Mansur Yavaş’ın “Mali Bütçeyi Birlikte Hazırlama” Teklifi Olumlu Karşılandı

Ankara'daki sivil toplum kuruluşları Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "Mali bütçeyi birlikte hazırlayalım" çağrısını sivil toplum yerel yönetim işbirliği alanında ve katılımcılık için önemli bir adım olarak değerlendiriyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 565 sivil toplum kuruluşuna çağrıda bulunarak “2021 mali yılı bütçemizi birlikte hazırlayalım. Kaynakların paylaşımı ve kaynak ayrılmasını istediğiniz projelerinizi görüş ve önerilerinizle birlikte bizimle paylaşın” dedi. Bütçe hazırlık çalışmalarına katılmak isteyen STK’lar, görüşlerini belediyenin  web sitesi üzerinden Mali Hizmetler Daire Başkanlığı’na iletebilecek. Ankara’da bulunan STK temsilcileri, Başkan Yavaş’ın çağrısını Sivil Sayfalar için şöyle değerlendiriyor:

Hak İnisiyatifi Derneği Genel  Başkanı  Mehmet Arif Koçer: “Bütçeyi birlikte yapalım”çağrısını olumlu buluyoruz. Çünkü, demokrasi, yaşadığımız şehrin, ülkenin bizi etkileyecek her kararına katılımımızı mümkün kılan sistem olmalıdır. Bu çağrı ile teorik olarak bu husus ilan edilmiş ve imkan tanınmıştır. Bu çağrıya alınan yanıtların ne derece uygulandığı, ne miktar hayata geçirildiğini de hep beraber takip edip göreceğiz.  Ancak öncelikle siyasetten bağımsız, sivil toplum alanında çalışan STK’ların öncelikle bu çağrıya yanıt vermeleri gerekir ki, böyle bir hakları olabilsin. Bu uygulamanın başarılı olmasını, bunun için STK’ların ciddi katkı yapmalarını, Belediyenin de bu talepleri nazara alarak bütçeyi hazırlamasını, bu yöntemin, gittikçe merkezileşen ve otoriterleşen diğer yönetim  alanları için de örnek olmasını diliyoruz.

 İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Alkan Üstün: Yavaş’ın bu çağrısını çevre sorunları hakkında farkındalık oluşturmaya çalışan bir STK olarak çok önemli görüyor ve girişimi olumlu buluyoruz. Katılımı, fikirsel dayanışmayı ve birlikte hareket etmeyi önceleyen bu nazik çağrı, kentimizin yönetim kültürüne de pozitif katkı sağlayacaktır. Söz konusu süreç yalnız demokratik kültürün gelişmesini desteklemekle kalmayıp, şeffaflığı artırıcı bir girişim olarak da görülebilmektedir. Online talep ekranındaki zengin çeşitlilik ve detaylandırma, çalışmanın özenilerek hazırlandığı ipucunu vermektedir. STK’lara yönetimde söz hakkı sunan bu önemli davet için Ankara Büyükşehir Belediye’sine teşekkür ediyoruz.

Engelliler ve Gençlik Derneği  Coşkun Gök: Yerel yönetim uygulamalarına ve uygulamalara kaynaklık eden bütçe yapım süreçlerine yerelliklerde yaşayanların ve onların temsilcilerinin katılımını sağlayacak mekanizmaların oluşturulması elbette değerlidir. Bu sürecin bütünlüklü planlanması, startejik plan ve bütçe oluşturulma süreçlerine katılımın aynı şekilde sağlanması gereklidir. Ama en önemli kısım ise denetleme mekanizmalarının halka ve temsilcilerine açılmasıdır. STÖ’lerin denetleme mekanizmalarının dışında tutulması karar alma süreçlerine katılım iradesini eksikli hale getirecektir. Özet olarak, başlangıç ve girişim olarak desteklenecek bir uygulamadır.

