Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar20 Mart 2018
Gıda üretimi ve tüketimi arasında doğrudan bağlantı kuran, bir çiftlik ve destekçi topluluğu arasındaki karşılıklı bağlılığa dayalı ortaklıktır. Destekçiler genelde hasattan pay satın alarak, bazen de çiftlik işlerine yardımcı olarak...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar12 Ocak 2018
Farklı kültürlerde, farklı coğrafyalarda ve farklı tarihsel zamanlarda kadınlara ve erkeklere toplumsal olarak yüklenen roller ve sorumluluklar bütününü ifade eder. Bu tanım, tipik olarak kadınlara ya da erkeklere ait özellikler...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Toplumsal cinsiyet çeşitliliği/ Toplumsal cinsiyet çeşitliliği ekosistemi (Gender diversity[1]/  Gender diversity ecosystem[2]): Toplumsal cinsiyet çeşitliliği cinsiyet kimliği ve/veya yönelimleri farklı olan kişilerin, kaynak, beceri ve potansiyellerini kendi çeşitlilikleri içerisinde birbirlerinin...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Toplumsal cinsiyet/ Kadın-erkek eşitsizliği (Gender disparity[1]): 'Erkekler ve kadınlar açısından farklı sonuçlar elde edildiğine dair betimsel gözlemdir'. 'Ayrımcılık, değişkenlik gösteren biyolojik farklılıklar, bireysel ve toplumsal inanışlar, belirli toplumsal cinsiyetlere atfedilen...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Toplumsal cinsiyet güçlenme ölçümü (Gender empowerment measure): Kadınların ekonomik bağımsızlığını ve ekonomik ve politik hayatta rol alma oranını ortaya koymak amacıyla yapılan ölçüme verilen isimdir. Bu ölçümleme esnasında ‘parlamentodaki vekil...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Toplumsal cinsiyet kalıp yargıları (Gender stereotypes[1]/ Gender stereotyping): Kadın ve erkeklerin sahip oldukları cinsiyet ile belirlenen ve sınırlandırılan özellik ve roller çerçevesinde yerleşmiş kalıplaşmış düşüncelerdir.[2] [1] UN Women, 2015, UN...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Toplumsal cinsiyet körü (Gender blind[1]): Proje, politika, düşünsel yaklaşım gibi birçok farklı olguyu betimlerken kullanılan bu kavram, bahsi geçen olguların toplumsal cinsiyeti önemli bir etken olarak ele almamasını betimlemek için...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Şirket/Kamu politikalarının toplumsal cinsiyet denetimi[1], Var olan iş kanunlarının toplumsal cinsiyet denetimi, Toplumsal cinsiyet merceği (Gender audit of corporate/public policies[2], Gender audits of existing labour laws[3], ‘Gender lens’): Süregelen şirket...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Toplumsal cinsiyet perspektifinin ana akımlaştırılması (Gender mainstreaming)[1]: 'Toplumsal cinsiyet perspektifinin ana akımlaştırılması toplumsal cinsiyet eşitliğinin desteklenmesi konusunda dünyaca kabul edilen bir stratejidir'. 'Ana akımlaştırma toplumsal cinsiyet perspektifinin ve toplumsal cinsiyet...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar12 Ocak 2018
Toplumsal cinsiyetin bir parçasıdır ve kişinin kendisini bir oğlan çocuk/erkek veya kız çocuk/kadın konumunda göstermek için yaptığı ve söylediği şeylerin tümü olarak tanımlanmaktadır. Bireyler arasındaki biyolojik cinsiyet farkı toplumsal bir...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Toplumsal cinsiyet temsili (Gender representation[1]): Bu kavram, özellikle medya üzerinden, cinsiyetlere atfedilen toplumsal rollerin nasıl yansıtıldığına dair yapılan çalışmalarda kullanılmaktadır. Toplumsal cinsiyet temsilinin var olan ayrımcı toplumsal cinsiyet normlarını yeniden...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Toplumsal cinsiyete bağlı emeklilik maaşı farkı (Gender pension gap[1]): Emeklilik maaşı kişinin hayat boyu elde ettiği gelirin sonucunda belirlenmektedir. Buradan hareketle kadın ve erkeklerin emeklilik maaşları arasındaki fark üzerinden hayat...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Toplumsal cinsiyete göre / bağlı istihdam farkı (Employment gender gap): Erkek istihdamının çalışma çağındaki erkek nüfusuna oranı ile kadın istihdamının çalışma çağındaki kadın nüfusa oranı arasındaki farktır.[1] Bir ülkede gelişmişlik...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Toplumsal cinsiyete bağlı ücret farkı, Toplumsal cinsiyete bağlı maaş farkı, Toplumsal cinsiyete dayalı fark, Eşit olmayan ücret, ücret tutarsızlığı, gelir tutarsızlığı (Gendered pay gap[1], Gender gap in wages or earnings,...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık/ Yerleşik toplumsal cinsiyet yanlılığı/ Bilinçdışı önyargı (Gender based discrimination[1]/  Built-in gender bias[2]/ Unconsious bias[3]): Cinsel taciz, cinsel istismar, cinsel sömürü, şiddet, ayrımcılık, zorbalık, ev içi şiddet,...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme[1] (Gender budgeting or Gender responsive budgeting): Toplumdaki statülerinin yükseltilmesine yönelik yapılan bir çalışma olan bu tür bütçeleme, kadın ve erkek ayrımcılığı ile mücadele edilmesinde önemli bir...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Toplumsal cinsiyete duyarlı istatistik / veri (Gender (sex)-disaggregated/ Gender specific statistics/ data): Kadınlara ve erkeklere yüklenen farklı rolleri hesaba katılarak, her iki cinsiyetin toplum içinde konumlandırma biçimleri göz önünde bulundurularak...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Toplumsal cinsiyete duyarlı ve kapsayıcı/ Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Dayanan[1] (Gender sensitive and inclusive[2]/ Gender equitable): Tüm biyolojik cinsiyet ve cinsel yönelimlere dair kapsayıcı ve bu grupların kendilerine özgü ihtiyaçlarına cevap...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Toplumsal cinsiyete duyarsız[1] makroekonomik politikalar (Gender neutral macroeconomic policy[2]): Toplumsal cinsiyetler arasındaki farklılıkları göz önüne almayan, dolayısıyla da kadınların ihtiyaç ve tecrübelerini ekonomi içerisinde baskın olan erkeklerin normlarına uyduğu takdirde...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Gender atypical job[1] (Toplumsal cinsiyete göre atipik iş): Kadın işi olarak kabul edilen işlerde erkeklerin, erkek işi olarak kabul edilen işlerde ise kadınların bulunması durumudur.[2] [1] Angela Cipollone, Eleonora Patacchini...


Sivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

[et_bloom_inline optin_id=”optin_1″]