”Özel Güvenlik Mesleğiyle İlgili Sorunlar Tek Çatı Altında Yürütülmeli”

Özel Güvenlik Teşkilatı Mensupları Derneği (ÖGTM) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Kıvılcım ile güvenlik özel güvenlik sektörünü ve sektörün sorunlarını konuştuk. Kıvılcım, “Güvenlik mesleğinin sorunlarının bir madde ile ifade bulması mümkün değildir. Kanundan kaynaklanan sorunlar, yapısal sorunlar, uygulama sorunları, özlük hakları sorunları gibi birçok sorun var. Güvenlik bir bütün olarak yapılandırılmalı ve değerlendirilmeli. Sorunlar tek çatı altından yürütülmelidir” dedi.

Derneğin kuruluş amacını anlatır mısınız?

özel güvenlik teşkilatı mensupları derneğiGüvenlik sektörünün asli unsurunu teşkil eden çalışanların birlik ve beraberliğini oluşturma, ortak akıl çerçevesinde hak ve hukukunu gözeterek sektörün tüm tarafları ile birlikte Özel Güvenlik Mesleğini hak ettiği yere taşıma adına 2004 yılında kurucu yönetim kurulu meslektaşlarımızla birlikte Eskişehir’de kısa adı ÖGTM olan Özel Güvenlik Teşkilatı Mensupları Derneği kuruldu. Sektör içinde görev yapan tüm arkadaşlarımızı kapsayacak şekilde yurt sathındaki çalışmalarımız devam etmektedir.

Güvenlik son yıllarda önemi artan bir sektör haline geldi. Sektörünüz ve bu artan ilgiden bahseder misiniz?

Özel güvenlik 5188 sayılı kanunun 1.maddesinde, “kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesi” olarak tanımlamıştır. Dolayısı ile genel kolluğa yardımcı özel kolluk kuvvetidir. Temel amacı önleme hizmetini yerine getirmektir. Gelişen ve değişen dünya ve ülkemiz şartlarında güvenlik önemli bir yer tutmaktadır. Güvenlik sektörüne olan ihtiyaç özelikle son yıllarda daha da ayrı bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır. Sosyal devlet ilkesine inanan ülkelerin en önemli görevlerinden bir tanesi vatandaşının huzur ve güvenliğini sağlamaktır. Devlet bu ilke çerçevesinde özellik arz eden ve ayrı bir ihtisas gerektiren alanlarda (polis-jandarma) asayiş konularındaki hizmetleri kendi eli ile yaptığı gibi yardımcı unsur olarak özel kolluk kuvvetlerini ihdas etmiştir. Gümrük Muhafaza, Orman Muhafaza ve Özel Güvenlik Teşkilatları gibi özel kolluk teşkilatlarını halkın can ve mal emniyeti için bu birimleri kurdurmuştur.

Özel Güvenlik birimlerinin ülke güvenliğinde yer alması 1981 yılında çıkartılan 2495 sayılı ‘’Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve  Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun’’ ile olmuştur.  O tarihte bu kanunun çıkartılması ile milli ekonomiye veya devletin savaş gücüne önemli ölçüde katkısı bulunan, kısmen veya tamamen yıkılmaları, hasara uğratılmaları veya geçici bir zaman için dahi olsa çalışmadan alıkonulmaları, ülke güvenliği, ülke ekonomisi veya toplum hayatı bakımından olumsuz neticeler yaratacak, kamuya veya özel kişilere ait kurum ve kuruluşların sabotaj, yangın, hırsızlık, soygun, yağma, yıkma burada bulunanların zorla işten alıkoyma, sağlıklarını ve vücut bütünlüklerini tehdit ve tehlikelere karşı korunması ve güvenliklerinin sağlanması, yurt dışına giriş çıkış yapılan yerlerde giriş ve çıkışa yarayan belgelerin kontrolü ile giriş çıkış işlemlerinin yapılması, aranan ve giriş çıkışı yasaklananların resmi güvenlik görevlilerine tesliminin sağlanmasıdır, amaçlanmıştır.

400 Bin Kişi İstihdam Edildi

Daha sonra yeni bir yasa çıkartıldı. Bu neleri getirdi?

Zaman içinde yeni güvenlik ihtiyaçlarının güncellenmesi ile birlikte 2004 yılında 5188 sayılı “Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun” hayata geçirilmiş oldu. 

