ERG Yeni Ekip Arkadaşları Arıyor

Eğitim Reformu Girişimi (ERG), farklı pozisyonlarda ekip arkadaşları arıyor.
Politika Analisti

Birim: Eğitim Gözlemevi

Şehir: Ankara (uzaktan) (çalışmaların gerektirdiği durumlarda ağırlıkla ERG ofisinin bulunduğu İstanbul ile birlikte Türkiye’nin farklı illerine seyahat olacaktır.)

Görev Tanımı

Politika analistinin aşağıdaki sorumlulukları yerine getirmesi beklenmektedir:

 • ERG’nin kurumsal stratejisi çerçevesinde çalışılan alanlarda derinlemesine bilgi sahibi olmak; bu alanlarda kamu kurumları, uluslararası örgütler, kurumsal destekçiler, sivil toplum örgütleri, akademisyenler, eğitimciler ve diğer ilgili aktörlerle ilişki geliştirmek ve etkileşim halinde olmak; ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek; bu çerçevede diğer ERG çalışanlarını bilgilendirmek ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesine katkıda bulunmak
 • ERG’nin kurumsal stratejisi çerçevesinde değişim odaklı etki hedeflerini belirlemek ve bu bağlamda program stratejileri oluşturmak; program stratejilerinin uygulanmasına liderlik etmek; yeni çalışma alanlarının belirlenmesine katkıda bulunmak
 • Eğitim sektöründe kendisine tanımlanmış ve yönetmesi beklenen program alanlarında, geliştirilen stratejiler doğrultusunda veri ihtiyacını belirlemek, bu veri mevcut alanyazından sağlanamadığı durumlarda konusunda uzman kişi ve kurumlarla işbirliği içinde araştırmalar tasarlamak, yürütmek ve/veya yönetmek
 • Eğitim sektöründe kendisine tanımlanmış ve yönetmesi beklenen program alanlarında MEB politikalarını izlemek, analiz etmek ve karar alıcılar ile politika yapıcılara ve kamuoyuna yönelik bilgilendirici araştırma ve politika belgeleri yazmak ve/veya bunların yazım sürecine katkıda bulunmak; söz konusu içeriklerin savunu ve iletişim sürecinin tasarlanmasına ve uygulanmasına katkıda bulunmak ve bu süreçte iletişim ekibi ile eşgüdüm içinde çalışmak
 • Sorumlu olduğu ve/veya birlikte çalıştığı araştırmacıların etkili, verimli ve profesyonel olarak gelişimlerine izin verecek şekilde çalışmalarını sağlamak
 • Program yönetimi süreçlerinde projelerin yönetimini üstlenmek ve/veya katkıda bulunmak (proje/araştırma ekiplerinin oluşturulması, proje bütçelerinin yönetilmesi, proje belgelerinin hazırlanması, proje raporlarının hazırlanması), uygulama süreçlerinde katılımcılığı ve bunun için gereken etkinliklerin gerçekleşmesini sağlamak
 • ERG’yi yurt içinde ve dışında işbirliği etkinliklerinde, seminer ve konferanslarda temsil etmek
 • Sorumlusu olduğu alanlarda, projelerde ve araştırmalarda ERG’yi basın önünde temsil etmek
 • ERG’nin yeni projeler ve araştırmalar geliştirmesine katkıda bulunmak, bu kapsamda hazırlık, yazım, izleme ve raporlama süreçlerine katılmak

Kazanımlar

 • Eğitim politikalarına yönelik teorik yöntem bilgilerini uygulama imkânı
 • Nicel ve nitel araştırma yöntemlerinde gelişme ve yeni yöntemler deneyimleme imkânı
 • Kanıta dayalı politika tasarlama deneyimi
 • Araştırma bulgularını farklı paydaşlara (kamu, akademi, STÖ, öğretmenler, veliler, öğrenciler) sunma ve politika geliştirme süreçlerinde farklı paydaşlarla çalışma deneyimi
 • Araştırma bulgularını mektup, politika notu, bilgi notu, izleme raporu, infografik vb. farklı formatlara dönüştürebilme deneyimi
 • Ulusal ve uluslararası düzeylerde eğitimin farklı alanlarına ilişkin bilgi edinebilme
 • Proje tasarımı ve yönetimi deneyimi
 • Ulusal ve uluslararası ölçekte araştırma yapan ve eğitim politikalarını izleyen/geliştiren kişi ve kurumlarla ağ kurma imkânı
 • Basın, kamu kurumları, akademi vb. gruplar nezdinde konuşma, sunum, temsil deneyimi

Adaylarda Aranan Özellikler

Eğitim: Eğitim bilimleri veya sosyal bilimler ya da iktisadi ve idari bilimler alanlarında (ekonomi, kamu yönetimi, siyaset bilimi, sosyoloji, psikoloji vb.) yüksek lisans ya da daha ileri düzeyde eğitim

Deneyim: En az 3 yıl yazma ve nicel/nitel araştırma becerilerinin kullanıldığı profesyonel ve/veya akademik deneyim

