Diyarbakır’da Güneydoğu Anadolu Bölgesi Yerel STK Ağı Kuruldu

07 Şubat 2020
“Farklılıklarımız zenginliğimizdir” ilkesini benimseyerek kurulan GAB Yerel STK Ağı sekreteryası yürütücülerinden Filiz Kaya, şeffaf ve daha hesap verebilir bir sivil toplum kültürü oluşturmayı ve uluslararası, ulusal, yerel paydaşlarla işbirliği geliştirmeyi hedeflediklerini belirtiyor.

Ağı kurma motivasyonunuz nedir? Kuruluş hikayesini anlatabilir misiniz? Fikir nasıl çıktı ortaya?

GAB Yerel STK Ağı, Hayata Gülümse Derneği’nin Nisan 2019 yılında Diyarbakır’da yürütmeye başladığı Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti işbirliğiyle finanse edilen “Daha Şeffaf Daha Güçlü STK” projesinin bir faaliyeti olarak hayata geçirildi. 

Bölgesel düzeyde sivil toplum etkinliğini arttırmak ve STK’ların kapasitelerini güçlendirmeye yönelik oluşturulan bölgesel ağın kapsamı ve çerçevesi, projenin hedef grubu olan Güneydoğu Anadolu Bölgesinde faaliyet gösteren 50 STK’nın katılımı ve katkılarıyla oluşturuldu. 

Bu ağ ile STK’ların geniş bir etki alanı içinde farklı örgütsel çevrelerle beraber çalışma kültürünün inşa edileceğine inanıyoruz. 

Ağ ile ilgili ilk nasıl bir etkinlik planınız var? Gelecekte neler planlıyorsunuz?

Güneydoğu Anadolu Bölgesinden 50 STK ile Diyarbakır’da gerçekleştirilen 2 günlük uzlaşı toplantısında ağın kapsamı ve çerçevesinin oluşturulması akabinde ağın geçici yürütme kurulu seçildi. Toplantı çıktıları, uzmanımız tarafından ağın deklarasyonu ve çalışma yönergesine dönüştürüldü ve proje web sayfamızda yayınlandı. Ağın yönetimsel ve örgütsel yapısını tamamlamak üzere Nisan 2020’de Genel Kurul Toplantısı yapılacak ve ağın Yürütme Kurulu ve Çalışma grupları seçilecek.

Bununla birlikte ağın 2020 – 2022 Stratejik Eylem Planı üzerinde çalışıyoruz. Bu kapsamda Ağın ve ağda yer alan STK’ların finansal ve kurumsal kapasitesini güçlendirmeye, ağa dâhil olan kuruluşların birbirini ve çalışmalarını tanıması ve ortaklıkların kurulmasına yönelik eylemler belirlemekteyiz.

Nasıl geri dönüşler aldınız? 

GAB Yerel Ağın farklı alanlarda faaliyet gösteren STK’ları aynı çatı altında bir araya getirme fikrine STK’lar çok sıcak yaklaştı. Hatta ağın sadece bölgeyle sınırlı kalmaması bölge dışından da STK’ların ağa dahil olması önerileri geldi. Biz bu alanda büyük bir boşluğu dolduracağımızı düşünüyorduk zaten. Geri dönüşler de bu girişiminin haklılığını bir kez daha ortaya koydu. 

Ağ’ın nasıl bir faydası olacak?

Bölgedeki STK’ların kurumsal ve finansal kapasite yetersizliği ve birlikte çalışma kültürünün gelişmemiş olması göz önünde tutulduğunda ağın önemi ortaya çıkıyor. Ağ aracılığıyla STK’lar ortak sorunlara ortak çözümler geliştirmede güç birliği yaparak daha etkin sivil toplum etkinliklerini gerçekleştirebilecek.

Ayrıca ağın sekretaryası olan Hayata Gülümse Derneği, ağın hedeflerine ulaşmak amacıyla gerçekleştirileceği eylemler için uygun fon ve hibe programlarına proje fikirleri geliştirerek kaynak oluşturmaya çalışmaktadır. 

Ağın faaliyet alanları neler? STK’lar bu ağ içerisinde hangi alanlarda bir araya gelecekler?

Bu çalışma alanları 50 STK’nın katılımıyla yaptığımız toplantıda belirlendi biz bu anlamda STK’ların eğitim ve kapasite geliştirmek, toplantı, seminer ve çalıştaylar düzenlemek, çalışma ziyaretleri düzenlemek, veri toplamak ve araştırma yapmak, raporlama yapmak, uzlaşı sağlanan konularda kamuoyuna açıklamalar yapmak olacak biz de sekreterya olarak bu alanlarda ilgili STK’ların beslenmesinde kolaylaştırıcı olacağız. 

Şimdilik 50 STK ile başlayacağız sonra sayısı artacak dediniz. Farklı sivil toplum kuruluşları, farklı değerleri hassasiyetleri var bu dengeyi nasıl korumayı düşünüyorsunuz? 

Tabi bunun büyük bir ağ olacağını ve daha önce de belirttiğim gibi “farklılıklarımız zenginliğimizdir” ilkesinin bizim için belirleyici olacağını ifade etmiştim. Böylesine büyük ve çok katılımlı bir ağ için böyle bir risk oluşturmamak ve evrensel bir standarda ulaştırmak için ortak bir ilke ve değerler metni oluşturduk, bir çerçeve belirledik. Bunu da ağın kendisi belirledi. Bu ilke ve değerler etrafında hareket edeceğiz. İlkelerimiz de kapsayıcı ve ulaştırıcı elbette. Bu ilkeleri şöyle kısaca sıralamak isterim:

-Farklılıkları zenginlik olarak benimsemek

-Toplumsal cinsiyet eşitliği ilkelerine duyarlı olmak

-Tarafsız bir yaklaşım göstermek

-Toplumsal faydayı gözetmek

-Dezavantajlı grupların sorunlarına ilişkin öneriler sunarak, yaratıcı çözümler üretmek

-Dışlayıcı ve ayrımcı olmayan bir dil kullanmak

-Faaliyetler, karar alma süreçleri ve kaynakların kullanımında şeffaflığı esas almak

-Ağın tüm etkinliklerini engelli erişimine uygun planlamak

-Ağın tüm faaliyetlerinde hayvan hakları ve ekolojik duyarlılığı önemsemek

-18 yaşın altındaki her bireyi çocuk olarak kabul etmek ve tüm çalışmalarda çocuk ve gençlerin yüksek yararını gözetmek 

-Tüm çalışmalarda bölgenin tarihi ve kültürel değerlerini korumak için azami özen göstermek.

 

 

İlgili Yazılar

Tüm Haberler