Dernekler Yönetmeliği’nde Değişikler Yapıldı

Dernekler Yönetmeliği'nin bazı başlıklarında değişiklik ve eklemeler yapıldı. Yönetmelik’te derneklerin genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarını elektronik ortamda yapılabilmesi, derneklerin yurt dışına yaptığı yardım ile yurt dışından aldığı yardım ve derneklerin risk analizine göre denetimi gibi pek çok konuda düzenleme yer alıyor.

İçişleri Bakanlığı’nın Dernekler Yönetmeliği’nde yaptığı değişiklikler 21 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı. COVID-19 salgın kısıtlamaları nedeniyle fiziki olarak yapılamayan dernek kurullarının çevrim içi ortamda yapılması ve 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun çerçevesinde yapılması gerekeli olan düzenlemeleri kapsayan pek çok madde yönetmelikte yapılan değişiklikler içinde yer aldı.

TÜSEV, yapılan değişikliklerin ve yeni eklenen hükümlerin takibini kolaylaştırmak için karşılaştırmalı tablo hazırladı.

Dernekler Yönetmeliğindeki değişikler şu başlıklar altında özetlenebilir:

Online Genel Kurul ve Yönetim Kurulu
 • Dernek genel kurul ve yönetim kurulu toplantıları elektronik ortamda yapılabilecek.
 • Online Genel Kurullar İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen elektronik sistemler üzerinden yapılabilecek.
 • Fiziki ortamda yapılacak genel kurulla ilgili usul ve esaslar elektronik ortamda yapılan genel kurul için de geçerli olacak.
 • Elektronik ortamda genel kurul yapılması halinde, üyeler e-imza ya da iki faktörlü doğrulama sistemleri (mobil imza gibi) ile katılabilecekler.
 • Online Genel kurulların fiziki ortamda yapılan genel kurullardaki gibi divan oluşturma, önerge sunma gibi işlemlerin yapılmasına imkan vermesi gerekecek.
Bildirim Süreleri
 • Genel Kurul sonuç bildirgeleri, yönetim kurulu, denetim kurulu ve diğer organlara seçilen üyelerin mülki idari amire bildirim süresi 30 günden 45 güne çıktı.
 • Dernek tüzüğünde yapılan değişikliklerin bildirim süresi 30 gün yerine 45 güne çıktı.
Yurt Dışı Yardımları
 • Yönetmelikte yurtdışından yardım alma hükümleri “Yurtdışı Yardımları” başlığını aldı. Bu başlık altında yurt dışından yardım alma ve yardım yapma usulleri düzenlendi.
 • Yurtdışına yapılacak yardımlar mülki idare amirliğine bildirilecek. Dernekler (acil durum ve afet durumları hariç) yurtdışına yapacakları yardımları tümünü valiliğe bildirecekler.
 • Afet ve acil durumda yurtdışına yapılacak yardımlarda, afet ve acil durum tarihinden itibaren 30 gün içinde bildirim yapılacak.
 • Yurtdışına yapılanan 100 bin TL veya 10 bin € ve bunlara eşdeğer nakdi yardımlar bankalar, finans kuruluşları ve PTT aracılığıyla yapılabilecek.
 • Yurtdışına yapılan yardım gerçekleştirildikten sonra faaliyet sonuç bildirimi itibaren 90 gün içinde mülki idare amire bildirim yapılacak.  Bildirim, 4/C formu (Yurt Dışına Yapılan Yardım Faaliyet Sonuç Bildirimi: EK-4/C) ve ilgili görseller ile yapılacak.
Risk Analizine Göre Denetim
 • Derneklerin denetimleri risk analizlerine göre yapılacak.  Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, dernekleri suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadele kapsamında risk analizi esasına göre denetleyecek.
 • Derneklerin risk grupları yüksek, orta ve düşük olarak belirlenecek. Risk analizi, yeni bilgiler doğrultusunda her yıl gözden geçirilecek.
 • Yüksek ve orta risk grubunda olan dernekler için denetim programları hazırlanacak.
 • Yüksek, orta ve düşük risk grubuna giren derneklerin denetimi İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişleri veya dernekler denetçileri tarafından yapılacak.
 • Denetimlerde, öncelikle sivil toplumla ilişkiler birimlerinde görevli olanlar ve mülki idare amirliklerinde istihdam edilen diğer kamu görevlilerinin görevlendirilmesi esas alınacak.
 • Mülki idare amirinin gerekli görülmesi halinde, diğer kurum ve kuruluşlardaki kamu görevlileri de derneklerin denetimlerinde görevlendirilebilecek.
 • Derneklerin denetimleri, mülki idare amirliklerince düzenlenen eğitim programında sertifika alan kamu görevlileri tarafından yapılacak.
Denetimlerde Bilirkişiye Başvurma
 • Derneklerin denetimi sırasında ortaya çıkan ve çözümü uzmanlık gerektiren durumlarda bilirkişinin görüşüne başvurulabilecek.
 • Denetim sırasında çözümü uzmanlık, özel veya teknik bilgiyi gerektiren sorun açıkça belirtilmeden ve inceleme yaptırılacak konunun kapsamı ile sınırları açıkça gösterilmeden bilirkişi görevlendirilemeyecek.
Diğer Hükümler
 • Bilanço esasına göre defter tutma zorunluluğunun için aranan 500 bin TL yıllık gelir şartı 1 milyon 500 bin TL’ye çıkarıldı.
 • Dernek isimlerinde “Şehit” ve “Gazi” kelimeleri ya da bu kelimelerin başına ve sonuna konulacak eklerle oluşturulacak isimlerin dernek adlarında kullanılabilmesi için İçişleri Bakanlığı’ndan izin alınacak.

Dernekler Yönetmeliği’nde yapılan değişiklerin tümüne buradan ulaşabilirsiniz.