 Hayvan Hakları Federasyonu  Ankara Temsilcisi Zeynep Pehlivan: Sn. Mansur Yavaş’ın STK, üniversite ve meslek kuruluşlarına yapmış olduğu çağrıyı oldukça olumlu buluyoruz. Bizler gibi yaşam hakkına sahip olan sokak hayvanlarının bakımları, tedavileri ve kısırlaştırılmaları belediyelerin sorumluluğundadır. Ne yazık ki birçok ilde belediyelerin yaptığı  planlamalarda sokak hayvanlarına  yeterli bütçe ayrılmadığına şahit oluyoruz. En son plana sokak hayvanları bırakılıyor. Yeterli bütçe ayrılmadığı için tedavi ve kısırlaştırılmaları yapılmıyor, popülasyon sorunu ortaya çıkıyor ve şikayet gerekçesiyle yasal olmayan şekilde tellerin arkasına hayvanlar ömürleri boyunca hapsediliyor, uygunsuz koşullarda hastalık ve açlıkla savaşarak yaşamaya mahkum ediliyor. Planlamalar yapılırken olması gerektiği gibi sokak hayvanlarına da tedavi, bakım ve kısırlaştırmaları için yeterli bütçenin ayrılması, bunun için STK’ların görüşüne başvurulması bizler için çok değerlidir.

Vergi Araştırmaları Topluluğu Hasan Basri: Günümüzde demokrasinin mali temelini bütçe oluşturuyor. Bütçenin daha katılımcı bir şekilde oluşturulması da daha sağlıklı bir demokrasi için önem taşıyor. Türkiye’de uygulanan sosyal politikaların ve yapılan kamu harcamalarının yakından izlenebilmesi açısından böyle bir davetin yerinde olduğunu düşünüyoruz. Vatandaşların sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla bütçe sürecine katılımına imkân veren bu yaklaşımın vatandaş odaklı kamu hizmetini de pekiştireceğine inanıyoruz.

Bununla birlikte, yalnızca iş ve sermaye eksenli değil, bütçenin demokrasiyle yakın akrabalığı sebebiyle hak temelli sivil toplum kuruluşlarının da katılımına önem verilmesini arzuluyoruz. Sivil toplum kuruluşlarının sürece katılımında, farklı hizmet seçeneklerini sunma ve nihayete bağlama, düzeltme önerisinde bulunma ve tepki gösterme gibi imkânların da her daim açık tutulmasını bekliyoruz. Belediyenin hazırlama evresindeki açıklığının, bütçenin harcanması ve denetimi sürecine de sirayet etmesini ve her aşamada hesap verilebilirliğe alan açmasını diliyoruz.

KAFFED Genel Başkan Yardımcısı (Siyaset ve Lobi Komisyonu Başkanı) Ünal Uluçay: Ankara ülkemizin en büyük metropollerinden birisi ve Kuzey Kafkasya kökenli önemli bir nüfusun yaşadığı başkentimizdir. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın bütçeyi katılımcı bir şekilde şekillendirme çağrısını Kafkas Dernekleri Federasyonu olarak, başkentimizin tüm kültürel değerleri ile birlikte gelişmesi ve geleceğini birlikte inşa etme anlamında önemsiyoruz.

Dünyanın ve ülkemizin ekonomik çeşitli sorunlarla yüzleştiği ve bir küresel salgın ile mücadele ettiği bu ortamda dayanışmanın ve işbirliğinin yükseltilmesine ihtiyacımız daha da artmıştır. Demokrasinin yerelde güçleneceği inancı ile bu yönde atılan adımlara katkı vermeye kararlıyız. Görüş almaya ilişkin oluşturulan internet sayfasının da detaylı ve özenli bir hazırlığın ürünü olduğunu görmekten de ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Kültürel değerlerimize ilişkin talep ve önerilerimizi bu sistem üzerinden kayda geçirdik. Taleplerimizin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Diğer belediyelerimizin de katılım mekanizmalarını güçlendirmelerini ve STK ları süreçlere dahil etmelerini bekliyoruz. Biz STK lar gönüllülükten gelen gücümüz ve alanlarımızdaki bilgi ve tecrübe birikimlerimiz ile belediyelerin bütçelerini verimli ve etkin şekilde kullanarak halka daha kaliteli hizmetler sunmasında çözüm ortağı olabiliriz.

