Tam Eşitlik

Tam eşitlik  (Substantive equality[1]): Tam eşitlik, politika ve pratiklerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde uygulamaya konmasına verilen isimdir. Tam eşitlik ilkesinin ayrımcı olmadığı düşünülse de belirli grupların ihtiyaçlarını karşılamakta eksik kalabilmesi söz konusudur. Bu anlamda doğrudan ayrımcı olarak değerlendirilmeseler de etkileri, sistematik ayrımcılık üretebilmektedir.[2] Tam eşitliğe dair alternatif bir yaklaşım ise farklı ihtiyaç sahiplerine farklı müdahale edilmesini gerektiğini savunmaktadır. Bu şekilde tam eşitlik, dağıtım politikalarını da belirleyerek somut bir kriter veya bir ölçü tanımlamaktadır. Dolayısıyla, bu alternatif eşitlik kavramı daha somut bir adalet görüşüne dayanmakta ve kötü dağılımın giderilmesine odaklanmaktadır. Tam eşitlik kavramı bu noktada iki ayrı fikri kapsamaktadır: Sonuçlarda eşitlik ve fırsat eşitliği. Sonuçlarda eşitlik, uygulanan kanunların insanları eşit sonuçlara ulaştırmasını gerektirmektedir ve sonuçlarda eşitliğe ulaşılması için yasama ve diğer siyasal araçlar yoluyla toplumdaki kadınlar ve diğer ayrımcılığa uğrayan gruplar için pozitif ayrımcılık uygulayan toplumsal faaliyetler uygulamaya konulacak ve anlamlı bir fırsat eşitliği yaratmak için şartlardaki önemli eşitsizlikler giderilmeye çalışılacak, bu sayede sonuç eşitliği güvenceye alınacaktır. Fırsat eşitliğinde ise, insanların farklı başlangıç noktaları göz önüne alınarak yasamayla kişiler için fırsat eşitliğinin sağlanması önerilmektedir.[3]

[1] UN Women, 2015, Progress of the World’s Women 2015-2016 Transforming Economies, Realizing Rights

[2]Equality Opportunity Commission, t.y., Substantive Equality, http://www.eoc.wa.gov.au/substantive-equality

[3] Zeynep Duygu Ulusoy, 2008, Ayrımcılıkla Mücadelede Bir Araç Olarak Etnik Veri [Yüksek Lisans Tezi],  İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Yüksek Lisans Programı İnsan Hakları Hukuku, http://openaccess.bilgi.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11411/455/Ayr%C4%B1mc%C4%B1l%C4%B1kla%20m%C3%BCcadelede%20bir%20ara%C3%A7%20olarak%20etnik%20veri.pdf?sequence=1&isAllowed=y