Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Kadın bütçesi (Women’s budget):  Bütçelerde toplumsal cinsiyet eşitliğinin tesisine ilişkin düzenlemelere yer verilmesidir. Avustralya bu düzenlemelerin gerçekleştirildiği ilk ülke olmuştur. Pilot uygulama çalışması ile ilk olarak,   “Kadınların Bütçe Programı” başlığı...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Kadın işgücü arzı (Female labor supply[1]): Bir ülkede, istihdamda olup çalışan kişilerin sayısıyla işsiz kişilerinin sayısının toplamı, işgücü arzını oluşturmaktadır.[2] Kadın işgücü arzı da, buradan hareketle, çalışan ve işsiz kadınların...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Kadın kotası[1] (Women’s quota): Pozitif ayrımcılık yapılarak, toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik etmek amacıyla, kadınların çeşitli kurum ve yapılarda belirli bir orandan daha düşük seviyede katılımının veya temsiliyetinin önüne geçmek için...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Kadın yoksulluğu, Kadının yoksullaşması[1], Yoksullaşan köylü/kentli kadın (Poverty of women, Impoverishment of Women, Impoverished rural/urban women[2]): Kadınlar yoksulluğu erkeklerden farklı şekillerde deneyimlemektedir. Kadının yoksulluğunu ele alırken ayırt edici 2 temel...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar26 Aralık 2017
Kadın yönetici oranı[1] (Ratio of women working in executive positions / executives): Yönetici pozisyonda çalışan kadınların, çalışan kadınların toplam sayısına oranıdır. [1] TİSK, 2008, OECD Ülkelerinde Kadınlar ve Erkekler, https://tisk.org.tr/tr/e-yayinlar/289_oecd_ulkelerinde_kadinlar/pdf_289_oecd_ulkelerinde_kadinlar.pdf
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Cinsel şiddet ve taciz, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve taciz, kadına yönelik şiddet (Sexual violence and harassment, Gender-based violence and harassment, Violence against women): Bir kadına kadın olduğu için uygulanan...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Kadının aile reisi olduğu haneler - Kadının geçimini sağladığı aileler (Female-headed households vs. Female-maintained households): Kadının dul kalması, terk edilmesi ya da boşanması durumunda kadının ailenin geçimini sağladığı durumda karşımıza...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Kadının evde istihdamı/ Evde çalışma/ Evden çalışma/ Evde çalışan işçiler [1] /Ev tabanlı çalışma (Employment of women at work / Work at home/ Work from home/ Indoor staff / Home...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Kadının görünmeyen emeği (Invisible labor of women): Cinsiyete dayalı iş bölümü ve toplumsal cinsiyet ilişkileri üzerinden tanımlanan kadının görünmeyen emeği, karşılıksız harcandığı ve yapılan işler mesai çerçevesinde değerlendirilmediği için doğallaştırılmıştır,...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Kadının işgücü piyasasına bağlılığı (Women’s labor market/labor force attachment[1]): İşgücü piyasasına bağlılığın ölçümlenmesi istihdam, işsizlik ve bu iki kategori arasındaki geçişlerin göz önüne alınması ile sağlanmaktadır. Burada kadınlar genel anlamda...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Kadının özne oluşu (Women’s agency): Kadının özne oluşu, bir kadının önemli gördüğü hedef ve değerler için her şeyi yapma ve başarma özgürlüğünün olması olarak tanımlanmaktadır. Bu anlamda özne oluş kavramı...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Kadınların kesintiye uğrayan iş yaşamları (Women’s interrupted working life[1]): Kadınların, özellikle çocuk sahibi olma sonrasında çalışma hayatları sıklıkla kesintiye uğramaktadır. Çocuk bakımının ve ev içindeki işlerin kadınlar tarafından devam ettirilmesi...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Kadınların piyasalara eşit erişimi (Women’s equitable access to markets[1]): Kadınların özellikle enformel sektörde ürettikleri ürünlerin piyasada karşılık bulması, kadın girişimcilerin piyasa içerisinde kendilerine yer bulması oldukça zor bir şekilde gerçekleşmektedir,...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Kadınların toprağa ve üretken mallara erişimi (Women’s access to land and productive assets[1]): Küresel anlamda gıda güvenliği ancak toprağa ve üretken mallara erişim ile mümkündür. Kadınların kırsal ekonomi içerisinde sahip...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Kapsayıcı büyüme (Inclusive growth[1]): Kapsayıcı büyüme herkesin büyüme sürecine dahil olduğu ve bu büyümeden elde edilen faydanın herkes tarafından paylaşıldığına emin olunan bir büyüme modelidir; yoksulların yüzleştiği zorlukların, özellikle de...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar2 Temmuz 2019
Latince ‘karn’ kökünden türemiş bir kavramdır. ‘Karn’ etçilik demektir, etçillik değil. Etin biyolojik bir ihtiyaç değil, psikolojik ve sosyolojik bir istek haline gelmesi nedeniyle, hayvan yemenin “normal” olduğu savunan görüştür.
