Sivil SayfalarSivil Sayfalar1 Aralık 2017
Adil ücret kavramı yüzyıllar boyunca tartışılmış, tanımı da bu yüzden değişiklik göstermiştir. Bu kavramın ortaya çıktığı ilk dönemlerden biri olan Ortaçağ’da adil ücret, ‘düzenli ve dengeli bir toplumda sağlıklı, tutumlu...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar26 Aralık 2017
Evde çalışma (telecommuting), esnek çalışma, sıkıştırılmış çalışma günü, iş paylaşımı gibi yöntemlere ek olarak iş yerlerinde kreş, emzirme odası vb. çocuk bakımına destek olacak sistemlerin geliştirilmesi yoluyla ebeveynlerin işlerinin bakım...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Aile içi şiddet (Domestic violence): Hane içerisinde, çoğunlukla erkeklerin, ailenin diğer bireylerine uyguladığı şiddet biçimidir.
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Aile izin politikaları (Family leave policies[1]): Yaşlı aile fertlerinin, hastaların, çocukların, bağımlı yetişkin bireylerin de bakımını kapsayan, en geniş kapsamlı izin politikasıdır.[2] Aile izin politikaları, çalışan bireyin ailede bakımla ilişkili...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Aile ücreti (Family wage): yüzyılın sonunda düşük kadın ücretinin bir rekabet unsuru haline gelmesinin sonucunda, erkeklerin ailelerine tek başlarına bakmalarına yetecek düzeyde talep ettikleri ücret “aile ücreti” olarak adlandırıldı. [1]...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Ailevi ideoloji (Familial ideology): Kadın için uygun olan yerin ev olması, kocası çalışırken, kadının hane içerisinde, bakıma muhtaç olan çocuklara, yaşlılara ya da hastalara bakıp ev işleri ile ilgilenmesini teşvik...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Anne istihdam oranı (Maternal employment rate[1]): İstihdam edilmiş anne sayısının nüfusa oranıdır. Bu oranda, kadının çocuğunun yaş aralığı da önem kazanmaktadır. Çocuğunun yaşı küçük olan annelerin istihdam oranı (early maternal...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Arazi kullanım hakkı güvenliği (Land tenure security[1]): Kişilerin ve toplulukların zor kullanılarak yerlerinden tahliye edilmeleri durumunda devletin bu kişi ve toplulukların haklarını koruyarak mağduriyetlerini engelleyebilmesine arazi kullanım hakkı güvenliği adı...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Ataerkil/ Erkek egemen sistem/ toplum/ yapı (Patriarchal/ Male-dominant system/ society/ structure): Ataerkil sistem, toplum içinde gelişen sosyal ilişkilerde erkeğe üstünlük tanıyan ve daha güçlü kılan, hem ev içinde hem de...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Atipik istihdam (Atypical employment): İş akdinin belirli süreli olduğu, çalışmanın tam zamanlı olmadığı, çalışanın tek işverene karşı sorumlu olmadığı, iş akdinin haksız bir şekilde feshedilmesi ya da işten çıkarmaya dair...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Aynî gelir (In-kind income): TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) ayni gelirin tanımını, ‘emek veya sermaye karşılığında emeğin mal olarak elde edilmesi’ olarak yapmaktadır. TÜİK’e göre, ‘ayni gelirin hanede tüketilmesi gerekmektedir. Ayni...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Ayrımcı toplumsal normlar (Discriminatory social norms[1]): Ayrımcı toplumsal normlar ayrımcılığa hizmet eden, farklı cinsiyet kimliklerinden, dini ve etnik kimliklerden kişilere aynı toplum içerisinde bu kimliklere sahip olmayan kişiler tarafından uygulanan...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Ayrımcılık (Discrimination): Ayrımcılık, ‘bir kişiye, benzer durum ve koşullardaki diğer kişilerden farklı ve eşit olmayan bir muamele yapılması’ olarak tanımlanabilir.[1] İktisadi anlamda ayrımcılıktan söz edildiğinde ise grup seviyesindeki ayrımcılıkla kişi...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Baba kotası (Daddy quota[1]/ Father’s quota): Ebeveyn izninin bir kısmının babalara tahsis edilmesidir. Baba bu izni kullanmadığı takdirde izin geçersiz hale gelmektedir.[2] [1] UN Women, 2014, Reading Paper Series on...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Babalık izni (Paternity leave[1]): Çalışan babaya, çocuğunun doğumunun ya da evlat edinmenin öncesinde ya da sonrasında iş yeri tarafından verilen izne dair haktır.[2] [1] UN Women, 2015, Progress of the...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Bakım açığı/ eksikliği (Care gap /deficit[1]): Günümüzde, eğer çocuk ve yaşlı bakım hizmetleri piyasa tarafından sunuluyorsa, bu hizmetlerin maddi gideri devlet tarafından karşılanmaktadır. Devletin yaptığı bu ödemeye ise çalışanların gelir...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Bakım ekonomisi (Care economy): Bakım ekonomisi, ekonomi içerisinde hane halkının rolünün de dikkate alınmasını merkeze alan, bu noktadan hareketle kadınların özellikle ücretsiz ve karşılıksız şekilde verdikleri bakım emeğini de görünür...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar16 Şubat 2018
Yaşı geçkin, yaşlı erkek. Kırmızı Şemsiye Cinsel Haklar ve Sağlık Derneği tarafından yayınlanan, Röportaj/Derlemenin Kemal Ördek tarafından gerçekleştirildiği "O Kadınlar": Trans Kadın Seks İşçilerinin Dilinden Şiddet Hikayeleri kitabındaki Lubuncu Sözcükler...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar12 Ocak 2018
Aynı cins çiftler için bildirim hakkı vermektedir. Bildirimde bulunmak, getirdiği avantaj veya tanınma bağlamında genelde çok fazla etkiye sahip değildir. Ancak çift olarak yasalar karşısında tanınmayı sağlar. ***Kaos GL'nin hazırladığı...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar12 Ocak 2018
Duygusal/cinsel açıdan her iki cinsiyete de ilgi duyan kadın veya erkek. Biseksüel bir kimse her iki cinse de aynı ölçüde ilgi duymayabilir ve bu ilginin derecesi zaman içinde değişebilir. Biseksüellik,...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar16 Şubat 2018