Yeni yasa neleri getirdi; Özel güvenlik şirketleri sisteme dâhil oldu, özel güvenlik eğitim kurumları kurulması ile birlikte sertifikasyon sistemi oluşturuldu, kişisel korunmanın önü açıldı ve kişi koruma sistemi kuruldu, site gibi özellik arz eden yerlerin korunması için yasal düzenlemeye gidildi, genel kolluk kuvvetlerinin iş yükü hafifletilmiş oldu, hemen her alanda özel güvenliğin varlığı sağlandı artık özel güvenlik yaşamın her alanında varlığını hissettirdi. Kısacası bugün için 400 bin civarında kişinin özel güvenlik sektöründe istihdam edilmiş olmasının önü açılmış oldu. Dolayısı ile de suç ve suçla mücadelede yardımcı ve önleyici hizmet birimleri olarak güvenlik sektöründe biz de varız dedi.

Özel Güvenlik çalışanlarını temsil eden ilk dernek olan Özel Güvenlik Teşkilatı Mensupları Derneği olarak ne tür çalışmalar yapıyorsunuz? Üyelerinize ne tür destekler veriyorsunuz?

ÖGTM’nin misyonu: Derneğimiz özel güvenlik mesleğini gerektiği gibi kamuoyuna tanıtmak, mesleki gelişime katkıda bulunmak, meslektaşları arasında mesleki ve sosyal dayanışmayı geliştirmek ve arttırmak ile Özel Güvenlik Görevlilerinin hak ve menfaatlerini korumaktır. Vizyonumuz: Sektörün ihtiyacı olan kanun ve yönetmelik değişikliklerinin alt yapısını hazırlamak ve önerilerde bulunmak. Özel Güvenlik Mesleğini hak ettiği yere taşımak ve kitleleri meslek hakkında bilgilendirmek adına tanıtım faaliyetlerinde bulunmak. Özel güvenlik meslek standartlarını geliştirmek ve uygulanabilir hale getirilmesi için çalışmalar yapmak. Gelişen ve değişen güvenlik teknolojileri konusunda mensuplarını bilgilendirmek ve bilgilerini geliştirmek. Özel güvenlik görevlileri arasında sosyal dayanışmayı arttırmak, Özel güvenlik görevlilerinin hak ve menfaatlerini korumak ve öncülük etmek. Tüm resmi kurumlarla ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak. Özel güvenlik görevlilerinin çalışma şartlarının ve özlük haklarının iyileştirilmesi için TBMM de çalışmalar yürütmek. Türk özel güvenlik çalışanlarını ve sektörünü dünya özel güvenlik sektörü ile rekabet eder hale getirmek için çalışmalar yürütmek, uluslararası standartlara ulaştırmak için çalışmalar yapmak. Özel güvenlik eğitim faaliyetlerinde üniversitelerle iş birliği yapmak. Özel güvenlik alanında kurulu bulunan komisyonlarda sivil toplum kuruluşlarının da etkin görev alınması için faaliyetlerde bulunmak. Özel güvenlik yetki ve sorumluluklarının arttırılması için faaliyetler yürütmek. Özel güvenlik alanındaki tüm sivil toplum kuruluşlarını tek bir çatı altında toplanması adına girişlerde bulunmak.

Özel güvenlik mesleği içinde yer alan ve asli unsuru teşkil eden meslektaşlarımıza ihtiyaç duymaları halinde avukatlar ve uzmanlar vasıtası ile hukuki destek sağlanmaktadır. Mensubiyet şuurunun oluşturulması için dernek çatısı altında toplanma imkânı sağlanmıştır.

“Özel Güvenlik Mesleği Bir Bütün Olarak Değerlendirilmeli”

5188 sayılı yasa sizce yeterli mi?

Özel güvenlik sektörünün dayanak noktasını oluşturan 5188 sayılı ‘Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’ özel güvenlik izninin verilmesi, özel güvenlik şirketlerine ve özel eğitim kurumlarına faaliyet izni verilmesi, özel güvenlik görevlilerine çalışma izni verilmesi, özel güvenlik eğitiminin niteliği, müfredatı, eğiticilerde ve eğitim merkezlerinde aranacak şartlar ve eğitim sonucu yeterliliğin belirlenmesi, özel güvenlik hizmetlerinin denetlenmesi ve diğer hususları kapsar.

Mevcut hali ile geniş açıdan ve derinlemesine bakıldığında yetersiz kaldığı durumlar görülmektedir. Eğer yeterli olmuş olsaydı onlarca emir yazısı ve genelge yayımlanmazdı. (kırmızılar çıktı, maviler girdi olmazdı). Özellikle saha uygulamalarında bir sürü muğlaklıklar olmazdı. Yorumlara dayalı bir sürü maddeden söz edilmezdi. Öncelikle görev yetki ve sorumlulukları noktasında şüphe ve tereddütlerin giderilmesi ve yetkilerin yeniden yorumlanarak güncellenmesi gerekir. Devlet bürokrasisinin sadece denetleme ayağında olması genel kolluğun iş yükünün de hafifletilmesi gerekir. Ayrıca özel güvenlik mesleği bir bütün olarak değerlendirilmeli ve yetkileri, sorumlulukları, ödevleri ile birlikte özlük hakları bir bütün olarak görülmeli ve değerlendirilmelidir. Eğer yeniden bir düzenleme yapılacaksa da irili ufaklı tüm tarafların özellikle de özel güvenlik sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinin alınarak oluşturulacak yapıda yer bulması gerekir. Aksi halde ben yaptım oldu olur. O zamanda sektörün gelişmesinin önü kesilir.