Bilgi / Beceri:

 • Nicel araştırma yöntemlerine hâkim ve istatistiksel analiz programlarını (R, SAS, SPSS, Stata vb.) kullanabilen
 • Tercihen nitel araştırma yöntemlerinde (mülakat, odak grup vb.) deneyimli
 • Kendini sözlü ve yazılı olarak akıcı, anlaşılır, dil kurallarıyla uyumlu ve güçlü bir biçimde ifade etme becerisi
 • Çok iyi düzeyde İngilizce ve tercihen ikinci bir yabancı dil bilgisi
 • Çok iyi düzeyde Microsoft Word, Excel ve Powerpoint becerileri
 • Veri görselleştirme tecrübesi,
 • Bağımsız ve uzaktan çalışma becerisi olması tercih sebebidir.

Başvuru İçin

İlgilenen adayların başvurularını aşağıdaki belgelerle birlikte erg@sabanciuniv.edu adresine yollamaları gerekmektedir. Sadece ön elemeden geçen başvuruların sahipleri sonuçlara ilişkin bilgilendirilecektir.

 1. 400-600 sözcükten oluşan; bu poziyonla ilgilenme nedenlerinizi ve ERG’ye yapabileceğiniz katkıları anlatan İNGİLİZCE bir niyet mektubu.
 2. TÜRKÇE ve İNGİLİZCE yazı örneği (Yazı örneği, tezinizin bir bölümü, yazdığınız bir makale ya da ödev bir olabilir)
 3. Özgeçmiş (TÜRKÇE)
 4. Adayın akademik ve/veya profesyonel çalışmalarına ilişkin bilgi aktarabilecek iki referans kişiye ait iletişim bilgileri.
İdari İşler Asistanı

Birim: İdari İşler

Şehir: İstanbul

Adaylarda Aranan Özellikler

 • Lisans eğitimi, ilgili bir bölümden mezuniyet,
 • İyi derecede MS Office uygulamaları bilgisi (Word, Excel ve Powerpoint vb.),
 • İletişim ve organizasyon becerisi,
 • Etkin iş takibi ve planlama, zaman yönetimi, bağımsız ve uzaktan çalışma becerileri,
 • Ekip çalışmasına yatkınlık ve çözüm odaklılık,
 • İleri düzeyde Türkçe sözlü ve yazılı iletişim becerisi, temel düzeyde İngilizce sözlü ve yazılı iletişim becerisi,
 • Öğrenmeye ve mesleki gelişime açıklık,
 • Kısa süreli seyahatler için engel bulunmaması,
 • Benzer bir görevde en az 2 yıl profesyonel deneyim

Görev Tanımı

 • Günlük telefon trafiğini yönlendirmek,
 • Gelen-giden mektup, kargo ve posta gönderimlerini sağlamak ve kabullerini yapmak,
 • Kurum içi ve dışı etkinliklerin koordine edilmesine destek olmak,
 • Tüm çalışanlar için idari destek sağlamak (uçak bileti rezervasyonu, konaklama, ticari vize işlemleri, toplantı daveti gönderimi ve LCV takibi vb.)
 • Toplantı salonu rezervasyonlarını yapmak ve toplantı ekipmanlarının tedarikini sağlamak,
 • Tüm ofis araç ve gereçlerinin çalışır durumda olmasını sağlamak ve sarf malzemelerini temin etmek,
 • Ofise gelen misafirlerin isimlerini güvenliğe bildirmek ve misafirleri karşılamak,
 • Koordinatörlerin bakanlık ve bakanlık birimlerindeki üst düzey görüşmeleri için randevuları almak ve takip etmek,
 • Direktörün randevu taleplerini gerçekleştirmek, uçuş planlarını yapmak ve tüm idari süreçlerini yönetmek,
 • Ofisin arşiv ve dosyalama sistemini yürütmek,
 • Kurum içi ve dışı yapılan yazışmalara destek olmak,
 • CRM (Customer Relationship Management) sisteminin düzenli işletilmesini sağlamak, düzenli olarak güncellemek, yeni kayıtları girmek. (CRM sistemini daha önce kullanmamış adaylar için üniversitenin Bilgi Teknolojisi Birimi tarafından yarım günlük eğitim verilecektir.)

Başvuru İçin

İlgilenen adayların başvurularını belgelerle birlikte ipekd@sabanciuniv.edu adresine yollamaları gerekmektedir. Sadece ön elemeden geçen başvuruların sahipleri sonuçlara ilişkin bilgilendirilecektir. 

