin gerçekleşmesi için alt-hibe desteği yerelde oluşturulacak kümelerin proje önerilerine verilecek. Sivil toplum örgütleri ve/veya sivil toplum aktörlerinin bir proje önerisi etrafında bir araya gelmesi ile oluşturulan en fazla üç yerel kümeye, önerdikleri izleme ve savunuculuk projelerini yürütmesi için en az 7.500€ en fazla 10.000€ finansal destek sağlanacaktır.

İkinci hedef doğrultusunda alt hibe faydalanıcılarına daha önce odak grup ile gerçekleştirilen haritalama çalışmasında tespit edilen ve alt-hibe faydalanıcılarının gerçekleştireceği atölye çalışmasında aktaracağı ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırılacak teknik destek sağlanacak. Alt-hibe faydalanıcılarına HURIDOCS tarafından veri toplama, saklama ve yönetiminde dijital araçların kullanımı, ESHİD tarafından bu verilerin savunuculuk faaliyetlerinde kullanımı üzerine a eğitimler sunulacak. Hibe faydalanıcıların atölye çalışması ve eğitimlere aktif katılımı beklenmekte.

Hibe ve teknik destekler ile alt-hibe faydalanıcılarının bir saha teşhis raporu hazırlaması ve bu rapor esas alınarak bir savunuculuk faaliyeti yürütmesi bekleniyor. Saha teşhis raporu ve savunuculuk faaliyetleri alt hibe faydalanıcılardan beklenen proje çıktılarıdır.

Başvuru Koşulları

Alt hibe programı yerel ölçekte kurgulanacak önerileri desteklemeyi öngörmektedir. Bu yerellik bir il ya da birkaç ilden oluşan bölge ile tanımlanabilir.

İş birliklerinin teşvik edilmesi hedefi kapsamında alt hibe izleme ve savunuculuk faaliyetlerinde ortaklaşan sivil toplum aktörlerince kurulacak yerel kümelere verilecek. Yerel küme bir proje önerisi çerçevesinde bir araya gelen en az 3 sivil toplum örgütü ve/veya sivil toplum aktöründen oluşturulacak. Alt hibe desteğinin nasıl yürütüleceğini düzenleyecek sözleşmeden doğan yasal yükümlülükleri üstlenebilecek, tüzel kişiliğe sahip en az bir sivil toplum örgütünün küme bileşenlerinden olması zorunlu. Bu sorumlulukları üstlenecek STÖ dışındaki küme üyeleri STÖ, insan hakları savunucusu, akademisyen, gazeteci gibi sivil toplum aktörlerini içerebilir.

Yerel küme tarafından önerilecek projenin dezavantajlı grupların (kadınlar, LGBTİ+’lar, mülteciler, vb.) Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklara ilişkin Uluslararası Sözleşmede tanımlanmış ve güvence altına alınmış bir hakka ya da haklara (eğitim hakkı, barınma hakkı; sağlık hakkı, vb.) erişimine odaklanması bekleniyor.

Başvurular 2 bağımsız uzman tarafından değerlendirilecek. Başvurular arasından, toplumsal cinsiyet perspektifine sahip olanlar ile 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş Depremleri’nden etkilenen bölgeye odaklanan öneriler değerlendirme sürecinde önceliklendirilecek.

  • Başvuruların bir STÖ tarafından yapılması gerekmekte.
  • Başvuru için aşağıda listelenen belgelerin eksiksiz olarak 04.09.2023 tarihine kadar eskhaklar@esithaklar.org adresine iletilmesi gerekmekte.
  • Başvuru ile ilgili detaylı bilgilere Alt Hibe Programı Başvuru Rehberi’nde yer almakta.

Hibe Rehberi ve Başvuru Belgelerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.esithaklar.org/wp-content/uploads/2023/08/huridocks-cagri.7z

Başvuru Belgeleri:
  • EK I – Başvuru Formu
  • EK II – Bütçe (Euro cinsinden hazırlanmalıdır)
  • EK III – Küme üyeleri tarafından imzalanmış Mutabakat Metni
  • Faaliyet Belgesi
  • Son iki yıla ait faaliyet raporları
  • Resmi makamlara sunulmak üzere hazırlanmış son iki yıla ait yıllık mali raporlar
  • STÖ olmayan küme üyelerinin özgeçmişleri

NOT: Bu programa başvuru amaçlı gönderilen belgeler üçüncü taraflar ile paylaşılmayacaktır.