Yardım Toplama Yönetmeliği Değişti

10 Kasım 2021
Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik’te bazı eklemeler ve değişiklikler yapıldı. Yapılan en önemli değişiklik, internet ortamında yapılacak yardımların Yönetmelik kapsamına alınması ve elektronik ortamda yardım faaliyetlerinin düzenlenmesi. Yönetmelik ayrıca 'yardım', 'bağış' gibi kavramları yeniden tanımlıyor; toplanan yardım miktarına göre bildirim sürelerini düzenliyor.

Yakın zamanda Dernekler Yönetmeliği’nde yapılan değişikliğin ardından bugün Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik’te yapılan düzenleme Resmi Gazete’de yayınlandı. Yapılan değişiklik, Yönetmelikte, yardım toplama faaliyetinde bulunacak kişi ve kurumların başvurularında bulunması gereken konuları ve eklenecek belgeleri yeniden düzenliyor. Ayrıca internet ortamında gerçekleştirilecek yardım toplama faaliyetlerini izne tabi tutuyor.

TÜSEV tarafından hazırlanan ve Yönetmlik’te yapılan değişiklikleri karşılaştırmalı olarak gösteren tabloya buradan ulaşabilirsiniz.

Yardım Toplama Faaliyetine İlişkin Kavramlar

Yönetmelikte bağış, yardım, yardım toplama faaliyeti gibi kavramları yeniden tanımlıyor.

Buna göre:

 • Bağış: Bir kişinin/ başka bir özel hukuk/ kamu tüzel kişisinin/ kamu kurum ve kuruluşunun ayni veya nakdi varlıklarından; bir kişi veya başka bir özel hukuk ya da kamu tüzel kişisine yada kamu kurum ve kuruluşuna kendi iradesiyle ve herhangi bir karşılık beklemeksizin vermesini,
 • Yardım: Bir kişinin/ başka bir özel hukuk/kamu tüzel kişisinin/ kamu kurum ve kuruluşunun ayni veya nakdi varlıklarından; bir kişi veya başka bir özel hukuk yada kamu tüzel kişisinin yada kamu kurum ve kuruluşunun ihtiyacını gidermek maksadıyla doğrudan veya dolaylı olarak talep edilmesi hâlinde karşılıksız veya ödünç olarak vermesini,
 • Yardım Toplama: Gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu yararı gözetilmek ve belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere, izin alınması veya bildirimde bulunulması kaydıyla belirli süre ve yerlerde ayni ve/veya nakdi yardım istenmesini,
 • Yardım toplama faaliyeti: Yetkili makama başvuru ile başlayan, yardımların toplanması, kaydı, muhafazası, amacına uygun bir şekilde sarf edilmesi, kesin hesabın çıkarılması ve ilgili diğer iş ve işlemleri kapsayan süreci tanımlıyor.
 • Sorumlu Kurul: Yardım toplama faaliyetlerinde bulunacak gerçek kişilerde en az üç kişiden, tüzel kişilerde yönetim organlarından oluşan kurulu ifade ediyor.
Yeni Ek Belge ve İzinler
 • Yönetmelik, “Müracaat Dilekçeleri” yerine “Başvurular”; “Dilekçe” yerine “Başvuru” ifadesi kullanılmasını öngörüyor.
 • Yardım toplama faaliyetine ilişkin süreçte Yardım Toplama Başvuru Formu (Ek-1)  Yardım Toplama Sonuç Bildirimi (Ek-4) gibi ek belgelerin kullanılmasını gerekli kılıyor.
 • Yardım toplama izni verilen kişi ve kurumların, internet ortamında toplananlar da dâhil olmak üzere,  yardım toplama faaliyetlerinde kullanacakları her türlü bilgi ve belgede Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) üzerinden verilen yardım toplama izin numarasını yazması gerekecek.
 • Cumhurbaşkanınca izin almadan yardım toplayabileceği kararlaştırılan dernek, kurum ve vakıfların ise kendilerine verilen izin kararının yılı ve sayısını yazmaları yeterli olacak.
Toplanan Yardım Miktarları ve Bildirim Süreleri
 • Bankada hesap açarak veya internet ortamında yardım toplama izni alan kişi ve kuruluşlar, yardım toplama faaliyetinde kullanacakları hesap numaralarını, SMS numaralarını vb bilgileri izni aldıkları tarihten itibaren 30 gün içinde izin veren makama bildirecekler.
 • Yardım toplamakla yetkili ve görevli kişiler en geç 15 gün içinde topladıkları yardımı sorumlu sayman üyeye teslim edecek ya da bu amaçla bankalarda açılan hesaplara yatıracaklar.
 • Bilanço esasına göre defter tutan dernek ve vakıflar, toplanan yardım miktarı 25 bin TL’yi aşarsa, 15 günü beklenmeksizin miktarı saymana teslim edecek veya bankaya yatıracak.
 • Bunun dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlar ise toplanan yardım miktarı 10 bin TL’yi aşarsa toplanan parayı 15 günü beklenmeksizin bankaya yatıracak.
 • Yardım toplamanın sonunda, kesin hesabın verildiği tarihten itibaren 90 gün içinde yardım toplama faaliyeti sonunda elde edilen gelire dair bilgiler, Yardım Toplama Sonuç Bildirimi (Ek-4) ile izin veren makama bildirilecek. Yardım toplama amacına ilişkin harcamalar, bu süre içinde tamamlanamazsa, izin veren makamın onayıyla bu süre uzatılabilecek.
İş ve İşlemlerin Elektronik Ortamda Yapılması

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, yardım toplama faaliyetine dair izin verene makama yapılacak başvuru ve bildirimlerin güvenli elektronik imzayla yapılması konusunda izin, başvuru, bildirim ve diğer tüm işlemlerin usul ve esasların düzenlemeye yetkili olacak.

 Değişen Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik’e buradan ulaşabilirsiniz.