“Güvenlik Mesleğinin Sorunları Bir Madde İle İfade Edilmez”

Üyeleriniz en çok hangi alanda sorun yaşamaktadır? STK olarak sizler bu problemlerin çözümünde nasıl bir rol oynuyorsunuz?

Yasaların imkan verdiği ölçüde hak arama noktasında ast-üst ilişkileri, hizmet sunan ve alanlar arasında iletişim kurulması noktasında ve tüzel kişiliğin kullanılması ile yasal düzenlemelerin mesleki anlamda daha verimli olması için çalışmalarımızı yürütüyoruz.

Güvenlik mesleğinin sorunlarının bir madde ile ifade bulması mümkün değildir. Kanundan kaynaklanan sorunlar, yapısal sorunlar, uygulama sorunları, özlük hakları sorunları gibi birçok sorunları vardır. Örneğin TYP çerçevesinde çalışanlar sorunu, 696 KHK ile sürekli işçi kadrosuna geçirilen arkadaşların sorunları, KİK’de çalışıp kadroya geçirilmeyenlerin sorunu, belediyelerde çalışanların sorunları, devlet memuru hüviyetinde çalışanların sorunları ve özel sektörde çalışanların sorunları bulunmaktadır. Oysaki güvenlik bir bütün olarak değerlendirilmeli ve yapılandırılması tek çatı altında toplanarak tüm iş ve işlemlerin bu çatı altından yürütülmesi gerekmektedir.

Bizlerin özel güvenlik STK’sı olarak yapabilecekleri sınırlı olmakla birlikte güvenlik sektörünün görüşlerini sorunlarını üst makamlara taşımak gibi ve çözüm önerilerini yetkili makamlar ve kamuoyu ile paylaşmak gibi görevleri vardır. Bir karşılık bulur mu diye düşünmeden her platformda sesimizi duyurmanın azmi ile hareket ediyoruz. İşte sizlerle de bu düşüncelerimizin kamuoyuna yansıtılması adına mülakat yapıyoruz. 

Sorunların çözümü noktasında kamu kurum ve kuruluşları ya da STK’larla işbirliği ya da görüşmeleriniz oluyor mu?

Kurulduğumuz 2004 yılından bu tarafa mesleki sivil toplum kuruşları olan federasyonlar ve aynı amaçlar doğrultusunda kurulan derneklerle işbirliğimiz ve ortak çalışmalarımız oluyor. Kaygılarımız ortak olduğu yerde işbirliğimizde ortak oluyor. Ancak bizim gibi mesleki derneklerin imkânları kısıtlı olduğunda ve bir destek göremediğinden faaliyet etkinliğimizde kısıtlı oluyor. Kurulmuş olan bir çok derneğimiz faaliyetlerini imkânsızlıklar nedeni ile askıya almış durumdadır. 

Güvenlik sektörünü seçecek kişilere neler tavsiye edersiniz?

Özel güvenlik sektörünü seçecek olan arkadaşlara tavsiyeden önce bu mesleği seçmelerini düşünmelerini ısrarla tavsiye ederim. Bizim mesleğimiz geleceğin ilk meslekleri arasında yer alacaktır. Dünyanın en prestijli meslekleri arasındaki yerini şimdiden bir takım olumsuzluklara rağmen korumakta. Bizim görevimiz suçluya ve suça dur demek, masum insanların can ve mal emniyetini sağlamaktır. Hele görevini tam anlamı ile yerine getiren bir özel güvenlik görevlisinin insanları korumasından dolayı aldığı haz hiçbir şeyle ölçülemez. Şahsen ben ilk gün göreve başladığımdaki duygularım ne ise aynısını hala yaşıyorum. İnsanlar bizleri kendilerinden biri olarak ve en yakınındaki olarak görüyorlar. Sitesinden çıkarken, okuluna girerken, işine giderken, işine girerken, uzun yola giderken, maça girerken, konsere girerken, alışverişe girerken, bankaya girerken kısaca her yerde her zaman biz varız. Yeni göreve başlayan arkadaşlara tavsiyem de her ne olursa olsun “Mesleğinizi Sevin Çünkü Siz Özel İnsanlarsınız.”

İlgili Yazılar

Tüm Haberler