İçkili eğlence mekanlarında (pavyon gibi) müşteriler tarafından konsomatris olarak çalışan kadınlara ikram edilen az miktarda içki (viski, vodka, şarap, vs.). Kırmızı Şemsiye Cinsel Haklar ve Sağlık Derneği tarafından yayınlanan, Röportaj/Derlemenin...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Bölünmüş işgücü /emek piyasası[1] (Labor force /labor market segmentation): Bölünmüş işgücü piyasasını ele alan kuramlar neo-klasik kuramın açıklamakta eksik kaldığı şu olguları mercek altına almaktadır: ‘işsizliğin belli toplumsal kesimlerde yoğunlaşması,...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Çalışan yoksullar (Working poor): EUROSTAT, çalışan yoksulları, yılın yarısından fazlası boyunca gelir getiren işlerde çalışan ancak elde gelirin harcanabilir olan kısmı ulusal ortalama gelirin %60’ının altında olan hanelerde yaşayanlar olarak...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Çalışma çağındaki nüfus (Working age population[1]): TÜİK’e göre toplam nüfus içerisinde 15 yaş ve daha yukarı yaştaki nüfustur.[2] Bağımlı Nüfus[3] (dependent population)’u ise TÜİK, 0-14 yaş aralığındaki genç nüfus ile...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Dikey katmanlaşma / “Cam Tavan” (Vertical segregation / “Glass ceiling[1]” ): 'İnsanların belirli bir ırk, yaş özelliği ya da cinsiyete sahip olmaları dolayısıyla kurumlarda belirli işlerde belirli kademelerden daha yüksekte...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar16 Şubat 2018
İstanbul’da, sadece trans kadın seks işçilerinin değil, kadın seks işçilerinin de kendi aralarında Zührevi Hastalıklar Hastanesi’ni ifade etmek için kullandıkları kısaltma. Kırmızı Şemsiye Cinsel Haklar ve Sağlık Derneği tarafından yayınlanan,...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar16 Şubat 2018
Seks işçiliği yapmak için çıkılan açık alan, cadde, sokak. Kırmızı Şemsiye Cinsel Haklar ve Sağlık Derneği tarafından yayınlanan, Röportaj/Derlemenin Kemal Ördek tarafından gerçekleştirildiği "O Kadınlar": Trans Kadın Seks İşçilerinin Dilinden...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Caydırılmış işçiler (discouraged workers): Tüm ekonomilerde, özellikle de daraltıcı EOI (‘export-oriented industrialization’/ ihracata yönelik sanayileşme) rejimleri altında ve durgunluk süresi boyunca istihdam fırsatlarının azalması sonucu uzun süre işsiz kalan ve...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar16 Şubat 2018
Cross-dresser, karşı cinsin kıyafetlerini giyen kişi (Lubunca bir terim değildir, İngilizce bir terim olan cross-dresser teriminin kısaltmasıdır). Kırmızı Şemsiye Cinsel Haklar ve Sağlık Derneği tarafından yayınlanan, Röportaj/Derlemenin Kemal Ördek tarafından...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar16 Şubat 2018
Para karşılığı olmayan cinsel birliktelik. Kırmızı Şemsiye Cinsel Haklar ve Sağlık Derneği tarafından yayınlanan, Röportaj/Derlemenin Kemal Ördek tarafından gerçekleştirildiği "O Kadınlar": Trans Kadın Seks İşçilerinin Dilinden Şiddet Hikayeleri kitabındaki Lubuncu...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Çift/Çifte gelirli aile[1] (Dual-income / Two-income /Dual earner family): Eşlerin ikisinin de sabit gelirinin olduğu aile biçimidir. Amerika’da 2015 sonlarında yapılan bir araştırmaya göre çift gelirli aileler yılda ortalama 102,400$...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Çift kariyerli aile[1] (dual career family): Eşlerin her ikisinin de mesleki gelişimlerini hedeflediği aile biçimidir.[2] [1] Türkiye’deki Kadın Thesaurusu, 2009, Kadın Konulu Kavramlar Dizini, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Cinsiyete dayalı işten çıkarma (Dismissal based on sex[1]): Şirket içerisinde cinsiyete dayalı ayrımcılık altında ele alınabilecek bu terim, kişinin cinsiyetinden ötürü işten çıkarılmasıdır. İşletmelerin işten çıkarılacaklar listelerinin başında yer alan...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Cinsiyete özgü sağlık ve güvenlik sorunları (Gender-specific health and safety issues): Kadın ve erkeklerin farklı biyolojik özellikleri ve toplumsal hayatları paralelinde yaşadıkları sağlık sorunları da farklılaşabilmektedir. Kadınlarda meme kanserinin, erkeklerde...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar16 Şubat 2018
Trans olmayan, natrans kadın. Kırmızı Şemsiye Cinsel Haklar ve Sağlık Derneği tarafından yayınlanan, Röportaj/Derlemenin Kemal Ördek tarafından gerçekleştirildiği "O Kadınlar": Trans Kadın Seks İşçilerinin Dilinden Şiddet Hikayeleri kitabındaki Lubuncu Sözcükler...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Çocuk bakım hizmetleri (Child care services): Çocukların bakımına yönelik hizmetlere verilen bu isim, küçük çocuklara duyarlı, gelişimsel açıdan uygun bir çevre hazırladığı takdirde kaliteli olarak nitelendirilir.[1] [1] Karen DeBoard, t.y.,...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Çocuk yardımı, Çocuk bakım yardımı (Child/Children’s allowance[1], Child benefit): OECD çocuk yardımını ‘çocuk belirli bir yaşa gelene kadar bir ebeveyne yapılan düzenli ödeme’ olarak tanımlamaktadır.[2] [1] UN Women, 2015, UN...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Dikey katmanlaşma / “Cam Tavan” (Vertical segregation / “Glass ceiling[1]” ): 'İnsanların belirli bir ırk, yaş özelliği ya da cinsiyete sahip olmaları dolayısıyla kurumlarda belirli işlerde belirli kademelerden daha yüksekte...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Dolaylı - Doğrudan ayrımcılık (Indirect vs. Direct (pure) discrimination[1]): Bir kişiye cinsiyeti ya da kişinin değiştiremeyeceği başka özelliğinden (örneğin, yaşı, fiziksel nitelikleri, ırkı gibi) dolayı açıkça yasalarda, politikalarda ya da...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar16 Şubat 2018
Trans kadın seks işçilerinin evlerinde kalan ve onlara temizlik işlerinde yardımcı olan, piyasaya yeni girmiş trans kadın seks işçileri için kullanılan ifade. Hizmetçi, hizmetli. Kırmızı Şemsiye Cinsel Haklar ve Sağlık...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Dönemsel olarak güvencesiz sektörler/ işler (Cyclically vulnerable sectors/ jobs):  Dönemsel olarak güvencesiz olan ve dönemsel olarak gelir kazanılan turizm, inşaat, tarım işçiliği gibi sektörler bu tanıma girmektedir.
