Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar1 Aralık 2017
Adil ücret kavramı yüzyıllar boyunca tartışılmış, tanımı da bu yüzden değişiklik göstermiştir. Bu kavramın ortaya çıktığı ilk dönemlerden biri olan Ortaçağ’da adil ücret, ‘düzenli ve dengeli bir toplumda sağlıklı, tutumlu...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar26 Aralık 2017
Evde çalışma (telecommuting), esnek çalışma, sıkıştırılmış çalışma günü, iş paylaşımı gibi yöntemlere ek olarak iş yerlerinde kreş, emzirme odası vb. çocuk bakımına destek olacak sistemlerin geliştirilmesi yoluyla ebeveynlerin işlerinin bakım...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Aile içi şiddet (Domestic violence): Hane içerisinde, çoğunlukla erkeklerin, ailenin diğer bireylerine uyguladığı şiddet biçimidir.
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Aile izin politikaları (Family leave policies[1]): Yaşlı aile fertlerinin, hastaların, çocukların, bağımlı yetişkin bireylerin de bakımını kapsayan, en geniş kapsamlı izin politikasıdır.[2] Aile izin politikaları, çalışan bireyin ailede bakımla ilişkili...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Aile ücreti (Family wage): yüzyılın sonunda düşük kadın ücretinin bir rekabet unsuru haline gelmesinin sonucunda, erkeklerin ailelerine tek başlarına bakmalarına yetecek düzeyde talep ettikleri ücret “aile ücreti” olarak adlandırıldı. [1]...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Ailevi ideoloji (Familial ideology): Kadın için uygun olan yerin ev olması, kocası çalışırken, kadının hane içerisinde, bakıma muhtaç olan çocuklara, yaşlılara ya da hastalara bakıp ev işleri ile ilgilenmesini teşvik...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar9 Mayıs 2019
Toplumun farklılıklarıyla bir arada yaşayabilmesinin yolunu anlatan sosyal sözleşme, siyasal iktidar ve devlet kurumlarının yetkilerini hukukla sınırlayan en temel kanun, birey hak ve özgürlüklerinin garanti altına alındığı güvence metni. Güçlü...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Anne istihdam oranı (Maternal employment rate[1]): İstihdam edilmiş anne sayısının nüfusa oranıdır. Bu oranda, kadının çocuğunun yaş aralığı da önem kazanmaktadır. Çocuğunun yaşı küçük olan annelerin istihdam oranı (early maternal...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Arazi kullanım hakkı güvenliği (Land tenure security[1]): Kişilerin ve toplulukların zor kullanılarak yerlerinden tahliye edilmeleri durumunda devletin bu kişi ve toplulukların haklarını koruyarak mağduriyetlerini engelleyebilmesine arazi kullanım hakkı güvenliği adı...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Ataerkil/ Erkek egemen sistem/ toplum/ yapı (Patriarchal/ Male-dominant system/ society/ structure): Ataerkil sistem, toplum içinde gelişen sosyal ilişkilerde erkeğe üstünlük tanıyan ve daha güçlü kılan, hem ev içinde hem de...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Atipik istihdam (Atypical employment): İş akdinin belirli süreli olduğu, çalışmanın tam zamanlı olmadığı, çalışanın tek işverene karşı sorumlu olmadığı, iş akdinin haksız bir şekilde feshedilmesi ya da işten çıkarmaya dair...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Aynî gelir (In-kind income): TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) ayni gelirin tanımını, ‘emek veya sermaye karşılığında emeğin mal olarak elde edilmesi’ olarak yapmaktadır. TÜİK’e göre, ‘ayni gelirin hanede tüketilmesi gerekmektedir. Ayni...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Ayrımcı toplumsal normlar (Discriminatory social norms[1]): Ayrımcı toplumsal normlar ayrımcılığa hizmet eden, farklı cinsiyet kimliklerinden, dini ve etnik kimliklerden kişilere aynı toplum içerisinde bu kimliklere sahip olmayan kişiler tarafından uygulanan...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Ayrımcılık (Discrimination): Ayrımcılık, ‘bir kişiye, benzer durum ve koşullardaki diğer kişilerden farklı ve eşit olmayan bir muamele yapılması’ olarak tanımlanabilir.[1] İktisadi anlamda ayrımcılıktan söz edildiğinde ise grup seviyesindeki ayrımcılıkla kişi...


Sivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

[et_bloom_inline optin_id=”optin_1″]