KA.DER’in Belediyeler İçin Entegre Ve Kapsayıcı Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Tanıtıldı

Kadın Adayları Destekleme Derneği’nin (KA.DER), Argüden Yönetişim Akademisi işbirliğiyle belediyeler için oluşturduğu ‘Entegre ve Kapsayıcı Stratejik Plan Hazırlama Rehberi’ tanıtıldı. Rehber, belediyelerin en üst düzey politik belgesi olan stratejik planlarının mevzuata, iyi yönetişim ilkelerine, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile OECD Yaşam Kalitesi Yaklaşımına uyumlu, kadın, çocuk, engelli ve yaşlıları kapsayıcı bir şekilde oluşturulmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Rehber, sosyal belediyecilik anlayışıyla toplumun tüm kesimlerine eşit ve adil hizmet götürmek isteyen, toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesine duyarlı belediyeler için kapsamlı bir yol haritası sunuyor. Mevzuat gereği belediyeler, yerel seçimlerden sonra 6 ay içerisinde 5 yıllık stratejik planlarını hazırlamak zorunda. Tüm kentsel politikaların entegre, kapsayıcı ve cinsiyet eşitliği perspektifiyle oluşturulması, stratejik planlar için kritik öneme sahip. Yerel yönetimlerin 5 yıllık politikalarını ve yol haritalarını bu belgeler ortaya koyuyor ve özellikle kadın seçmenlerine, nasıl bir belediyecilik yapacakları konusunda fikir veriyor.

KA.DER’in Argüden Yönetişim Akademisi işbirliğiyle hazırladığı rehber, bu planları entegre ve kapsayıcı olması için belediyelerin yararlanabileceği faydalı pratik bilgiler içeriyor. Planların mevzuata ve iyi yönetişim ilkelerine uygun, kadın, çocuk, engelli ve yaşlıları kapsayacak şekilde, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, OECD Yaşam Kalitesi ve Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi yaklaşımlarıyla uyumlu olmasını da gözetiyor.

Kaynakların Daha Eşit Dağıtıldığı Yerel Yönetimler Mümkün 

İstanbul’da belediye, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla KA.DER Genel Merkezi’nde yapılan tanıtım toplantısı KA.DER Genel Başkanı Nuray Karaoğlu’nun açılış konuşmasıyla başladı. Yerel yönetimlerde kadın temsilinin eşitlik ilkesinin çok uzağında olduğunu hatırlatan Karaoğlu, şunları söyledi: “Toplumsal cinsiyet rollerinin neden olduğu eşitsizlik kadınların ihtiyaçlarını, yaşadığı sorunları farklılaştırıyor. Farklılaşan ihtiyaçlara farklı çözümler üretmenin yerel yönetim politikalarında dikkate alınmasında stratejik plan performansı ve bütçe çok önemli. Kaynakların cinslerin ihtiyaçlarına yönelik olarak daha eşitlikçi bir şekilde
dağıtıldığı yerel yönetimleri oluşturmak mümkün. Umuyor ve diliyoruz ki bu çalışma belediyelerin entegre ve kapsayıcı stratejik plan hazırlanması için bir kılavuz olur.” Argüden Yönetişim Akademisi kurucusu Dr. Yılmaz Argüden ise konuşmasında iyi yönetişim ilkelerinin hayata geçirilmesiyle birlikte belediyelere duyulan güvenin artacağını söyledi. Hazırlanan rehberin belediye stratejik planlarının başta kadınlar olmak üzere, toplumun tüm kesimlerinin yerel ihtiyaç ve taleplerini iyi yönetişim kültürüne dayanan ve sürdürülebilir kalkınma vizyonu ile uyumlu olmasına katkı yapacağını belirtti. Temel hedefin kız çocukları, kadınlar, engelliler ve diğer dezavantajlı sosyal grupların yaşam kalitesini artırmak ve eşit bireyler olarak yaşamalarına destek sağlamak olduğunu da vurguladı.