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Eğreti istihdam (Transitory employment): İnsanca yaşama koşullarına imkan verecek düzeyde gelir sağlamayan ve meslek ve beceri üzerinden tanımlanamayan işleri ifade etmek için kullanılmayan başlayan eğretileşme kavramının kullanımı, sonrasında, asıl olarak...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Ek işçi etkisi (Added worker effect): ‘Ek işçi’ terimi, ailedeki birincil kazanç sağlayan kişinin istihdam durumunun kötüleşmesi sonucunda ailedeki azalan geliri telafi etmek için iş gücüne katılan aile üyesini ifade...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Ekonomik gerilemeden etkilenmeyecek endüstriler (Recession (economic contraction) -proof industries): Ekonomik gerilemenin küçülmeye ve/veya işten çıkarmalara neden olmadığı ya da diğer sektörlere nazaran daha az neden olduğu sektörlere verilen isimdir. Muhasebe,...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Eksik istihdam[1] (Underemployment of women[2]): TÜİK, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün düzenlediği 16. Çalışma İstatistikçileri Konferansı sonrasında ortaya konan, eksik istihdam tanımı üzerinden ortaya çıkan ölçümle ilgili zorlukları dikkate alarak yine bu...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Emek-yoğun üretim (Labor intensive production): Üretim maliyeti göz önüne alındığında, işgücünün sermayeden daha önemli bir kalem olduğu üretimlere emek-yoğun üretim adı verilmektedir.[1] Bu adlandırma iki üretim biçiminin birbiriyle karşılaştırılması halinde...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Emzikli çalışan (Breastfeeding worker)[1]: “Emzikli çalışan”, Avrupa Birliği İş Hukuku’nda, 92/85 sayılı Hamile, Loğusa veya Emzikli Kadın Çalışanların İşyerinde Sağlık ve Güvenliklerinin İyileştirilmesi Hakkında Asgari Önlemlerin Belirlenmesine İlişkin Yönerge’de ‘ulusal...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Enformel ya da Kayıt dışı işçi (Informal workers[1]): Enformel sektör olarak adlandırılan sektörler için farklı mekanlarda, ya da evlerde çalışan, işverenlerinin sigortalarını düzenli olarak ödemediği[2] ya da formel sektör içerisinde...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Enformel sektör (Informal sector[1]): Enformel sektör terimi 70’li yıllarda ilk olarak ortaya çıktığında tarım dışı ekonomik faaliyetleri anlatmak amacıyla kullanılmıştır ve gelişmekte olan ekonomilere özgü ve geçici bir olgu olduğu...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar12 Ocak 2018
Duygusal/cinsel açıdan hemcinsine ilgi duyan kadın veya erkek. Eşcinsellik uzun yıllar boyunca bilim çevreleri de dahil olmak üzere çeşitli gruplar tarafından bir cinsel kimlik bozukluğu, hastalık, sapıklık gibi olumsuz ifadelerle...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Eşit işe eşit ücret prensibi / Eşdeğer işe eşit ücret ()[1] (Equal remuneration for work of equal value[2] or Equal pay for work of equal value/ Equal pay for comparable...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Esnek çalışma[1] (Flexible employment[2]): Klasik/geleneksel çalışma biçimleri yasaların düzenlediği ve koruma altına aldığı, başlangıcı ve bitişi önceden belirlenmiş çalışma biçimleri iken; esnek çalışma bunun tersine açık ve serbest bir sistemdir...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Esnek üretim - Kitlesel tüketim için seri üretim (Flexible production vs. serial/mass production for mass consumption): Seri üretim süreci düşük ücret karşılığında birbiriyle değiştirilebilir, birbirinin tıpatıp aynısı olan parçalardan büyük...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Ev eksenli çalışma[1] (Home based work): Enformel bir çalışma türü olan ev eksenli çalışmanın tarihi sanayi devriminin öncesine dayanmaktadır. Her ne kadar bu çalışma türünün modern üretimle birlikte ortadan kalkması...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Ev geçindirenler[1] (Breadwinners): Hanenin parasal ihtiyaçlarını karşılayan kişilerdir. Dünya üzerinde birçok kültürde evi geçindiren kişinin erkek olması gerektiği, kadının gelirinin ise bir ek gelir mahiyetinde olduğu kabul edilmektedir. (Bkz. Evin...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Ev içi angarya iş / Ücretsiz angarya iş (Domestic drudgery[1] / Drudgery of unpaid work[2]): Kadınların ev içerisinde çoğunlukla ücretsiz bir şekilde gerçekleştirdiği döngüsel işlerdir. Bu işler kadınların istihdamının önünde...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Ev işi, ev içi istihdam (Domestic work/Housework, Domestic employment[1]): ‘Çocuk, hasta ve özürlü bakımı, ev temizliği, yemek yapma, ütü yapma, çamaşır yıkama, bahçe bakımı, evin güvenliğini sağlama ve ailenin  şoförlüğünü...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Ev işçisi (Domestic worker): Ev işlerini bir işveren için ücret karşılığında yapan kişilerdir. Tam zamanlı ya da yarı zamanlı bir şekilde ev işi yapan, tek ya da çoklu işverenler için...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Ev işinin fırsat maliyeti (Opportunity cost of domestic work[1]): Fırsat maliyeti, birden fazla olanak söz konusu olduğunda yapılan seçimde, diğer olanak seçilmediğinden uğranan kayba tekabül eder.[2] Ev işi yaparak kadınların...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Ev işinin ikame gideri[1] (Replacement cost of domestic work[2]): Bir işletmenin sahip olduğu bir varlığı bir yenisiyle değiştirmesi durumunda ortaya çıkan maliyet, ikame gideri olarak adlandırılmaktadır.[3] Burada çoğunlukla ücretsiz yapılan...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Ev içi / Evde bakım hizmetleri[1] (Home Care Services): Türkiye Halk Sağlığı Kurumu evde bakım hizmetlerini ‘gerek teşhis ve tedavi sonrası bakım süresince, gerek kronik bir hastalığın takibinde, gerekse herhangi...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Evin ekmeğini kazanan erkek yanlılığı (Male breadwinner bias[1]): Ekmeği kazanan erkek modeli asıl olarak ev halkı arasındaki iş bölümlerine dair varsayımlar üzerinden ortaya atılmış bir modeldir. Burada erkek eve para...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Evlilik nedeniyle iş akdi feshi (Termination of labor contract because of marriage): “Nikah tazminatı” olarak da bilinen 4857 sayılı İş Kanunun 120. maddesi uyarınca uygulanan evlilik nedeniyle iş akdi feshi,...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Feminist güçlenme (Feminist empowerment[1]): Feminist güçlenme paradigması yapısalcı ve sosyalist bir perspektifle gerçekleştirilen kapitalizm eleştirisini temel almaktadır. Bu paradigma doğrultusunda mikro finans, kadınların ekonomik, sosyal ve politik güçlenmesi aşamasında bir...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Feminizasyon (Feminization): Feminizasyon kavramı kadını, bir şirket ya da kuruluşta cinsiyet rollerinin gözden geçirilmesi aşamasında odak noktaya almaya karşılık gelecek şekilde kullanılmaktadır ve kadın oranının arttırılması anlamına gelmektedir.[1] Buradan hareketle...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar16 Şubat 2018
