İş Gücüne Katılma Oranı

İş gücüne/ İş gücü piyasasına katılma oranı[1] (Labor market participation/ Labor force participation): İş gücüne katılım oranı, ‘iş gücünün, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus içindeki oranı’ olarak tanımlanmakta, bu durumda kadının iş gücüne katılım oranı ise iş gücünün kurumsal olmayan çalışma çağındaki kadın nüfusu içindeki oranı olmaktadır; iş gücü ise ‘referans dönemi içinde ekonomik mal ve hizmetlerin üretimi için emek arzında bulunan çalışma çağındaki nüfusu kapsar. İş gücü, istihdamda olanlar ile işsizlerin toplamı olarak ifade edilmektedir.’ [2] İşgücü piyasasına katılım üç kategori altında gerçekleşmektedir: İşgücünün dışında (çalışma saati = 0), part-time çalışma (haftada 35 saatten az çalışma), ve tam zamanlı çalışma (haftada 35 saat ve fazlası çalışma). Çalışan kadınlar bu alanlardan sıklıkla part-time işler içerisinde bulunmaktadır (Türkiye’de 2015 yılı sonunda yarı zamanlı çalışanların yüzde 57.7’sini kadınlar oluşturmaktadır[3]). Kadınların işgücü piyasasına katılımında üç önemli gündemden söz etmek mümkündür: Beceri ayrımı (skills gap) kadınların eğitim alması ve almaması durumunda aralarında ortaya çıkan ayrımdır. İkinci olarak aile ayrımı (family gap) kadınların çocuk sahibi olması ile düşük ücretler karşılığında çalışması arasındaki ilişkiye dikkat çekmektedir. Son olarak ise kadınların part-time işlerde çalışması, tam zamanlı çalışmaya geçmeden önce bir geçiş aşaması olarak düşünülmektedir ancak kadınların işe alımında uygulanan ayrımcılıklar bu geçiş sürecinin uzamasına ve belli durumlarda da tamamlanmamasına neden olmaktadır.[4] Türkiye kadınların iş gücüne katılım oranı dikkate alındığında OECD ülkelere arasında en düşük olduğu ülkedir; örneğin TÜİK’in 2013 yılı verilerine göre kadınların iş gücüne katılım oranı erkeklerinkinin üçte biridir.[5].  Türkiye’de kadın katılım oranının çok düşük olması ise Türkiye’de genel iş gücüne katılım oranının düşmesine neden olmakta, bu durum da Türkiye’nin potansiyel işgücünden etkin olarak yararlanamadığını göstermektedir[6].

[1] Global Compact Türkiye, 20 Kasım 2014, Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu Ön Rapor

[2] TÜİK, 2011, Hanehalkı İşgücü Araştırması Mikro Veri Seti http://www.tuik.gov.tr/MicroVeri/Hia_2011/turkce/metaveri/tanim/index.html

[3] TURKSAT, t.y., Yarı Zamanlı İstihdam, Kadın, http://turkstat.org/istatistik/yari-zamanli-istihdam-kadin-toplam-yuzde-part-time-is.

[4] Daphne Spain ve Suzanne M. Bianchi, 1996, Women in the Labor Market, Focus, 20(1), http://www.irp.wisc.edu/publications/focus/pdfs/foc201.pdf Aysıt Tansel, abor Market, şsizlik,   anni ?, anımlamaktadır:rak yine bu konferansta önerilen bölünmüş bir yapısının olmasıdır v

[5] TÜİK, 2013, İstatistiklerde Kadın, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=16056

[6] İpek İlkkarcan, Kilong Kim ve Tolga Kaya, 2015, Sosyal Bakım Hizmetlerine Kamu Yatırımlarının İstihdam, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Yoksulluğa Etkileri: Türkiye Örneği,  İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilim, Mühendislik ve Teknolojide Kadın Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezi ve Levy Ekonomi Enstitüsü – Bard College, http://www.tr.undp.org/content/dam/turkey/docs/povreddoc/rapor-son-türkçe.pdf