Feminist Güçlenme

Feminist güçlenme (Feminist empowerment[1]): Feminist güçlenme paradigması yapısalcı ve sosyalist bir perspektifle gerçekleştirilen kapitalizm eleştirisini temel almaktadır. Bu paradigma doğrultusunda mikro finans, kadınların ekonomik, sosyal ve politik güçlenmesi aşamasında bir aracı olarak ele alınmaktadır. Aynı zamanda toplumsal cinsiyet farkındalığı ve feminist örgütlenme yoluyla güçlenmenin hedeflendiği bu model, güç ilişkilerinin dönüşmesini öngörmektedir. Bu paradigma, sürdürülebilirliğe ön koşul olarak kadınların gelir getirici etkinlikler içerisinde bulunmasını ve kadın hareketiyle ilişkili bir şekilde kendi ayakları üzerinde durmasını kabul etmektedir.[2]

[1] UNFPA, 2007, Women’s Economic Empowerment: Meeting the Needs of Impoverished Women, Workshop Report

[2] Linda Mayoux, 2000, Micro-finance and the empowerment of women, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/documents/publication/wcms_117993.pdfSivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

You have Successfully Subscribed!