Kadın Yoksulluğu

Kadın yoksulluğu, Kadının yoksullaşması[1], Yoksullaşan köylü/kentli kadın (Poverty of women, Impoverishment of Women, Impoverished rural/urban women[2]): Kadınlar yoksulluğu erkeklerden farklı şekillerde deneyimlemektedir. Kadının yoksulluğunu ele alırken ayırt edici 2 temel özellikten bahsetmek mümkündür: Bunlardan ilki kadınların işgücü piyasasındaki dezavantajlı konumudur, ikincisi ise eğitime ulaşımda kadınların önüne çıkan engellerdir. Ailelerdeki yoksulluk durumu çocuk ve yaşlı bakımı, ev işleri gibi işlerin evdeki kadınlar tarafından gerçekleştirilmesini zorunlu hale getirmektedir ve kadınların sosyal yardımlara olan ihtiyacı artmaktadır. Bu durumdan hareketle kadının yoksulluğuyla mücadele etme aşamasında sosyal yardımların, özelde de eğitim yardımlarının önemi büyüktür. Aynı zamanda kadının güçlenmesine yönelik çalışmalar da yine kadınların toplum içerisindeki konumunu iyileştirme ve yoksullukla mücadele için en önemli hareket noktasıdır.[3]

[1] Ülker Şener, 2009, Kadın Yoksulluğu, http://www.tepav.org.tr/upload/files/1271312994r5658.Kadin_Yoksullugu.pdf

[2] UNFPA, 2007, Women’s Economic Empowerment: Meeting the Needs of Impoverished Women, Workshop Report

[3] Ülker Şener, 2009, Kadın Yoksulluğu, tepav Değerlendirme Notu, http://www.tepav.org.tr/upload/files/1271312994r5658.Kadin_Yoksullugu.pdf