Kadın görüntüsünde olan trans kadın. Kırmızı Şemsiye Cinsel Haklar ve Sağlık Derneği tarafından yayınlanan, Röportaj/Derlemenin Kemal Ördek tarafından gerçekleştirildiği "O Kadınlar": Trans Kadın Seks İşçilerinin Dilinden Şiddet Hikayeleri kitabındaki Lubuncu...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar12 Ocak 2018
Birini bilinçli şekilde sürekli manipüle ederek onun gerçekliğinin yerine kendi gerçekliğini koymak. Bir kişiyi kendi algısından ve hafızasından şüphe duyacak hale getirerek delirtme girişimi. Gaslighting terimi 1944 yapımı Gaslight filmiyle...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Gelir getirici planlama (Income generating scheme): Bu planlama perspektifi kapsamında gerçekleştirilen programlar, katılımcıların mesleki beceriler kazandığı ya da var olan mesleki becerilerini geliştirdiği devamlı eğitim programlarıdır. Bu programların özellikle modern...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Gelir güvenliği (Income security): Gelir güvenliği, çalışma hayatı boyunca, ileri yaşta ya da malulen emeklilik durumunda net olarak ve ihtiyaç seviyesi göz önüne alınarak gelir seviyesinin güvence altına alınması ve...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar12 Ocak 2018
Erkek eşcinsel. Bu terim, eşcinsel kurtuluş hareketiyle birlikte ortaya çıkmıştır. Bu süreçte, “homoseksüellik”ten politik bir kopuş olarak tanımlanmıştır. “Homoseksüel” kelimesi, tıp tarafından tanımlanmış olduğu halde, “gey” kelimesi, aynı cinsten insanların...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar12 Ocak 2018
Lezbiyen ve gey partnerlerin birlikteliklerinin yasalar önünde tanınması 13için farklı ülkelerde farklı uygulamalar söz konusudur. Gey ve lezbiyen partnerler için evliliğe paralel olarak birçok paralel uygulama söz konusudur. ***Kaos GL'nin...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar16 Şubat 2018
Az olan aslında çok demektir. Gönüllü sadelik insan ve diğer doğal varlıklara zarar vermeyecek şekilde ihtiyaçlarımızı gözden geçirip, satın alma imkanımız olduğu halde bilinçli ve gönüllü olarak, gerçek ihtiyacımız olmayan...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar16 Şubat 2018
Gırgır, şamata, hoş sohbet. Kırmızı Şemsiye Cinsel Haklar ve Sağlık Derneği tarafından yayınlanan, Röportaj/Derlemenin Kemal Ördek tarafından gerçekleştirildiği "O Kadınlar": Trans Kadın Seks İşçilerinin Dilinden Şiddet Hikayeleri kitabındaki Lubuncu Sözcükler...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Güvenceli esnek çalışma[1] (Flexicurity): Bu kavram ilk olarak Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda (1996-2000) yer almış ve güvenceli ve bu planda esnek bir işgücü piyasasına dair düzenlemelerin gerçekleştirileceği belirtilmiştir. Bundan...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Güvencesiz istihdam/ Güvencesiz-korumasız işçilik (Vulnerable employment[1] / Vulnerable-fragile labour): İstihdam içerisinde, kendi adına çalışanlar ve aile işçileri bu şekilde adlandırılmaktadır.[2] Bu istihdam biçiminde çalışma koşullarının da enformel ve yoğun sömürüye...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar12 Ocak 2018
Hayatının bir döneminde cinsel şiddetin herhangi bir biçimine maruz bırakılmış olan. İngilizce’de survivor kelimesinden gelmektedir. Cinsel şiddete maruz bırakılmış bireyler için, ‘mağdur’ ya da ‘kurban’ yerine daha güçlendirici olan ‘hayatta...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar19 Ocak 2018
Bir hayvanın insan/lar tarafından cinsellik içeren eylem yoluyla veya cinselliğine müdahale edilerek suistimal edilmesi ve sömürülmesi. Hayvanın cinsel olarak istismarı; vajinal, anal, oral penetrasyon; bir obje kullanarak penetrasyon; üremesini kontrol...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Her zaman her yerde performans modeli (“Anytime anywhere” performance model[1]): Günün her saatinde ve yılın her zamanında erişilebilir olmak ve ihtiyaç halinde coğrafi olarak yer değiştirmeyi kapsayan modeldir.[2] Günümüzde oldukça...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar12 Ocak 2018
Heteroseksüelliğin normal ve tek cinsel yönelim olarak görülmesi, toplumsal değerlerin, kuralların ve yaşam biçimlerinin herkes heteroseksüelmiş gibi kabul edilmesidir. İnsanların kadın ve erkek olarak ikiye ayrılmasını; cinsel ilişkilerin/evliliklerin sadece ve...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar12 Ocak 2018
Heteroseksüelliğin yegane cinsel yönelim olduğunu ileri süren, diğer cinsel yönelimleri yok sayan, baskılayan ya da aşağılayan ideolojidir. Kadınlara yönelik ayrımcılık olan seksizmin (cinsiyetçilik), heteroseksüel olmayanlara yönelik halidir. Heteroseksizm, heteroseksüelliği bir...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar12 Ocak 2018
Duygusal/cinsel açıdan karşı cinsiyete ilgi duyan kadın veya erkek. Heteroseksüellik, kendiliğinden ve zorunlu olarak, toplumda egemen olan var oluştur. Toplumda “norm” olan heteroseksüellik olduğundan ve aksini söylemedikçe herkes heteroseksüel sayıldığından...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar12 Ocak 2018
Genel anlamıyla eşcinsellere ilişkin olumsuz duygu, tutum ve davranışlar olarak tanımlanır. Homofobi, kişisel bir korku ve irrasyonel bir inanç olmanın çok ötesinde kültür ve anlam sistemleriyle, kurumlar ve sosyal geleneklerle...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
İkame hipotezi (Substitution hypothesis)[1]:  Hem kadın hem erkek sektörlerinde, kriz zamanlarında maliyet tasarrufu sağlayan stratejilere duyulan ihtiyacın, kadın emeğinin daha yoğun kullanımına yol açtığını iddia eden hipotezdir.  [1] Özge İzdeş,...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
İkili iş yükü sendromu (Double-burden syndrome[1]): İkinci vardiya (second shift) olarak da adlandırılan bu sendrom, iş ve evdeki sorumlulukların halihazırda aile hayatındaki sorumluluk ve sınırlandırmaların merkezinde bulunan kadınlar için ağır...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Birincil emek piyasası - İkincil emek piyasası[1], İkili/ Çifte emek/ İşgücü piyasası kuramı[2] (Primary vs. Secondary labor market, Dual labor / labor force market theory): İkili işgücü piyasası modeli ekonomiyi...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Formel, insana yakışır, sürdürülebilir iş - Enformel, güvencesiz iş (Formal, decent, sustainable work vs. Informal, vulnerable, unprotected work)[1]: ILO’ya göre insana yakışır işler; ‘insan haklarının korunduğu, gerekli sosyal koruma ile...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
İnsani gelişmişlik ya da İnsani gelişme, İnsani gelişme endeksi: (Human development, Human Development Index): Farklı ülkelerdeki insani gelişme koşullarının temsili ve karşılaştırılması için kullanılan bu endeks, refah tanımı üzerinden hareket...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar12 Ocak 2018
Kadın ve erkekler için olağan sayılmayan bir şekilde dış genital organ ya da iç üreme sistemi ile doğmuş kişi. ***Kaos GL'nin hazırladığı Sözlük'ten alıntıdır.
