Cin Ali Eğitim ve Kültür Vakfı Burs Başvuruları Açıldı

Burslar, Cumhuriyet dönemi okulöncesi ve ilköğretim eğitim hayatının incelenmesi, araştırılması ve geleceğe dönük yeni eğitim yaklaşımlarının ortaya konulmasını amaçlıyor.
Burslar ve Temaları 
Her burs, Cin Ali Eğitim ve Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti Üyelerinin artık hayatta olmayan aile büyüklerinin adına düzenlendi. Burslar yukarıda belirtilen amaç çerçevesinde aşağıda konu başlıkları belirtilen alanlarda verilecek: 1) Rasim Kaygusuz Bursu a) Cin Ali Hikâye Kitapları ve Rasim Kaygusuz’un geliştirdiği oyunla okuma sisteminin Türk eğitim hayatındaki yerini ve etkisini konu alan araştırmalar b) Yeni öğretim teknikleri, yenilikçi eğitim araç ve gereçleri, buluşlar, oyunla öğrenmede yeni yaklaşımlar, okul dışı öğrenmedeki gelişmeler ve çağdaş uygulamalara dair araştırmalar 2) Fatma Macide Apaydın Bursu a) Okul öncesi eğitim alanında araştırmalar b) Okulöncesi ve ilköğretim eğitim tarihini konu alan araştırmalar 3) Remziye Kaygusuz Bursu a) Kız öğrencilerin eğitimiyle ilgili araştırmalar b) Özel eğitimle ilgili araştırmalar c) Sanat eğitimini konu alan araştırmalar d) Müze eğitimini ve müzede yapılan eğitim çalışmalarını konu alan araştırmalar 4) Nurten Apaydın Bursu Okuma kültürü (okuma alışkanlığı, yeni çocuk kitapları, çocuk edebiyatında güncel yaklaşımlar) alanında araştırmalar
Bursların Yönelik Olduğu Eğitim Kademesi
Bursa başvuran adayların araştıracakları eğitim kademesi okulöncesi ve ilköğretimdir.
Aranan Koşullar
a) T.C. vatandaşı olmak b) Türkiye’deki üniversitelerde tezli yüksek lisans/doktora programına kayıtlı ve tez aşamasında öğrenci olmak c) Başvuru tarihinde yüksek lisans bursu için 35 yaşından, doktora içinse 40 yaşından küçük olmak d) Kayıtlı olduğu yüksek lisans/doktora programında verdiği tez önerisinin ilgili bilim dalında kabul edilmiş ve bağlı olduğu enstitü tarafından onaylanmış olması
Başvuru
Başvurular, www.cinali.com.tr adresindeki başvuru formu doldurularak ve aşağıda istenilen belgeler pdf formatında eklenerek cinfo@cinali.com.tr adresine e-posta ile yapılmalıdır: i. Özgeçmiş ii. T.C. kimlik belgesi iii. Vesikalık fotoğraf iv. Lisans (üniversite) ve yüksek lisans/doktora süresince alınan dersleri ve notları gösteren onaylı not dökümü belgeleri (transkript) v. Tezli yüksek lisans/doktora programına kayıtlı olduğuna dair öğrenci belgesi vi. Varsa yabancı dil sınavı sonuç belgesi (YDS/YÖKDİL/TOEFL/IELTS gibi) vii. Uzmanlık dalı ve araştırma programlarını, araştırma yapmak istedikleri konuyu belirten niyet mektubu viii. Kayıtlı olduğu yüksek lisans/doktora programındaki iki öğretim üyesinden (biri tez danışmanı olmak üzere) alınacak imzalı referans mektupları ix. Tez danışmanından onaylanmış tez önerisinin imzalanmış pdf hali x. Doktora tezi aşamasındaki adayların tamamladığı yüksek lisans tezinin pdf hali. Yüksek lisans tezi aşamasındaki adayların sunabileceği lisans eğitiminde hazırladığı bir bitirme tezi/projesi varsa bunun pdf hali xi. Adli sicil kaydı Burs başvurularıyla ilgili sorularınızı cinfo@cinali.com.tr adresine e –posta ile gönderebilirsiniz.
Başvuru Takvimi ve Değerlendirme Süreci
1. Her yılın başında, yukarıda başlıkları belirtilen burslardan hangilerinin verileceği, o yılın başvuru takvimiyle birlikte duyurulacak. 2. 2022-23 öğretim dönemi burs başvurularının 15.06.2022 tarihine kadar yapılması gerekiyor. 3. Adaylar, başvuru formu ve ekli belgeler esas alınarak seçici kurul tarafından ön elemeye tabi tutulacak. 4. Ön elemeyi geçen adaylar, e-posta ve SMS yoluyla en geç 08.09.2022 tarihine kadar mülakata davet edilecek. 5. Eylül ayı içinde yapılacak mülakatta da başarılı olan ve burs almaya hak kazanan adaylar, eposta ve SMS yoluyla bilgilendirilecek. 6. Burslar Ekim 2022 tarihinden itibaren verilmeye başlanacak. 7. Cin Ali Eğitim ve Kültür Vakfı duyurduğu bursları başvuru durumuna göre verip vermemekte, gerekirse sayısını arttırmakta serbesttir. 8. Cin Ali Eğitim ve Kültür Vakfı aynı yıl içinde birden fazla burs duyurusuna çıkabilir.
Detaylar
Burs ile ilgili diğer tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

İlgili İçerikler