Torba Yasanın 24. Maddesinin Sağlıkta Şiddet Yasası ile Bir İlgisi Yoktur

Sağlık çalışanları ve hekimler 2 Ekim’de Dr. Fikret HacıOsman’ın öldürülmesinin birinci ayında: ‘İş güvencesi, yaşam ve çalışma hakkımız için nöbetteyiz’ eyleminde meclise sunulan torba yasa teklifini geri çekilmesini istedi.

Türk Tabibleri Merkez Konseyi geçtiğimiz günlerde: ‘ Sağlıkta şiddete karşı, “şiddeti önleme yasa tasarısı” talepli “nöbet eylemlerini” bu kanun teklifinin tüm maddelerine karşı “Hekimler Kandırmaca Değil, Haklarını İstiyor Nöbetleri”ne çeviriyor, bütün gücümüzle, tüm sağlık kurumları ve  şehir meydanlarında sesimizi duyuracağımızı, TBMM’de bu yanlış ve hekim karşıtı yasa teklifini durdurup, sorunlarımızın çözümüne dair maddeler içeren bir yasa teklifine bürünmesi için mücadelemizi sürdüreceğimizi ilan ediyoruz.” açıklaması yapmıştı.

‘İş güvencesi, yaşam ve çalışma hakkımız için nöbetteyiz’ talebiyle hekimler ve sağlık çalışanları Özgür Çocuk Parkı’nda bir araya geldi.  Mersin Tabib Odası, Mersin Aile Hekimleri, SES Mersin Şubesi ve 1. Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası’nın nöbetinde torba yasa ile meclise sunulan 24. Maddenin Sağlıkta şiddet Yasası ile bir ilgisinin olmadığını ifade edildi.

Kurumlar adına açıklama yapan  Mersin Tabibler Odası Başkanı Mehmet Antmen: ‘Her ne kadar kamuoyuna “Sağlıkta Şiddet Yasası” olarak sunulmaya çalışılsa da, AKP milletvekillerince “Torba Yasa” olarak TBMM’ye sunulmuş olan teklifin 24. Maddesinde yer alan düzenlemenin bizim ısrarla önerdiğimiz sağlıkta Şiddet yasası ile bir ilgisi yoktur ve bu haliyle sağlıkta şiddeti önlemeye ilişkin hiçbir yeni düzenleme ve caydırıcılık getirmemektedir” dedi.

“Anti- Demokratik Rejimlerde Bile Rastlanmayacak Kadar Vahim İçerikte”

Komisyonda görüşülmeye devam eden yasa teklifinin güvenlik soruşturması ile ilgili olan  5. Maddesinin:  ‘anti- demokratik rejimlerde bile rastlanmayacak kadar vahim bir içerikte’ olduğu değerlendirilmesinde yapıldığı açıklamada: “Bir insanın hekim olup olmadığına, hekimlik yapıp yapamayacağına mevzu olduğu okul, aldığı diploma ve mesleki yeterliliği üzerinden karar verilir. Mesleğini icra etmeye engel bir suç veya ceza olmadığı sürede de hekimliğini yapmaya devam eder. Hekimlik kamusal niteliği olan bir meslektir.  Devlet güvenliğini ilgilendiren stratejik bilgi, durum ya da konumla herhangi bir ilgisi yoktur. Hipokrat’tan bu yana karşısındakinin “kimliğini, dilini, dilini, cinsiyetini, toplumsal konumunu” sorgulamadan ve ayrım yapmadan sağlık hizmeti sunmakla yükümlü olan hekimler olarak mesleğimizi icra ederken hiç bir erk tarafından ayrımcılığa tabi tutulmak istemiyoruz” denildi.

“Kimler tarafından ve hangi kriterle düzenlendiği ve kimlerin karar verdiği açıklanmayan “Güvenlik Soruşturmaları” sonucunda hekimliğe yeni adım atacak gençlerin hayatını karartmaya çalışmak hukukusuzluğa, keyfiliğe, ötekileştirmeye eklenmiş kötücülüktür. OHAL dönemini; Sürekli OHAL rejimine dönüştürerek KHK ile ihraç edilenlere hiçbir hukuki norm uygulanmayacağını ilan etmek ve hekimliklerini ellerinden almak yöneticilik değildir. Bunun adı pür kötülüktür” ifade edildiği açıklamada yasa teklifinin “hastane döner sermayelerinin” yönetim yerini değiştirmenin, Şehir Hastanelerinde işletmeci şirketlere vergi muafiyetini artırmanın yanı sıra, aile hekimliğinde hak kayıplarına yol açan ve Tabibler Odalarının hekimliğin uygulanmasındaki etkisini sınırlamayı amaçlayan maddeler bulunmaktadır. TBMM Sağlık Komisyonu’nda görüşülmekte olan taslak geri çekilmeli, yerine hekimlerin ve toplumun taleplerine uygun, hukuku esas alan yasa maddeleri içeren yeni bir teklif geri çekilmelidir” denildi.

Eyleme destek veren CHP Mersin Milletvekili Av. Alpay Antmen ise: “Mecliste Adalet Komisyonu’nda yer aldığını fakat Sağlık komisyonuna gelen bu teklife karşı durduğunu” ifade etti. Torba yasa hakkında Roma hukukuna atıfta bulunan Alpay Antmen: “2500 yıl önce aynı anda birden fazla yasa teklifinin yapılamayacağının Roma hukukunda yer alıyor fakat torba yasa kırk elli maddeden oluşuyor. Sağlıkta yaşanan şiddete dair çalışanların olay yerinde, karakolda ya da savcılıkta ifade vermesinin bir anlamı olmadığını ifade eden Antmen KHK ile ihraç edilen doktorların SGK ile anlaşmalı yerlerde çalıştırılmayacak olmasının hiç bir yerde çalışamayacak anlama geldiğini söyledi. Tasarının bir alt komisyona sevk edilip ilgili STK’lardan görüş alınması teklifinin reddedildiğini söyleyen Antmen görüşmeyi Salı gününe erteletebildiklerini ifade etti.”

Kanun teklifinin içeriği için : http://www.ttb.org.tr/userfiles/files/Saglikla-Ilgili-Bazi-Kanun-ve-Kanun-Hukmunde-Kararnamelerde-Degisiklik-Yapilmasi-Hakkinda-Kanun-Teklifi.pdf