Mülteci Hakları Merkezi İzleme ve Değerlendirme Uzmanı Arıyor

Görev ve İş Tanımı:
 • Proje faaliyetlerinin taahhüt edilmiş olan takvim ve içerikte yürütülmesiyle ilgili işlerin yerine getirilmesi, takiplerin yapılması,
 • Veri tabanlarının oluşturulması ve geliştirilmesi, veri girişlerinin yapılması, yapılan veri girişlerinin kontrolü ile veri güvenilirliği ile ilgili her türlü işlerin yerine getirilmesi,
 • Proje faaliyetleri ile yararlanıcılara ilişkin kayıtların tutulmasında kullanılan elektronik araçların teknik yeterliklerinin takibi, geliştirilmesi için tavsiye ve öneriler oluşturmak,
 • Proje faaliyetlerinin ilgili göstergeleri karşılayıp karşılamadığına dair verilerin sağlıklı ve düzenli bir biçimde toplanması, belgelenmesi ve saklanması,
 • Proje faaliyetlerinin değerlendirilmesi amacıyla toplanan verilere dayalı analizler yapmak, haftalık, aylık ve üç aylık raporlar hazırlamak,
 • Projelerle ilgili taahhütler uyarınca sunulması gereken periyodik raporların hazırlanmasında görev almak,
 • Projelerin değerlendirme süreçlerinde faydalanıcılarla görüşmeler yaparak programın geliştirilmesine katkı sunacak geri bildirimler toplamak,
 • Proje faaliyetlerinin verimliliğinin, kalitesinin ve hesap verilebilirliğinin arttırılması amacıyla ilgili ekiplerle çalışarak tavsiye ve öneriler oluşturmak,
 • İzleme ve değerlendirme faaliyetleri kapsamında kendisine verilecek ilgili diğer işleri yapmak.
Beklenen Nitelikler:
 • T.C. vatandaşı olmak,
 • Üniversite ve sosyal bilimlerin ilgili alanlarında yüksek lisans mezunu olmak,
 • İleri düzeyde İngilizce anlama, konuşma ve yazma becerileri,
 • İlgili bir alanda en az 3 yıl çalışma tecrübesi,
 • Proje uygulamalarında izleme ve değerlendirme (süreçleri, ilgili kavramlar ve araçlar konusunda bilgi ve tecrübesi bulunmak,
 • Temel bilgisayar becerileri (Microsoft Office),
 • Ekip içinde, diğer ekip üyeleriyle uyumlu bir şekilde çalışmanın gerektirdiği kişisel özellikler,
 • Kurumsal hiyerarşi, protokoller ve üst sorumlulardan gelecek talimatlar dahilinde çalışmanın gerektirdiği kişisel özellikler,
 • Verilen sorumlulukları en üst düzey titizlik ve özenle yerine getirmek,
 • Genel olarak zaman ve öncelik yönetimini yapabilmek, yazılı çıktı üretirken zaman yönetimi sorunu yaşamamak,
 • Görev ve iş tanımıyla ilgili değişiklikler konusunda esneklik gösterebilmek,
 • Gerektiğinde iş amacıyla il dışına seyahatler için engeli bulunmamak,
 • Kurumun “Etik ve Profesyonellik İlkeleri” ile “Davranış Kuralları”na uygun davranmayı taahhüt etmek,
 • Ten rengi, etnik köken, dini inanç, siyasi görüş, cinsiyet, cinsel yönelim gibi kimlik unsurları temelinde var olan kişisel farklılıklara saygı göstermek.
Bunlara ek olarak aşağıdaki ilave donanımları taşıyan adaylar tercih edilebilir:
 • Sivil toplum örgütlerinde çalışma deneyimi,
 • Türkiye’de ya da Türkiye dışında göç ve sığınma veya insani yardım alanında çalışma tecrübesi,
 • Türkiye’de göç ve sığınma konularıyla ilgili genel durum, sorun ve ihtiyaçlara dair bilgi sahibi olmak,
 • PowerBI veya benzer programları kullanarak veri analizi ve görselleştirme yetkinliğine  sahip olmak.
Başvuru Usulü:
Bu pozisyon için yapılacak başvuruda adayların aşağıdaki belgeleri iletmeleri beklenmektedir:
 • Özgeçmiş,
 • Başvuru motivasyon ve niyet yazısı ve
 • Örnek İngilizce metin
Başvuruların ik@mhd.org.tr e-posta adresine “İzleme ve Değerlendirme – ID-2023-08-IST” konu başlığıyla ulaştırılması gerekmektedir. Özgeçmişte aşağıdaki unsurların olması beklenmektedir:
 • Özgeçmişin Türkçe olarak hazırlanması
 • Adayın eğitim geçmişi ve çalışma tecrübeleri
 • Mevcut ikamet ili ve iletişim bilgileri
 • Varsa ilgili konularda katıldığı ek uzmanlık ve sertifika programlarına dair bilgiler
 • Bildiği yabancı diller ve bu dillerdeki sözlü ve yazılı beceri seviyesi
 • Geçmiş çalışma tecrübeleri hakkında bilgisine başvurulabilecek 2 referans kişisinin isim, kurum ve iletişim bilgileri
Motivasyon ve niyet yazısında aşağıdaki unsurların olması beklenmektedir:
 • Ön yazının Türkçe olarak hazırlanması
 • Adayın geçmiş eğitim ve çalışma tecrübelerine dair kendi değerlendirmeleri
 • Adayın pozisyon için belirtilen görev tanımı ve beklenen nitelikler ışığında, niçin bu pozisyon için uygun bir aday olduğuna dair kendi değerlendirmesi
 • Adayın özel olarak kurumumuzda ve bu pozisyonda çalışma ihtimaliyle ilgili olarak, çalışma hayatına dair amaçları doğrultusunda kendi beklentileri
Örnek İngilizce metin adayın İngilizce yazılı ifadesine dair bilgi sahibi olmak için talep edilmektedir. Geçmiş eğitim veya iş kaynaklı yazılı çalışmalarından hareketle hazırlanabileceği gibi, özgün bir metin de olabilir. En fazla 2 sayfa olacak şekilde hazırlanmalıdır.
Değerlendirme Süreci:
Eksiksiz ve belirtilen usule uygun olarak iletilen bütün başvuru dosyaları, herhangi bir son başvuru tarihi beklenmeksizin düzenli aralıklarla değerlendirilmektedir. Başvuru dosyaları üzerinden yapılan ön incelemenin ardından pozisyon için uygun olabileceği değerlendirilen adaylar görüşmeye davet edilmektedir. Başvuru yoğunluğu ve ön inceleme süreçlerinin uzayabilmesi sebebiyle sadece görüşme gerçekleştirilen adaylara sürecin sonunda olumlu ya da olumsuz geri dönüş yapılabilmektedir. Değerlendirme süreci, bu pozisyon için öngörülen işe alımın tamamlanmasına kadar devam edecektir. Öngörülen işe alım tamamlanana kadar, ilana gelen ve eksiksiz iletilmiş bütün başvurular değerlendirme sürecinde kabul edilmektedir. Pozisyon için öngörülen işe alımın tamamlanması halinde ilgili ilan kaldırılacaktır.

İlgili İçerikler