Başkan Adaylarına ‘Şeffaflık Taahütnamesi” Çağrısı

Uluslararası Şeffaflık Derneği, belediye yönetimine talip olanları 31 Mart seçimleri için hazırladıkları ‘Şeffaflık Taahütnamesi”ni imzalamaya çağırıyor. CHP’nin İstanbul ve Ankara belediye başkan adaylarının da içinde bulunduğu bir çok başkan adayı, çağrıya olumlu yanıt vererek, taahhütnameyi imzaladı.

“Nasıl Bir Yerel Yönetim” dosyamız kapsamında görüşlerine başvurduğumuz Uluslararası Şeffaflık Derneği, 31 Mart seçimlerine yönelik “Şeffaflık Taahütnamesi” kampanyasını yürütüyor. Belediye yönetimine talip olanlara yönelik kampanyada; adayların, şeffaf, dürüst, hesap verebilir, katılımcı ve kapsayıcı bir yönetim anlayışı doğrultusunda faaliyet göstereceklerine dair ‘taahütname’ imzalamaları isteniyor. Dernek tarafından hazırlanan Yerel Yönetim Şeffaflık İlkeleri rehberinde de şeffaf, hesap verilebilir, katılımcı ve kapsayıcı bir yerel yönetim anlayışı için temel öneriler dile getiriliyor.

Şeffaflık Derneği adına sorularımızı cevaplandıran Genel Koordinatör Yalın Hatipoğlu, ‘iyi belediye’  tanımında şeffaflık ve hesap verebilirlik mekanizmalarının önemine vurgu yapıyor. Bu mekanizmalarla halkın yönetime dahil olacağını ve böylece sağlam bir denetim mekanizması oluşturulacağını belirten Hatipoğlu, “Dolayısıyla sorunların tespitinde ve çözümünde mümkün olduğunca tüm paydaşları işin içine katacak bir yönetim anlayışı oluşturmak önemli. Mali ve yönetsel anlamda şeffaf ve hesap verebilir bir yapı oluşturmak için denetim çok önemli. Belediyelerin kendilerini popülist yaklaşımdan mümkün olduğunca arındırıp ruhsat, işyeri güvenliği gibi konuları parti kimliğini bir kenara bırakıp etkin biçimde yürütmesi gerekiyor. Bu konuda çok büyük eksiklikler var, yanı sıra imar ve planlama meseleleri gerçekten çok sorunlu meseleler.” Dedi.

Sivil toplumun yönetim ve denetim mekanizmalarının kurulması için süreçlere dahil olmasının önemini vurgulayan Hatipoğlu, “Çalışma sahasına göre, örneğin bir çevre derneğinin kendisini ilgilendiren ihalelere daha yapılma aşamasında katılması; ihale yapıldıktan sonra yapılacak eylemlerden daha değerli olabiliyor. Belediyenin birtakım mekanizmaları kanunen zaten halka açık.” dedi. Sivil toplumun yönetim süreçlerine katılımının ve kendi içinde işbirliği kurabilmesinin gerekliliğini de vurgulayan Hatipoğlu, “Çünkü çoğu konu, sorunlu alan aslında birden fazla sivil toplum örgütünün ilgi alanına ve varoluş nedenine giriyor, hitap ediyor. Dolayısıyla bu dayanışmayı ve birlikte çalışma anlayışını diri tutarsa, sivil toplum örgütleri daha güçlü olacaklardır. Böylece sivil toplum örgütleri, halkla belediye arasındaki diyaloğu güçlendirme ve taleplerin tabanda örgütlenip yönetime aktarılması meselesinde daha aktif rol oynayabilecek, somut anlamda karar alma süreçlerini etki edebilecek.” Diye konuştu.

