Toplumsal Cinsiyet Temelli İş Bölümü

Toplumsal iş bölümü[1] / Toplumsal cinsiyet temelli iş bölümü / Cinsiyete dayalı iş bölümü[2] (Division of labor in the society / Gender-based division of labor / Gender division of labor[3]): Toplumsal iş bölümünün cinsiyet üzerinden tanımlanması durumunda söz konusu olur. Ataerkil sistemin bir sonucu olarak ortaya çıkan bu iş bölümü, yeniden üretim süreçlerini kadınların sorumluluğu haline getirerek kapitalizmin devamlılığı adına önemli bir dayanak olagelmiştir. (Bkz. Yeniden Üretim). Bu iş bölümüne dair toplumsal kabulden hareketle erkekler evin gelirini sağlayan, kadınlar ise çalıştıkları durumda eve ek gelir getiren olarak kabul edilmekte, bu da kadın ve erkeklerin istihdam içerisindeki konumlarını mutlaklaştırmaktadır (Bkz. Evi geçindiren erkek yanlılığı). Cinsiyete dayalı iş bölümünün topluma yüklediği sosyal maliyetler altyapı maliyetleri dolayısıyla kadın istihdamının yetersiz olması, eşitsizlik, siyasette temsil eksikliği, şiddet, yozlaşma iken; ekonomik maliyetler ise ekonomik istikrarsızlık ve kriz, çevre kirliliği, sağlık sorunları ve yoksulluk olarak sıralanabilir.[4]

[1] Türkiye’deki Kadın Thesaurusu, 2009, Kadın Konulu Kavramlar Dizini, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı

[2] Türkiye’deki Kadın Thesaurusu, 2009, Kadın Konulu Kavramlar Dizini, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı

[3] UN Women, 2014, Reading Paper Series on Care Economy Book

[4] Birsen Gündeşlioğlu ve Yağmur Kumcuyıldız, 2011, Cinsiyete Dayalı İş Bölümünün Sosyal ve Ekonomik Maliyetler Üzerine Etkisi, Anadolu International Conference in Economics II, June 15-17, 2011, Eskişehir, Turkey.