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar9 Mayıs 2019
Vatandaşların, kendi yaşamlarını ve toplumu doğrudan etkileyen kamu politikalarını yönlendirmek üzere, siyasi karar alma mekanizması ve yönetim süreçlerine, temsil yolu ile ya da doğrudan dahil olmaları. Denge Denetleme Ağı’nın sözlüğünden...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Enformel ya da Kayıt dışı istihdam (Informal employment[1]): Ücretli ve ücretsiz aile işçilerini de kapsayan enformel istihdam tanımı temelde dört ana gruptan oluşmaktadır: ‘Hiçbir yere kayıt yaptırmayan işlerde çalışanlar, herhangi...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar12 Ocak 2018
Birlikte olduklarını teyit eden resmi bir belgeyi imzalayabilirler; ki bu durumun getirdiği avantajlar heteroseksüel partner evliliklerinin getirdiklerine oldukça yakındır. ***Kaos GL'nin hazırladığı Sözlük'ten alıntıdır.
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar16 Şubat 2018
Trans olmayan, natrans kadın seks işçisi. Kırmızı Şemsiye Cinsel Haklar ve Sağlık Derneği tarafından yayınlanan, Röportaj/Derlemenin Kemal Ördek tarafından gerçekleştirildiği "O Kadınlar": Trans Kadın Seks İşçilerinin Dilinden Şiddet Hikayeleri kitabındaki...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Kemer sıkma politikaları (Austerity policies[1]): Hükümetin bütçe açığını azaltmak için vergi arttırımı, harcamalarda kısıntı gibi yöntemlere başvurduğu politikalardır. Bu tür dönemler kadınların, özelde de yoksul ve işsiz kadınların daha fazla...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Kendi hesabına çalışma[1] (Self-employment): Kendi hesabına çalışmanın tanımlanması ile ilgili literatürde farklı tartışmalar vardır. Bu kategoride yer alan faaliyetlerin çoğunluğu enformel ekonomi içerisinde yer almaktadır, bu da tanımın yapılmasını zorlaştırmaktadır....
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar16 Şubat 2018
Müşteri. Kırmızı Şemsiye Cinsel Haklar ve Sağlık Derneği tarafından yayınlanan, Röportaj/Derlemenin Kemal Ördek tarafından gerçekleştirildiği "O Kadınlar": Trans Kadın Seks İşçilerinin Dilinden Şiddet Hikayeleri kitabındaki Lubuncu Sözcükler Sözlüğü kısmından alınmıştır....
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar16 Şubat 2018
Seks işçiliği yapmak için kiralanan veya kullanılan ev. Kırmızı Şemsiye Cinsel Haklar ve Sağlık Derneği tarafından yayınlanan, Röportaj/Derlemenin Kemal Ördek tarafından gerçekleştirildiği "O Kadınlar": Trans Kadın Seks İşçilerinin Dilinden Şiddet...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar16 Şubat 2018
Çöp değil, kompost! Kompost; her türlü organik atığın çürütülmesiyle elde edilen doğal ve zengin içerikli gübredir. Mutfak atıklarının geri dönüşümünü ve toprağın veriminin arttırılmasını sağlar. Evde, bahçenizde yapılabilir; belediyeleri büyük...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Kriz durumunda işgücünün ucuzlaması (Distress sale of labor[1]): İktisat teorisinde birim işgücüne karşılık verilen ücret belirli bir seviyenin altına düştüğünde kişilerin verdiği tepkinin artık olumlu olamayacağı, olumsuz hale geleceğine dair...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar16 Şubat 2018
Yalan söylemek. Kırmızı Şemsiye Cinsel Haklar ve Sağlık Derneği tarafından yayınlanan, Röportaj/Derlemenin Kemal Ördek tarafından gerçekleştirildiği "O Kadınlar": Trans Kadın Seks İşçilerinin Dilinden Şiddet Hikayeleri kitabındaki Lubuncu Sözcükler Sözlüğü kısmından...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar9 Mayıs 2019
Gücü elinde tutan kişinin /kişilerin yetkilerinin kısıtlanmasını ya da gücün merkezileşmesini engellemek için devletin yasama, yürütme ve yargı işlevlerinin birbirinden farklı kurumlar tarafından yürütülmesi. Denge ve denetleme mekanizmalarının düzgün çalıştığı...


Sivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

[et_bloom_inline optin_id=”optin_1″]