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
İş gücüne/ İş gücü piyasasına katılma oranı[1] (Labor market participation/ Labor force participation): İş gücüne katılım oranı, ‘iş gücünün, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus içindeki oranı’ olarak tanımlanmakta, bu durumda...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
İş güvensizliği (Job insecurity[1]): Çalışanların çalıştıkları işte sürekli olarak devam edip etmeyeceklerine dair sahip oldukları güven eksikliğidir. Bunun karşısında güvenli istihdamdan bahsedebilmek için sınırsız kariyerlerin, esnekliğin, yeni işveren-çalışan sözleşmelerinin ve...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
İş ve aile yaşamının uzlaştırılması/ uyumlaştırılması/ bağdaştırılması[1], Ev iş harmonisi / uyumlaştırma (Reconciliation/harmonization/association of work and family life/home, Domestic work harmony): Kadının çalıştığı durumda ev işlerinin tamamından sorumlu olduğu algısı...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
İş yeri ayrımcılığı (Workplace discrimination[1]): Cinsiyete yönelik ayrımcılığın, başka bir deyişle bir kişiye cinsiyetinden ötürü olumsuz davranış sergilemenin iş yerinde gerçekleşmesidir. Burada mağdur olan kişi çalışan ya da çalışan adayı...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
İşe tutundurma politikaları (Job attachment policies): Kadınların ve diğer özel durumu bulunan çalışanların işlerine devam etmeleri için uygulanan esnek çalışma koşulları, doğum izni ya da koçluk desteği gibi destek mekanizmalarıdır....
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
İşsizliğe karşı koruma (Protection against unemployment[1]): ILO’nun bu konudaki kongresinin kararlarına göre ülkeler; kısmi istihdam durumunun koşullarını karşılamak, koruma altına alınan kişilerin sayısını arttırmak, yardım oranını arttırmak, bekleme süresini kısaltmak,...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
İşsizlik (Unemployment): TÜİK işsiz kişileri ‘Referans dönemi içinde istihdam halinde olmayan (kâr karşılığı, yevmiyeli, ücretli ya da ücretsiz olarak hiçbir işte çalışmamış ve böyle bir iş ile bağlantısı olmayan) kişilerden...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
İşsizlik yardımı (Unemployment benefits[1]): İş arayan işsiz kişilere devletin belirli bir süre için yaptığı nakdi yardımdır.[2] [1] UN Women , 2015, UN Women Flagship Programming Initiatives, 16 Theories of Change....
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
İstihdam garantisi planı (Employment guarantee scheme): İstihdam garantisi planları yoksullukla mücadele için hanenin gelirinin artırılması amacıyla izlenen yollardan biridir. Burada kişilere her yıl belirli bir süre istihdam edilme garantisi verilir...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
İstihdam oranı[1] (Employment rate): “İstihdamın, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus içindeki oranıdır.”[2] [1] Global Compact Türkiye, 20 Kasım 2014, Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu Ön Rapor [2] TÜİK, 2011, Hanehalkı İşgücü...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
İstikrarsız çalışma biçimleri (Precarious forms of work): Özellikle işgücüne katılımın ilk aşamasında karşımıza çıkan istikrarsız çalışma için altı koşuldan söz etmek mümkündür: ‘Mecburi part-time iş, mecburi geçici sözleşme (involuntary temporary...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Kadın bütçesi (Women’s budget):  Bütçelerde toplumsal cinsiyet eşitliğinin tesisine ilişkin düzenlemelere yer verilmesidir. Avustralya bu düzenlemelerin gerçekleştirildiği ilk ülke olmuştur. Pilot uygulama çalışması ile ilk olarak,   “Kadınların Bütçe Programı” başlığı...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Kadın işgücü arzı (Female labor supply[1]): Bir ülkede, istihdamda olup çalışan kişilerin sayısıyla işsiz kişilerinin sayısının toplamı, işgücü arzını oluşturmaktadır.[2] Kadın işgücü arzı da, buradan hareketle, çalışan ve işsiz kadınların...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Kadın kotası[1] (Women’s quota): Pozitif ayrımcılık yapılarak, toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik etmek amacıyla, kadınların çeşitli kurum ve yapılarda belirli bir orandan daha düşük seviyede katılımının veya temsiliyetinin önüne geçmek için...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Kadın yoksulluğu, Kadının yoksullaşması[1], Yoksullaşan köylü/kentli kadın (Poverty of women, Impoverishment of Women, Impoverished rural/urban women[2]): Kadınlar yoksulluğu erkeklerden farklı şekillerde deneyimlemektedir. Kadının yoksulluğunu ele alırken ayırt edici 2 temel...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar26 Aralık 2017
Kadın yönetici oranı[1] (Ratio of women working in executive positions / executives): Yönetici pozisyonda çalışan kadınların, çalışan kadınların toplam sayısına oranıdır. [1] TİSK, 2008, OECD Ülkelerinde Kadınlar ve Erkekler, https://tisk.org.tr/tr/e-yayinlar/289_oecd_ulkelerinde_kadinlar/pdf_289_oecd_ulkelerinde_kadinlar.pdf
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Cinsel şiddet ve taciz, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve taciz, kadına yönelik şiddet (Sexual violence and harassment, Gender-based violence and harassment, Violence against women): Bir kadına kadın olduğu için uygulanan...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Kadının aile reisi olduğu haneler - Kadının geçimini sağladığı aileler (Female-headed households vs. Female-maintained households): Kadının dul kalması, terk edilmesi ya da boşanması durumunda kadının ailenin geçimini sağladığı durumda karşımıza...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Kadının evde istihdamı/ Evde çalışma/ Evden çalışma/ Evde çalışan işçiler [1] /Ev tabanlı çalışma (Employment of women at work / Work at home/ Work from home/ Indoor staff / Home...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Kadının görünmeyen emeği (Invisible labor of women): Cinsiyete dayalı iş bölümü ve toplumsal cinsiyet ilişkileri üzerinden tanımlanan kadının görünmeyen emeği, karşılıksız harcandığı ve yapılan işler mesai çerçevesinde değerlendirilmediği için doğallaştırılmıştır,...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Kadının işgücü piyasasına bağlılığı (Women’s labor market/labor force attachment[1]): İşgücü piyasasına bağlılığın ölçümlenmesi istihdam, işsizlik ve bu iki kategori arasındaki geçişlerin göz önüne alınması ile sağlanmaktadır. Burada kadınlar genel anlamda...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Kadının özne oluşu (Women’s agency): Kadının özne oluşu, bir kadının önemli gördüğü hedef ve değerler için her şeyi yapma ve başarma özgürlüğünün olması olarak tanımlanmaktadır. Bu anlamda özne oluş kavramı...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Kadınların kesintiye uğrayan iş yaşamları (Women’s interrupted working life[1]): Kadınların, özellikle çocuk sahibi olma sonrasında çalışma hayatları sıklıkla kesintiye uğramaktadır. Çocuk bakımının ve ev içindeki işlerin kadınlar tarafından devam ettirilmesi...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Kadınların piyasalara eşit erişimi (Women’s equitable access to markets[1]): Kadınların özellikle enformel sektörde ürettikleri ürünlerin piyasada karşılık bulması, kadın girişimcilerin piyasa içerisinde kendilerine yer bulması oldukça zor bir şekilde gerçekleşmektedir,...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Kadınların toprağa ve üretken mallara erişimi (Women’s access to land and productive assets[1]): Küresel anlamda gıda güvenliği ancak toprağa ve üretken mallara erişim ile mümkündür. Kadınların kırsal ekonomi içerisinde sahip...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Kapsayıcı büyüme (Inclusive growth[1]): Kapsayıcı büyüme herkesin büyüme sürecine dahil olduğu ve bu büyümeden elde edilen faydanın herkes tarafından paylaşıldığına emin olunan bir büyüme modelidir; yoksulların yüzleştiği zorlukların, özellikle de...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Enformel ya da Kayıt dışı istihdam (Informal employment[1]): Ücretli ve ücretsiz aile işçilerini de kapsayan enformel istihdam tanımı temelde dört ana gruptan oluşmaktadır: ‘Hiçbir yere kayıt yaptırmayan işlerde çalışanlar, herhangi...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar12 Ocak 2018
Birlikte olduklarını teyit eden resmi bir belgeyi imzalayabilirler; ki bu durumun getirdiği avantajlar heteroseksüel partner evliliklerinin getirdiklerine oldukça yakındır. ***Kaos GL'nin hazırladığı Sözlük'ten alıntıdır.
