Korona Günlerinde Sivil Toplum Alanındakiler İçin Öneriler 

Korona virüsü evden çalışmamızı zorunlu kılan koşullarda, sosyal medyada #Evdekal etiketiyle pek çok kişi ilgi alanlarına çeşitli önerileri içeren listeler paylaşıyor. Biz de Sivil Sayfalar olarak sivil toplum alanındakiler için kısa ve güncel bir liste hazırlamak istedik. Listede akademik metinler,  raporlar ve video içerik önerileri yer alıyor. 

Liste, bir hafıza tazeleme ve sivil alanda güncel bilgilere derli toplu bir bakış olarak görülebilir. 

Bu listenin önerileriniz doğrultusunda genişleyerek daha geniş kitlelere ulaşmasını umuyoruz.  

Yayın Önerileri 

Sivil Toplum ve Ötesi, Gülnur Savran, Alan Yayıncılık.

Demokrasi ve Sivil Toplum, John Keane, Ayrıntı Yayınları.

Sivil Toplum ve Devlet (Avrupa’ da Yeni Yaklaşımlar), J.Keane, Ayrıntı Yayınları.

Tanzimattan Günümüze İstanbul’da STK’lar, Mete Tunçay, Türkiye Ekonomik Ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayınları.

Sivil Toplum Kavramı, Şerif Mardin, s.9-17. Türkiye’de Toplum Ve Siyaset-İletişim Yayınları

Sivil Toplum, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklobedisi, Şerif Mardin, Cilt 7, İstanbul: İletişim Yayınları.

Türkiye’de Sivil Toplumun Serüveni, Fuat Keyman, STGM Yayınları.

Sivil Toplum Nedir?, Murat Belge, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum ve Demokrasi Konferans Yazıları No 1.

Sivil Toplum Üstüne, Ömer Çaha, s.9-20., Sivil Toplum Ve Demokrasi-Kaknüs Yayınları

Kamusal Alan, Sivil Toplum ve Demokrasi, Fuat Keyman, s.99-121., Sivil Toplum Ve Demokrasi-Kaknüs Yayınları

Türkiye’de İslami STK’ların Kurumsal Yapı ve Faaliyetlerinin Değişimi, L. Sunar, L.  Kurumsal Yönetim Akademisi Araştırma Raporları: 1, 2018, İstanbul: İLKE Yayınları 

Sivil Topluma Dair Genel Bilgi Notları 

STK Hukuku, İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama Ve Araştırma Merkezi

Sivil Toplum ile İlgili İstatistikler, TÜSEV

Sivil Toplum İçin Elverişli Ortam, TÜSEV, 2019

Örgütlenme Özgürlüğü, TÜSEV

Toplanma özgürlüğü, TÜSEV

İnsan Kaynakları,TÜSEV

İfade Özgürlüğü, TÜSEV

Sivil Toplum Ve Kamu İşbirliği , TÜSEV

Sivil Düşün Tarafından Hazırlanan Temel Rehberler 

Sivil Toplum Aktörleri Arasında İşbirliği : Yerel STÖ, Ağ / Platform / İnisiyatif ve Aktivistler İçin Pratik Bir Rehber Yazar: Ayça Bulut Bican, Sivil Düşün, 2019

Değişimin Anahtarı Savunuculuk : Savunuculuk ve Kampanya Üzerine Bir El Kitabı Yazar: Ebru Ağduk, Sivil Düşün, 2019

Kaynak Geliştirme Ve Yenilikçi Uygulamalar : Yerel STÖ, Ağ / Platform / İnisiyatif ve Aktivistler için Rehber, Berivan Eliş, 2019

Sivil Toplum Ve Hak Temelli Çalışmalar İçin Etkinlik Rehberi, Sivil Düşün

STÖ’ler İçin Finans,  Gülden ALKOÇOĞLU, 2019

İletişim Stratejisi ve Araçları,  Emrah Güler, Özgür Fırat Yumuşak, 2019

Web ve Sosyal Medya Yönetimi, Emrah Güler, Özgür Fırat Yumuşak

Yasal Mevzuat Ve Uluslararası Düzenlemeler 

Vakıf Ve Dernekleri İlgilendiren Vergi Uygulamaları Ve Kamu Yararı Statüsü Mevcut Durum Ve Öneriler,  TÜSEV Yayınları, 2018

Sivil Topluma Aktif Katılım: Uluslararası Standartlar, Ulusal Mevzuattakı Engeller, Önerıler, TÜSEV, 2015

Dernekler İçin Kamu Yararı Ve Vakıflar İçin Vergi Muafiyeti Statüleri, TÜSEV

Örgütlenme Özgürlüğü Hakkının Sınırlandırılması: Uluslararası Standartlar Ve Türkiye’ye Dair Değerlendirme, TÜSEV

Örgütlenme Özgürlüğü Açısından Yabancı STK’ların Kayıt Süreçleri, TÜSEV

Sivil Toplum ve Yönetişim

Katılımcı Demokrasi: STK’ları Güçlendirme Önerileri, Argüden Akademi

Sürdürülebilirlik Yönetişim Karnesi, Argüden Akademi

Sivil Toplum, Yerel Yönetimler Ve Kamu İşbirlikleri

Sivil Toplum Kuruluşlarının Karar Alma Mekanizmalarına Katılımı: Yerel Yönetimlerde Kaliteli ve Anlamlı Bir Katılım için Uygulama Rehberi, Burcu Özüpak Güleç, TÜSEV, 2020  

Kapsayıcı Belediye Yönetişim Karnesi, Argüden Akademi ve KA.DER, 2019 

Sivil Toplum Kuruluşlarının Karar Alma Süreçlerine Katılımı için Araçlar ve Yöntemler: Hırvatistan, Estonya ve Fransa’daki İyi Uygulamalar, TÜSEV, 2020

Demokratik Kentsel Yönetişimde Güçlenen Sivil Toplum ve Etkin İş Birlikleri, TESEV 2020 

Yerel Yönetimlerde Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirmesine Sivil Toplum Katılımı Rehberi, TESEV, 2020 

Kapsayıcı Yerel Yönetişim için Genç Göçmenlere Duyarlı Politikalar,Elif Kalan, TESEV, 2018

Sürdürülebilir Kentler Yerel Müşterekler Siyaseti için e-Katılım, Ulaş Bayraktar, 2016 

Video İçerikler 

Sivil Sayfalar 

Dernekler Mevzuatı Webinarı, STGM,

Katılımcı Demokrasi ve Sivil Toplum, STGM

Avrupa Birliği Finansal Desteklerine Genel Bir Bakış Webinarı, STGM, 

STÖ’ler için Hak Temelli Yaklaşım, STGM 

STÖ’ler için Dijital Demokrasi Araçları Webinarı, STGM

STÖ’ler için Sosyal Medya İpuçları Webinarı, STGM

Sivil Toplum Örgütleri için Lobiciliğin Esasları ,STGM

Sivil Toplumdan Proje Öyküleri Belgeseli,  STGM  

Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı : Mantıksal Çerçeve Matrisi Webinarı, STGM 

Sivil Toplum Örgütleri İçin Çocuk Hakları Temelli Yaklaşım Webinarı, STGM

STÖ’ler için Engelli Hakları, STGM 

Doğa Korumaya Çevre Hakkı’ndan Bakmak, STGM 

STÖler için LGBTİ+ Hakları Temelli Yaklaşım, STGM