CŞMD, Cinsel Taciz ve Şiddet Politika Belgesi Hazırladı

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği (CŞMD), derneğin kendi içinde cinsel şiddet ve tacize karşı kurumsal politik yaklaşımını ortaya koymak amacıyla, Cinsel Taciz ve Şiddet Politika Belgesi hazırladı. Hazırlanan belgede vurgulandığı gibi, “Cinsel şiddet cinsellikle değil, güç ve otorite ile ilgilidir. Hiçbir ortam bu güç dinamiklerinden muaf değildir”. Bu çerçevede, Türkiye’de sivil toplum başta olmak üzere, tüm kurum ve kuruluşların cinsel şiddet ve tacize karşı kendi kurumsal politikalarını oluşturması ve bu politikalara uygun şekilde hareket etmesi, şiddetin önlenmesine ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına katkı sağlayacaktır.

CŞMD hazırladığı Cinsel Taciz ve Şiddet Politika Belgesi’nde, cinsel şiddetin cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği fark etmeksizin tüm ilişkilerde ortaya çıkabileceğini vurguluyor.  Kendi kurumsal politikasını belirlemek için hazırladığı Cinsel Taciz ve Şiddet Politika Belgesi’nin amacını ve kapsamını CŞMD, şu başlıklarla sıralıyor :

  • Dernekte gerçekleşebilecek cinsel taciz ve şiddet durumlarını takiben izlenecek, eşit ve adil yaklaşımla uygulanabilir, net ve güncellenebilir bir yönerge sunmak,
  • Cinsel şiddet ve/veya tacizin bildirim sürecinde ve sonrasında derneğin ve kişilerin sorumluluklarını belirlemek,
  • Dernek mensupları (çalışanlar, üyeler, gönüllüler ve stajyerler) için güvenli alan oluşturmak ve tarafların haklarını bilmesini sağlamak
  • Şiddet davranışlarının yaşanmaması ve tekrarlanmaması için koruyucu-önleyici ve onarıcı bir araç sunmaktır.

CŞMD, toplumsal değişim ve dönüşümün gerçekleşebilmesi için her bireyin şiddetin uygulayanı ya da maruz bırakılanı olabileceği gerçeği ile yüzleşmesi ve bireysel davranışları ile ilgili sorumluluk almasının elzem olduğunu hatırlatıyor.  Cinsel Taciz ve Şiddet Politika Belgesi’nde cinsel taciz, basit cinsel taciz, nitelikli cinsel taciz, süreğen cinsel taciz, cinsel saldırı, basit cinsel saldırı nitelikli cinsel saldırı, misilleme, görünür ve gizli hiyerarşi kavramları açık şekilde tanımlanıyor.

Cinsel Taciz ve Şiddet Politika Belgesi’nin hazırlanma, işletilme ve güncelleme sürecinde benimsenen ilkeler çerçevesinde CŞMD tarafından uyulacağı taahhüt edilen esaslar ise şunlar:

  1. Beyanı Esas Alır: Cinsel şiddet beyanı esas alınır, kanıt aranmaksızın beyana dayalı süreç hemen başlatılır. Cinsel şiddete sıfır tolerans gösterilir ve tavizsizlik ilkesi korunur. Beyanlar arasında hiyerarşi kurulmaz.
  2. Teşvik Edici ve Destekleyicidir: Süreç boyunca, başvurucunun tekrar mağdur edilmesine, yılmasına ve motivasyon kaybetmesine yol açabilecek ve tarafların insan onurunu ve güven duygusunu zedeleyebilecek her türlü davranıştan kaçınmak ve bu tür davranışların ortaya çıkmasını önlemek hususlarında gereken dikkat ve özen gösterilir.
  3. Tarafsızlık/Adil Yaklaşımı Benimser: Kişilere eşit, adil ve tarafsız yaklaşılır. Süreç tarafların kişilik haklarını gözeterek yürütülür
  4. Gizliliği Korur: Süreç tüm aşamalarda başvuruda bulunan ve hakkında beyan verilen bireylerin özel yaşamlarının gizliliğini koruyacak şekilde yürütülür.
  5. Kapsayıcılığı Gözetir: Derneğin vizyon ve misyonuna uygun şekilde cinsel şiddet ve tacize yaklaşımı da kapsayıcı ve kesişimseldir. Cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim farkına indirmeksizin taraflar arasında olası güç ilişkileri (etnisite, toplumsal cinsiyet, konum, statü ve benzeri) göz önünde bulundurulur.

CŞMD’nin hazırladığı Cinsel Taciz ve Şiddet Politika Belgesi’ne buradan ulaşılabilir.