Sivil SayfalarSivil Sayfalar16 Şubat 2018
Trans olmayan, natrans kadın seks işçisi. Kırmızı Şemsiye Cinsel Haklar ve Sağlık Derneği tarafından yayınlanan, Röportaj/Derlemenin Kemal Ördek tarafından gerçekleştirildiği "O Kadınlar": Trans Kadın Seks İşçilerinin Dilinden Şiddet Hikayeleri kitabındaki...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Kemer sıkma politikaları (Austerity policies[1]): Hükümetin bütçe açığını azaltmak için vergi arttırımı, harcamalarda kısıntı gibi yöntemlere başvurduğu politikalardır. Bu tür dönemler kadınların, özelde de yoksul ve işsiz kadınların daha fazla...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Kendi hesabına çalışma[1] (Self-employment): Kendi hesabına çalışmanın tanımlanması ile ilgili literatürde farklı tartışmalar vardır. Bu kategoride yer alan faaliyetlerin çoğunluğu enformel ekonomi içerisinde yer almaktadır, bu da tanımın yapılmasını zorlaştırmaktadır....
Sivil SayfalarSivil Sayfalar16 Şubat 2018
Müşteri. Kırmızı Şemsiye Cinsel Haklar ve Sağlık Derneği tarafından yayınlanan, Röportaj/Derlemenin Kemal Ördek tarafından gerçekleştirildiği "O Kadınlar": Trans Kadın Seks İşçilerinin Dilinden Şiddet Hikayeleri kitabındaki Lubuncu Sözcükler Sözlüğü kısmından alınmıştır....
Sivil SayfalarSivil Sayfalar16 Şubat 2018
Seks işçiliği yapmak için kiralanan veya kullanılan ev. Kırmızı Şemsiye Cinsel Haklar ve Sağlık Derneği tarafından yayınlanan, Röportaj/Derlemenin Kemal Ördek tarafından gerçekleştirildiği "O Kadınlar": Trans Kadın Seks İşçilerinin Dilinden Şiddet...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar16 Şubat 2018
Çöp değil, kompost! Kompost; her türlü organik atığın çürütülmesiyle elde edilen doğal ve zengin içerikli gübredir. Mutfak atıklarının geri dönüşümünü ve toprağın veriminin arttırılmasını sağlar. Evde, bahçenizde yapılabilir; belediyeleri büyük...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Kriz durumunda işgücünün ucuzlaması (Distress sale of labor[1]): İktisat teorisinde birim işgücüne karşılık verilen ücret belirli bir seviyenin altına düştüğünde kişilerin verdiği tepkinin artık olumlu olamayacağı, olumsuz hale geleceğine dair...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar16 Şubat 2018
Yalan söylemek. Kırmızı Şemsiye Cinsel Haklar ve Sağlık Derneği tarafından yayınlanan, Röportaj/Derlemenin Kemal Ördek tarafından gerçekleştirildiği "O Kadınlar": Trans Kadın Seks İşçilerinin Dilinden Şiddet Hikayeleri kitabındaki Lubuncu Sözcükler Sözlüğü kısmından...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar16 Şubat 2018
Erkek. Kırmızı Şemsiye Cinsel Haklar ve Sağlık Derneği tarafından yayınlanan, Röportaj/Derlemenin Kemal Ördek tarafından gerçekleştirildiği "O Kadınlar": Trans Kadın Seks İşçilerinin Dilinden Şiddet Hikayeleri kitabındaki Lubuncu Sözcükler Sözlüğü kısmından alınmıştır.
Sivil SayfalarSivil Sayfalar12 Ocak 2018
Kadın eşcinsel. Sözcüğün kökeni, M.Ö. 6.yüzyılda, Yunan kadın şair Sappho’nun yaşadığı Lesbos (Türkçe adıyla, Midilli) adasından gelir. ***Kaos GL'nin hazırladığı Sözlük'ten alıntıdır.
Sivil SayfalarSivil Sayfalar16 Şubat 2018
Trans kadın (Son zamanlarda eşcinsel erkekleri ifade etmek için de kullanılmaktadır). Kırmızı Şemsiye Cinsel Haklar ve Sağlık Derneği tarafından yayınlanan, Röportaj/Derlemenin Kemal Ördek tarafından gerçekleştirildiği "O Kadınlar": Trans Kadın Seks...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar16 Şubat 2018
Kötülemek, zarar vermek, darp etmek, vs. Kırmızı Şemsiye Cinsel Haklar ve Sağlık Derneği tarafından yayınlanan, Röportaj/Derlemenin Kemal Ördek tarafından gerçekleştirildiği "O Kadınlar": Trans Kadın Seks İşçilerinin Dilinden Şiddet Hikayeleri kitabındaki...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar16 Şubat 2018
Kötülük (yapmak). Kırmızı Şemsiye Cinsel Haklar ve Sağlık Derneği tarafından yayınlanan, Röportaj/Derlemenin Kemal Ördek tarafından gerçekleştirildiği "O Kadınlar": Trans Kadın Seks İşçilerinin Dilinden Şiddet Hikayeleri kitabındaki Lubuncu Sözcükler Sözlüğü kısmından...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar12 Ocak 2018
Yaşanılan bir mağduriyette çeşitli gerekçelerle kabahati o mağduriyeti yaşayan kişiye yapıştırarak faili aklayan yaklaşım. Mağdur suçlayıcılık İngilizce’de ‘Victim-blaming’ olarak kullanılıyor. Cinsel şiddet durumlarında, mağdur olan kişide kusur ya da kabahat...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Makroekonomik politikalarda toplumsal cinsiyet yanlılığı (Gender bias in macroeconomic policy[1]): Makroekonomik politikaların erkeklerin yararına olması durumudur. Makroekonomik politikalar göz önüne alındığında bu yanlılığın özellikle ekmeği kazanan erkek yanlılığı (Bkz. Evi...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Mikrokredi/ Mikrofinans (Microcredit/ Microfinance): Dünyanın özellikle yoksul bölgelerinde ekonomik kalkınmada kullanılan bu yöntem, büyük oranda kadın yoksulluğuyla mücadele amacıyla kullanılmaktadır. 1976 yılında Bangladeş Grameen Bank örneği ile başlayan bu uygulama...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar16 Şubat 2018
Kovmak, uzaklaştırmak. Kırmızı Şemsiye Cinsel Haklar ve Sağlık Derneği tarafından yayınlanan, Röportaj/Derlemenin Kemal Ördek tarafından gerçekleştirildiği "O Kadınlar": Trans Kadın Seks İşçilerinin Dilinden Şiddet Hikayeleri kitabındaki Lubuncu Sözcükler Sözlüğü kısmından...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar12 Ocak 2018
Bir kişiye veya gruba karşı ırk, dil, din, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği gibi önyargı doğurabilecek nedenlerden ötürü işlenen, genellikle şiddet içeren suçları ifade eder. Eğer bu suç bir defaya...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar16 Şubat 2018
Böcekleri öldürmek için tarımda kullanılan kimyasal zehirlerin bir türü. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, dünyanın farklı bölgelerinden toplanan balların %75'inde bu neonikotinoidlerden bulunuyor. Bitkiler için kullanılan bu zehirler, bitkilerdeki nektarlardan beslenen...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Nüfusun atalet oranı[1] (Inertia rate of population or ‘Not in education, not in labor force’): ‘Ne eğitime devam eden ne de çalışan’ nüfus oranı olarak tanımlanmaktadır.[2] Bu nüfusun çoğunluğunu ise...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar12 Ocak 2018
Duygulara ve cinselliğe dayalı tüm ilişkiler ve ilişkilenmelerde rızanın varlığının sorgulandığı ve konuşulduğu bir iletişim biçiminin toplumda normalleşmesi, doğallaşması. İngilizce’de ‘consent culture’ olarak kullanılan bu kavramı Türkçe‘ye ‘onay kültürü’ olarak...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Özelleştirme/metalaştırma yanlılığı (Privatization/commodification bias[1]): ‘Daha önce kamusal olarak sağlanan, ya da topluma ait kaynaklardan olan bilginin, yaşam formlarının ve ürünlerin aşırı nesneleştirilmesi’dir.[2] [1] UN Women, 2014, Reading Paper Series on...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar16 Şubat 2018
Polis. Kırmızı Şemsiye Cinsel Haklar ve Sağlık Derneği tarafından yayınlanan, Röportaj/Derlemenin Kemal Ördek tarafından gerçekleştirildiği "O Kadınlar": Trans Kadın Seks İşçilerinin Dilinden Şiddet Hikayeleri kitabındaki Lubuncu Sözcükler Sözlüğü kısmından alınmıştır.