201 Belediyenin Sadece 31’inde Kadın Sığınağı Var

KA.DER Projeler Koordinatörü Ayşe Kaşıkırık ise her kadının ihtiyacının farklı olduğunu, belediyelerin bu ihtiyaçların analizini iyi yaparak hizmetlerini ona göre şekillendirmesi gerektiğini belirtirken, herkese eşit hizmet götürmenin var olan eşitsizliği derinleştirdiğini dile getirdi. 5393 sayılı Belediye Kanunu’na göre büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100 binin üzerindeki belediyelerin kadın ve çocuklar için sığınak açmak zorunda olduğunu, 2018 verilerine göre Türkiye’de bu zorunluluğa sahip olan 201 belediyenin sadece 31’inde kadın sığınağı bulunduğunu ifade eden Kaşıkırık, konuşmasında iyi belediyecilik örneklerine de yer verdi: İstanbul’da Şişli ve Beşiktaş belediyelerinin, eşine ve çocuklarına şiddet uygulayan işçinin maaşının yüzde 50’sini bir yıl süreyle eşine ve çocuğuna ödenmesini toplu iş sözleşmesine koyması bu örneklerden sadece biri…

Her Belediyede Eşitlik Birimi Şart

Tanıtım toplantısında belediyelerin stratejik planın her aşamasında katılımcılığa açık olması ve raporlama yapması gerektiği belirtilirken, KA.DER’in yerel seçimler öncesi yürüttüğü Kadın Dostu Kent Taahhütnamesi kampanyasından da söz edildi. Her belediyede Eşitlik Birimi ve Eşitlik Komisyonu kurulması gerektiğinin altı çizildi.
Argüden Yönetişim Akademisi’nden İnan İzci belediyelerin stratejik planlarını BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden toplumsal cinsiyet eşitliği hedefine uygun olarak hazırlaması gerektiğini dile getirirken, Dr. Erkin Erimez, belediyelerin yurttaşlarının yaşam kalitesini iyileştirme sorumluluklarını, stratejik planlama
sürecinin en önemli aktörünün belediye başkanı olduğunu, verilerin toplanması ve analizi sürecinin stratejik planlamanın önemli bir adımı olduğunu hatırlattı.

KA.DER, 5-6 Eylül 2019 tarihlerinde de Adana ve Mersin’de benzer tanıtım toplantıları düzenleyecek ve bu rehberi online erişime açacak, Türkiye genelinde tüm belediyelere gönderecek.

Argüden Yönetişim Akademi Hakkında

Argüden Yönetişim Akademisi kamu, sivil toplum ve özel sektör kuruluşlarında yönetişim kalitesini artırmaya yönelik eğitim, araştırma ve iletişim faaliyetleri yürütmek üzere kurulmuştur.
Akademi, yaşam kalitesinin gelişmesi ve sürdürülebilir bir gelecek için yönetişim konusundaki küresel bilgi ve deneyimin bütünsel bir anlayışla toplumun her kesimine aktarılmasını ve yönetişim kalitesinin geliştirilmesini hedeflemektedir.

Argüden Yönetişim Akademisi’nin hedefleri:
• İyi yönetişimin sürdürülebilir ve kapsayıcı toplumsal gelişme için gerekliliği konusunda farkındalık yaratacak araştırma ve özendirme faaliyetleri geliştirmeyi;
• Yeni nesil liderlerin iyi yönetişim anlamında yetkin ve vizyon sahibi olmaları ve kurumlarına duyulan güveni artırabilmeleri için etkin bir referans modeli oluşturmayı;
• Yönetişim alanında ulusal ve uluslararası düzeyde bir “mükemmeliyet ve ilk başvuru merkezi” olarak, iyi yönetişimin toplumun her kesimini yayılımına destek olmayı
• Kamu, sivil toplum, özel sektör ve uluslararası kuruluşlar ile paydaşları arasında güvenin artırılmasıyla yaşam kalitesini geliştirmeyi amaçlamaktadır.