Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
İkame hipotezi (Substitution hypothesis)[1]:  Hem kadın hem erkek sektörlerinde, kriz zamanlarında maliyet tasarrufu sağlayan stratejilere duyulan ihtiyacın, kadın emeğinin daha yoğun kullanımına yol açtığını iddia eden hipotezdir.  [1] Özge İzdeş,...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
İkili iş yükü sendromu (Double-burden syndrome[1]): İkinci vardiya (second shift) olarak da adlandırılan bu sendrom, iş ve evdeki sorumlulukların halihazırda aile hayatındaki sorumluluk ve sınırlandırmaların merkezinde bulunan kadınlar için ağır...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Birincil emek piyasası - İkincil emek piyasası[1], İkili/ Çifte emek/ İşgücü piyasası kuramı[2] (Primary vs. Secondary labor market, Dual labor / labor force market theory): İkili işgücü piyasası modeli ekonomiyi...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar2 Temmuz 2019
Toplumda yerleşmiş olan ve insanı hayvan tanımının dışında bırakan bakış açısı, hayvanlar kurduğumuz ilişkileri de etkiler. Hayvan hakları aktivistleri insanın da bir hayvan türü olduğu bilgisine de atıf yaparak hayvanları...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar2 Temmuz 2019
Her şeyin insan ve insana hizmet etmek için var olduğuna inanan bir düşüncedir. İnsanın dünyayı ve dünyada yaşayan bütün canlıları kullanabilen bir kaynak olarak görmesi insan merkezci düşüncenin bir sonucudur....
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Formel, insana yakışır, sürdürülebilir iş - Enformel, güvencesiz iş (Formal, decent, sustainable work vs. Informal, vulnerable, unprotected work)[1]: ILO’ya göre insana yakışır işler; ‘insan haklarının korunduğu, gerekli sosyal koruma ile...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
İnsani gelişmişlik ya da İnsani gelişme, İnsani gelişme endeksi: (Human development, Human Development Index): Farklı ülkelerdeki insani gelişme koşullarının temsili ve karşılaştırılması için kullanılan bu endeks, refah tanımı üzerinden hareket...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar12 Ocak 2018
Kadın ve erkekler için olağan sayılmayan bir şekilde dış genital organ ya da iç üreme sistemi ile doğmuş kişi. ***Kaos GL'nin hazırladığı Sözlük'ten alıntıdır.
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
İş gücüne/ İş gücü piyasasına katılma oranı[1] (Labor market participation/ Labor force participation): İş gücüne katılım oranı, ‘iş gücünün, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus içindeki oranı’ olarak tanımlanmakta, bu durumda...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
İş güvensizliği (Job insecurity[1]): Çalışanların çalıştıkları işte sürekli olarak devam edip etmeyeceklerine dair sahip oldukları güven eksikliğidir. Bunun karşısında güvenli istihdamdan bahsedebilmek için sınırsız kariyerlerin, esnekliğin, yeni işveren-çalışan sözleşmelerinin ve...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
İş ve aile yaşamının uzlaştırılması/ uyumlaştırılması/ bağdaştırılması[1], Ev iş harmonisi / uyumlaştırma (Reconciliation/harmonization/association of work and family life/home, Domestic work harmony): Kadının çalıştığı durumda ev işlerinin tamamından sorumlu olduğu algısı...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
İş yeri ayrımcılığı (Workplace discrimination[1]): Cinsiyete yönelik ayrımcılığın, başka bir deyişle bir kişiye cinsiyetinden ötürü olumsuz davranış sergilemenin iş yerinde gerçekleşmesidir. Burada mağdur olan kişi çalışan ya da çalışan adayı...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
İşe tutundurma politikaları (Job attachment policies): Kadınların ve diğer özel durumu bulunan çalışanların işlerine devam etmeleri için uygulanan esnek çalışma koşulları, doğum izni ya da koçluk desteği gibi destek mekanizmalarıdır....
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
İşsizliğe karşı koruma (Protection against unemployment[1]): ILO’nun bu konudaki kongresinin kararlarına göre ülkeler; kısmi istihdam durumunun koşullarını karşılamak, koruma altına alınan kişilerin sayısını arttırmak, yardım oranını arttırmak, bekleme süresini kısaltmak,...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
İşsizlik (Unemployment): TÜİK işsiz kişileri ‘Referans dönemi içinde istihdam halinde olmayan (kâr karşılığı, yevmiyeli, ücretli ya da ücretsiz olarak hiçbir işte çalışmamış ve böyle bir iş ile bağlantısı olmayan) kişilerden...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
İşsizlik yardımı (Unemployment benefits[1]): İş arayan işsiz kişilere devletin belirli bir süre için yaptığı nakdi yardımdır.[2] [1] UN Women , 2015, UN Women Flagship Programming Initiatives, 16 Theories of Change....
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
İstihdam garantisi planı (Employment guarantee scheme): İstihdam garantisi planları yoksullukla mücadele için hanenin gelirinin artırılması amacıyla izlenen yollardan biridir. Burada kişilere her yıl belirli bir süre istihdam edilme garantisi verilir...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
İstihdam oranı[1] (Employment rate): “İstihdamın, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus içindeki oranıdır.”[2] [1] Global Compact Türkiye, 20 Kasım 2014, Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu Ön Rapor [2] TÜİK, 2011, Hanehalkı İşgücü...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
İstikrarsız çalışma biçimleri (Precarious forms of work): Özellikle işgücüne katılımın ilk aşamasında karşımıza çıkan istikrarsız çalışma için altı koşuldan söz etmek mümkündür: ‘Mecburi part-time iş, mecburi geçici sözleşme (involuntary temporary...


Sivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

[et_bloom_inline optin_id=”optin_1″]