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Parça başı iş[1] (Piecework): ‘Çalışan süre karşılığında değil, üretilen ürün karşılığında ücret alınan işler’ olarak tanımlanmaktadır.[2] [1] Türkiye’deki Kadın Thesaurusu, 2009, Kadın Konulu Kavramlar Dizini, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
(Paylaşılan/Cinsiyet ayrımı gözetmeyen) Ebeveyn izni[1] ((Shared/Gender neutral) Parental leave)[2][3]: Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’ya göre ebeveyn izni, ‘annelik izninin bitiminden sonra, çalışan anne ve babalara yeni doğan çocuklarına bir süre bakabilmeleri...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar16 Şubat 2018
Pestisit; böcek, mantar, yabani ot gibi canlılara karşı, tarımda kullanılan kimyasalların genel adıdır. İnsan ve doğaya zararlı olan pestisitler karaciğer, böbrek rahatsızlıkları ve kansere yol açıyor, arıların ölmesine neden olarak...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Pozitif / Olumlu ayrımcılık[1] / Yapıcı eylem / Tersine ya da Tersinden ayrımcılık[2] / Tercihli muamele / Geçici Özel Önlem (Affirmative / Positive discrimination / Affirmative action / Reverse Discrimination...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar16 Şubat 2018
Vajina. Kırmızı Şemsiye Cinsel Haklar ve Sağlık Derneği tarafından yayınlanan, Röportaj/Derlemenin Kemal Ördek tarafından gerçekleştirildiği "O Kadınlar": Trans Kadın Seks İşçilerinin Dilinden Şiddet Hikayeleri kitabındaki Lubuncu Sözcükler Sözlüğü kısmından alınmıştır.
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Refah rejimi (Welfare regime): “Refah rejimi” kavramı devletlerin sosyal politikalarına şekil verirken, diğer yandan ‘vatandaşlık rejiminin vatandaşlar arasında nasıl bir dayanışma modeline dayandığını’ anlatmaktadır ve ülkenin refah rejimi, sosyal hizmetlerin...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar12 Ocak 2018
Kişinin belirli bir davranışı özgür iradesiyle, sözlü veya bedensel ifade yoluyla onaylaması. Cinsellik içinde rıza kavramı cinsel davranışlar çerçevesinde kullanılır. Cinsel davranışın tam olarak başladığı an kişiler için son derece...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar12 Ocak 2018
Kişinin rıza göstermediği herhangi bir cinsel davranıştaki Hayır’ı Evet’e çevirmek için kullanılan ve ‘fiziksel zorlama içermeyen’ bütün yöntemler. Bu yöntemler ısrar(sürekli talep etme), manipülasyon(rahatlatıcı yalan söyleme), duygusal tehditler (rıza verilmezse...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Saklanan ücret[1] (Reservation wage[2]): İş piyasasına girme aşamasında tercih edilen en düşük ücrettir.[3] Kadınların işe girmek için daha düşük ücretler kabul etmesi söz konusudur. [1] Aysıt Tansel, 2012, 2050’ye Doğru...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Şartsız - Şartlı sosyal transfer ve hizmetler (Unconditional vs. Conditional social transfers and social services[1]):  Şartsız sosyal transferler belirli düşük gelirli kesimlere sağlanan parasal desteklerdir. Şartlı sosyal transferler ise belirli...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Servet eşitsizliği (Wealth-based inequality[1]): Servet dağılımında, toplumun farklı kesimleri arasındaki eşitsizliğe verilen isimdir. [1] UN Women, 2015, Progress of the World’s Women 2015-2016 Transforming Economies, Realizing Rights
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Son başvurulacak işveren (Employer of last resort): Kamu hizmeti istihdamı olarak da adlandırılabilecek bu sistem, işsizlikle mücadele için önerilen yöntemlerden biridir. Bu uygulamada çalışmaya “hazır, istekli” ve “çalışabilecek durumda olan”,...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar12 Ocak 2018
Heteroseksüel çiftlerin sahip olduğu, vergi, emeklilik, miras hakkı gibi birçok konuda olanaklar sağlamaktadır. Kayıt olmuş çiftler beraber araba sigortası edinme, birbirlerini sosyal güvenlik poliçeleri kapsamına alabilmeleri, beraber vergi bildiriminde bulunabilmeleri...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Sosyal dışlanma (Social exclusion): Sosyal dışlanma terimi için yapılan tanımlar konunun  hangi açıdan ele alındığına göre değişiklik gösterebilir. Bazı tanımlar kimlerin dışlandığına (örneğin fiziksel engelli, yoksullar) yanıt verirken, diğerleri, neyden...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Sosyal koruma hizmetlerine erişim[1]  (Access to social protection):  Kadınların istihdama katılmalarının yollarının kolaylaştırılması,  düşük gelirli hanelerin ihtiyaçlarının karşılanması ve ailelerin ekonomik risklerinin azaltılmasında sosyal koruma önemli bir unsur olarak ortaya...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Sosyal koruma tabanı (Social protection floor [1]): ILO’ya göre sosyal koruma tabanı, 'sosyal dışlanmanın, yoksunluğun, yoksulluğun üstesinden gelmek ve önlemek amacında olan korumayı güvence altına alan ulusal olarak belirlenmiş temel...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Sosyal transferler (Evrensel - Bütçe hesaplı sosyal transferler) (Social transfers) (Universal vs. Means tested social transfers[1])): Çalışan ödemeli olmayan/devlet tarafından sağlanan sosyal transferlerden tüm vatandaşlara yönelik olanlarına evrensel sosyal transfer...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Takas ekonomisi - Para ekonomisi (Barter economy vs. Monetary/Monetized economy): Takas ekonomisi ve para ekonomisi arasındaki en temel fark bir mal karşılığında, ortak olarak olarak kabul edilen farklı formlardaki paraların...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Tam eşitlik  (Substantive equality[1]): Tam eşitlik, politika ve pratiklerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde uygulamaya konmasına verilen isimdir. Tam eşitlik ilkesinin ayrımcı olmadığı düşünülse de belirli grupların ihtiyaçlarını karşılamakta eksik kalabilmesi söz...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar20 Mart 2018
