İnsana Yakışır İş

Formel, insana yakışır, sürdürülebilir iş – Enformel, güvencesiz iş (Formal, decent, sustainable work vs. Informal, vulnerable, unprotected work)[1]: ILO’ya göre insana yakışır işler; ‘insan haklarının korunduğu, gerekli sosyal koruma ile birlikte insan onuruna yakışır bir hayat sürmeye yetecek bir ücretin ödendiği, erişimde eşit koşulların sunulduğu verimli işlerdir’. Bu tanımdan yola çıkarak enformel işlerin çoğunluğu insana yakışır işi ortaya çıkaran unsurlara sahip değildir ve bu işlerde çalışanların çoğunluğunu kadınlar oluşturmaktadır. [2]

[1]UN Women , 2015, UN Women Flagship Programming Initiatives, 16 Theories of Change.

[2] Akt. Davuthan Günaydın, 2015, İnsana Yakılır İş: Türkiye Açısından Bir Değerlendirme, International Journal of Social Science, http://www.jasstudies.com/Makaleler/1615846985_9-Yrd.%20Do%C3%A7.%20Dr.%20Davuthan%20G%C3%9CNAYDIN.pdf  sayfa 127