Genç Düşünce Enstitüsü Muratcan Işıldak:  Bu çağrı tarihi önem taşımaktadır. Genç Düşünce Enstitüsü olarak bizim önerimiz Büyükşehir Belediyesi bütçesinin bir kısmının sivil toplum örgütlerinin sunacağı proje ve faaliyetlerine ayrılmasıdır. Bunu yapabilirsek, Türkiye’de örnek oluşturacak bir başka önemli adımı Ankara’da bulunan sivil toplum örgütleri olarak atmış olacağız. Uzun yıllardır sivil toplum mücadelesi olan bizler için önemli olan bahsi geçen bu bütçeye esas ihtiyaç tespitleri,  bu planlamalarda yer alan projelere göre mi olacak, yoksa yeni ihtiyaçlar mı belirlenecek bu yüksek katılımlı ortak çalışmayla. Sivil toplum örgütleri belirlediği ihtiyaçlara ortak çözümler hangi boyutta olacaktır konusu gündeme gelmelidir, ihtiyaç ve ortak çözüm çerçevesinde bir çalışma mı olacak yoksa sivil toplum sadece sorunlarımı belirlenmesi beklenmektedir.  Bu çağrı ile Ankara Kent Konseyi çatısı altında geniş katılımlı toplantıların olacağına eminim ve bu toplantılarda belirlenecek ana başlıklar ve çalışma grupları güçlü katılımcı bir yeni dönemin ilk kıvılcımını atacaktır. Bu çalışmayla hizmetlerinin yurttaşların ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda yapılması ve hizmetlerden memnuniyet oranın artırılması için sivil toplum tüm tedbirleri alan organ olacaktır. Bu çerçevede bizim açık talebimiz “ortak akıl” ve “geniş katılım” anlayışının muhafaza edilmesidir. Anayasal yerinden yönetim kuruluşları olan meslek odaları , sivil toplum örgütleri ve yurttaş girişimleri demokratik kent yönetiminin paydaşları dır. Kentimizi birlikte , uzlaşı içerisinde bilimin rehberliğinde ve kamu yararı doğrultusunda yönetmek adına bu çalışmayı destekliyoruz.

Dünya Evimiz Derneği Levent Ayaşlıoğlu : İlişkide olduğumuz platformlarda da belediyenin “bütçeyi birlikte oluşturalım” önerisi tartışıldı. Sonunda bu öneriye ilişkin Dünya Evimiz Derneği olarak düşüncelerimiz şöyle.

2 başlık önemli.

1- Yazıda 565 derneğe mektupla çağrı yapıldığı belirtiliyor. Fakat 20’nin üzerinde dernek sosyal ağlarda yaptıkları görüşmelerde çağrının basın yoluyla yapıldığını belirttiler. Bu yaklaşımı çok samimi bulamıyorum.

2- Kent Konseyleri gibi bir oluşum var. Bu öneri çok işlevsiz duran kent konseyleri oluşumunu canlandırabilir diye düşünüyorum. Katılımcı demokrasinin yaşama geçmesi için çok önemli bir adım ve bunun da aracı kent konseyi. Büyükşehir Belediyesi önerisinde samimi ise kent konseyleri üzerinden bu birlikteliği yaşama geçirmelidir diye düşünüyorum.

‘ÇAÇAV’  Göktan Yıldırım : Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar ağı olarak yerel yönetimlerin çocukları ilgilendiren bütün konularda çocuk katılımını sağlamasını beklemekteyiz. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin sivil toplum örgütlerine yaptığı bu çağrı çok kıymetlidir ama kentin bütçesini konuşulacak sivil toplum örgütlerinin yanında çocuk katılımı da sağlanmalıdır. Önümüzdeki süreçte Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin sivil toplum örgütleri ile beraber  çocuk meclisi ile şehrin bütçesini konuşması gerekmektedir. Çocuk dostu kaldırımlar, sokaklar, parklar; trafik güvenliği, ses kirliliği, çevre kirliliği, görüntü kirliliği gibi konuları çocuk hakları temelinde konuşmalı ve şehrin bütçesi bunlar ile beraber hazırlanmalıdır.