Farkındalığın arttırılmasının iyi bir başlangıç olacağını belirten Hatipoğlu, “Onun dışında etki gücünün arttırılması meselesinde tabana yayılabilmek da önemli bir mesele. Bu dilden başlıyor aslında. Ülkede sivil toplum henüz kendi dilini oluşturamadı. Her toplantıda aynı sözler, söylemler. Bunu kırmak daha genç bir tabana hitap edecek bir söylem ve faaliyet oluşturabilmek de önemli. Bunlar tabii söylemesi kolay, yapması güç şeyler. Ama çalışmaları, enerjiyi buraya kanalize etmek iyi sonuçlar doğuracaktır. Türkiye’nin sivil toplum alanında çalışan insanlar, kurumlar, çabaları her şeye karşın çok değerli. Ne kadar zor koşullarda, belirsizlikler içinde ne kadar önemli bir çıktı yaratıldığını da fark etmek gerekiyor. “ dedi.

 

 

Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin Yerel Yönetim Şeffaflık Taahütnamesi:

Seçilmem durumunda; şeffaf, dürüst, hesap verebilir, katılımcı ve kapsayıcı bir yönetim anlayışı doğrultusunda faaliyet göstereceğimi taahhüt ederim.

  • Belediye Başkanı olarak birinci derece akrabalarımı da içeren malvarlığı bildirimlerimin yıllık olarak ilan edilmesini sağlayacağım.
  • Belediye yönetimi ve çalışanlarının işe alım ve terfi süreçlerinin liyakat ilkesi doğrultusunda, kayırmacılıktan uzak bir anlayışla yürütülmesinisağlayacağım.
  • Belediye Meclisi kararlarını, toplantı tutanaklarını, komisyon raporlarını, yıllık bütçe ve performans programını, denetim ve faaliyet raporlarını Belediye internet sitesinden yayınlayacağım. Belediye Meclisi toplantılarının gündemini önceden duyuracağım, internetten canlı yayınlayarak kamunun bilgisine açacağım.
  • Belediye ihalelerinin önemli bir bölümünün şeffaflık ve hesap verebilirliği sağlayan açık ihale usulüyle yapılmasını sağlayacağım. Pazarlık/doğrudan temin yöntemlerini istisnai durumlar haline getireceğim. Teknik şartnameleri ve ihalesonuçlarını(kazanan şirket,teklifmiktarıve şirket performansı) kamuoyuyla paylaşacağım.
  • Belediye çalışanlarına yönelik etik kod ve davranış kuralları ile çıkar çatışması tanımlarının geliştirilmesini sağlayacağım. Etik Komisyon’un kurulmasını ve etkin bir biçimde bu ilke ve kurallara uyumun takip edilmesini sağlayacağım.
  • Hesap verebilirliği sağlamak üzere, görevi ihmal, kötüye kullanma gibi vakalarla karşılaşan vatandaşların şikayetlerini iletebilecekleri bir mekanizma kuracağım.
  • Kent Konseylerinin, ayrımcılık yapmadan, toplumun tüm kesimlerini içerecek şekilde oluşturulmasını ve aktif biçimde çalışmasını sağlayacağım. Belediyenin, hizmet ve faaliyetlerinde STK’larla iş birliği kurmasını sağlayacağım.
  • Belediye Meclisi ve komisyon toplantılarında gündemin ilgili olduğu mahalleleri, STK’ları bilgilendirerek muhtarların, ilgili STK temsilcilerinin ve yurttaşların bu toplantılara katılmalarını sağlayacağım. İmar planlaması, imar değişiklikleri, kritik ihaleler gibi mahalleleri doğrudan etkileyecek konularda katılımcı yönetim anlayışını esas alacağım.
  • Her yıl bütçe hazırlanırken vatandaşlara, mahalle meclisleri, kent konseyleri ve benzeri mekanizmaları kullanarak danışacağım, internet imkanlarını kullanarak katılımcı bütçe ilkelerini hayata geçirmeye gayret göstereceğim.
  • Kentin tarihi, doğal ve kültürel mirasını, ekolojisini, varlıklarını, değerlerini değiştirme kapasitesi taşıyan projelerin kentin imar planlarında yer almadan önce gerekli etki analizlerin yapılması ve sürecin şeffaf ve katılımcı bir şekilde yürütülmesi için çalışacağım.