Proje Sorumlusu

Birim: Eğitim Laboratuvarı

Şehir: İstanbul

Görev Tanımı

Proje sorumlusunun aşağıdaki sorumlulukları yerine getirmesi beklenir:

 • Eğitim Laboratuvarı’nın sorumlu olduğu projelerin ve etkinliklerin planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini yürütmek; yeni proje geliştirme süreçlerine katkı sunmak.
 • Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’nın, yerel buluşmaların ve ilgili diğer yan etkinliklerin planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini yürütmek; Eğitimde İyi Örnekler dijital platformunun geliştirme süreçlerine katkı sunmak.
 • Eğitim programları ve etkinlikler tasarlamak, etkilerini izlemek, değerlendirmek ve revizyon süreçlerini yürütmek.
 • ERG deneyim ve birikiminden yararlanmak isteyen paydaşlara danışmanlık ve çözüm süreçleri sunan projeler geliştirmek ve bunları yürütmek.
 • Eğitimde olumlu dönüşüm yaratmak isteyen paydaşları, ERG misyonu ve değerleri doğrultusunda bir araya getirme ve işbirliği ağları oluşturma çalışmalarını koordine etmek.
 • Hizmet alınan iş ortaklarıyla, danışmanlarla, proje destekçileriyle, sivil toplum ve eğitim alanındaki çeşitli aktörlerle yürütülen çalışmaların gerektirdiği düzenli iletişimi sağlamak.
 • Eğitim, öğrenme, çocuk, sivil toplum gibi ERG’nin faaliyet alanına giren konularda Türkiye’deki ve dünyadaki güncel gelişmeleri, ilham verici projeleri ve uygulamaları izlemek.
 • Paydaş kurumlar, öğretmenler, okul liderleri ve alanda çalışan uzmanlarla düzenli bilgi alışverişinde olmak, alandaki gelişmeleri takip etmek.
 • Eğitim Laboratuvarı’nın yürüttüğü çalışmaların bütçelerini ve iş planlarını hazırlamaya katkı sunmak.
 • ERG stratejilerinin oluşması, uygulanması, revizyonu; ERG etkisinin izlenmesi ve ölçülmesine dair çalışmalara katkı sunmak.
 • ERG tarafından yayımlanan bülten, rapor, video vb. yayınların içeriklerinin oluşturulması ve hazırlanması süreçlerine katkı sunmak.
 • Çeşitli proje, ortaklık, organizasyon ve toplantılarda ERG’yi temsil etmek.

Adaylarda Aranan Özellikler

Eğitim: 

 • 4 yıllık üniversite mezunu ya da daha ileri düzeyde eğitim
 • Eğitim bilimleri, sosyal bilimler ya da iktisadi ve idari bilimler alanlarından (sosyoloji, kültürel antropoloji, psikoloji, ekonomi, kamu yönetimi, siyaset bilimi vb.) mezun olmak tercih sebebidir.

Deneyim:

 • En az 5 yıl çalışma deneyimi
 • Sivil toplumda gönüllü veya profesyonel deneyim tercih sebebidir.
 • Proje yönetimi, raporlama, saha çalışması, etkinlik organizasyonu deneyimlerine sahip olması tercih sebebidir.

Bilgi / Beceri:

 • Çok iyi düzeyde Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı iletişim becerilerine sahip olması,
 • Word, Excel, PowerPoint gibi MS Office programları ve Drive, Docs, Sheets ve Slides gibi Google uygulamalarını çok iyi kullanabilmesi,
 • Analitik düşünme, yazma, araştırma becerilerine sahip olmak; alanyazın taraması yapabilmesi,
 • Değişim teorisi, izleme & değerlendirme, proje yönetimi metodolojileri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olması beklenir.
 • Eğitim, öğrenme, eğitim politikaları ve sivil toplumun yanı sıra toplumsal cinsiyet eşitliği, iklim krizi, çocuk hakları gibi konuların eğitimle kesişim alanlarında bilgi sahibi olmak ve öğrenmeye açık olmak, disiplinlerarası bağlantılar kurmaya yatkın olması,
 • Zoom, Restream vb. dijital toplantı ve yayın araçlarını kullanabilmesi,
 • Nitel ve nitel araştırma yöntemlerine ve uygulamalarına dair bilgi ve deneyim sahibi olması,
 • Bağımsız ve uzaktan çalışma becerisi olması tercih sebebidir.

Başvuru İçin

İlgilenen adayların başvurularını aşağıdaki belgelerle birlikte erg@sabanciuniv.edu adresine yollamaları gerekmektedir. Sadece ön elemeden geçen başvuruların sahipleri sonuçlara ilişkin bilgilendirilecektir.

 1. 400-600 sözcükten oluşan; bu pozisyonla ilgilenme nedenlerinizi ve ERG’ye yapabileceğiniz katkıları anlatan niyet mektubu
 2. Türkçe ve İngilizce yazı örneği (Yazı örneği, tezinizin bir bölümü, yazdığınız bir makale ya da ödev vb. metin olabilir)
 3. Özgeçmiş
 4. Adayın akademik ve/veya profesyonel çalışmalarına ilişkin bilgi aktarabilecek iki referans kişiye ait iletişim bilgileri

Değerlendirmeler başvuru geldikçe yapılacak ve uygun aday bulunduğunda pozisyon kapatılacaktır.