İşlenmemiş veya herhangi bir işlenme aşamasında yapısını kaybetmemiş, sentetik katkı maddesi içermeyen gıda. Araştırmalar, çoğumuzun önerilen günlük besinleri alamadığını gösteriyor. İhtiyacımız olan besin öğelerini yeterli ve sağlıklı olarak almak için...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Tam istihdam (Full employment): 'Mümkün olan tüm iş gücü kaynaklarının ekonomik anlamda en verimli şekilde kullanılmasıdır. Tam istihdam hem vasıflı hem de vasıfsız iş gücünden belirli bir zamanda belirli bir...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Tarım dışı işsizlik oranı[1] (Non-agricultural unemployment rate): 'Referans dönemi içinde istihdam halinde olmayan (kâr karşılığı, yevmiyeli, ücretli ya da ücretsiz olarak hiç bir işte çalışmamış ve böyle bir iş ile...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar12 Ocak 2018
Tecavüz Kriz Merkezi (TKM); İngilizce Rape Crisis Center (RCC)ifadesinden çevirilmiştir. Türkiye’de henüz Tecavüz Kriz Merkezleri olmadığından, bu hizmeti verecek merkezler için de henüz net olarak belirlenmiş bir isim yoktur. Bazı...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar12 Ocak 2018
Tecavüz ve cinsel şiddet biçimlerinin çok yüksek oranda görüldüğü kültürlerde tecavüzün ataerkil normlar ve yanlış inanışlar yoluyla normalleştirilmesi ya da doğallaştırılması. Tecavüz kültürü İngilizce’de ‘Rape Culture’ olarak aktif kullanılan çeviri...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar19 Ocak 2018
Süt endüstrisinde, ineklere tecavüz edebilmek için hareket imkanlarını kısıtlayan, dar, oluk benzeri bir aygıt. Endüstrinin “suni tohumlama” olarak adlandırdığı yapay yolla gebe bırakma işlemi tecavüz rafı aracılığıyla gerçekleştirilir. Suni tohumlama...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Ticarete uygun olmayan sektör (Non-tradable sector)[1]: Geleneksel anlamıyla inşaat, finans, emlak ve kamu hizmetlerini kapsayan sektörlere verilen isimdir. İktisatçılar hizmet sektörleriyle ilgili olarak "ticarete uygun olmayan sektör" (non-tradable sector) kavramını...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar16 Şubat 2018
Göğüs, meme. Kırmızı Şemsiye Cinsel Haklar ve Sağlık Derneği tarafından yayınlanan, Röportaj/Derlemenin Kemal Ördek tarafından gerçekleştirildiği "O Kadınlar": Trans Kadın Seks İşçilerinin Dilinden Şiddet Hikayeleri kitabındaki Lubuncu Sözcükler Sözlüğü kısmından...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar20 Mart 2018
Gıda üretimi ve tüketimi arasında doğrudan bağlantı kuran, bir çiftlik ve destekçi topluluğu arasındaki karşılıklı bağlılığa dayalı ortaklıktır. Destekçiler genelde hasattan pay satın alarak, bazen de çiftlik işlerine yardımcı olarak...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar12 Ocak 2018
Farklı kültürlerde, farklı coğrafyalarda ve farklı tarihsel zamanlarda kadınlara ve erkeklere toplumsal olarak yüklenen roller ve sorumluluklar bütününü ifade eder. Bu tanım, tipik olarak kadınlara ya da erkeklere ait özellikler...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Toplumsal cinsiyet çeşitliliği/ Toplumsal cinsiyet çeşitliliği ekosistemi (Gender diversity[1]/  Gender diversity ecosystem[2]): Toplumsal cinsiyet çeşitliliği cinsiyet kimliği ve/veya yönelimleri farklı olan kişilerin, kaynak, beceri ve potansiyellerini kendi çeşitlilikleri içerisinde birbirlerinin...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Toplumsal cinsiyet/ Kadın-erkek eşitsizliği (Gender disparity[1]): 'Erkekler ve kadınlar açısından farklı sonuçlar elde edildiğine dair betimsel gözlemdir'. 'Ayrımcılık, değişkenlik gösteren biyolojik farklılıklar, bireysel ve toplumsal inanışlar, belirli toplumsal cinsiyetlere atfedilen...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Toplumsal cinsiyet güçlenme ölçümü (Gender empowerment measure): Kadınların ekonomik bağımsızlığını ve ekonomik ve politik hayatta rol alma oranını ortaya koymak amacıyla yapılan ölçüme verilen isimdir. Bu ölçümleme esnasında ‘parlamentodaki vekil...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Toplumsal cinsiyet kalıp yargıları (Gender stereotypes[1]/ Gender stereotyping): Kadın ve erkeklerin sahip oldukları cinsiyet ile belirlenen ve sınırlandırılan özellik ve roller çerçevesinde yerleşmiş kalıplaşmış düşüncelerdir.[2] [1] UN Women, 2015, UN...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Toplumsal cinsiyet körü (Gender blind[1]): Proje, politika, düşünsel yaklaşım gibi birçok farklı olguyu betimlerken kullanılan bu kavram, bahsi geçen olguların toplumsal cinsiyeti önemli bir etken olarak ele almamasını betimlemek için...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Şirket/Kamu politikalarının toplumsal cinsiyet denetimi[1], Var olan iş kanunlarının toplumsal cinsiyet denetimi, Toplumsal cinsiyet merceği (Gender audit of corporate/public policies[2], Gender audits of existing labour laws[3], ‘Gender lens’): Süregelen şirket...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Toplumsal cinsiyet perspektifinin ana akımlaştırılması (Gender mainstreaming)[1]: 'Toplumsal cinsiyet perspektifinin ana akımlaştırılması toplumsal cinsiyet eşitliğinin desteklenmesi konusunda dünyaca kabul edilen bir stratejidir'. 'Ana akımlaştırma toplumsal cinsiyet perspektifinin ve toplumsal cinsiyet...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar12 Ocak 2018
Toplumsal cinsiyetin bir parçasıdır ve kişinin kendisini bir oğlan çocuk/erkek veya kız çocuk/kadın konumunda göstermek için yaptığı ve söylediği şeylerin tümü olarak tanımlanmaktadır. Bireyler arasındaki biyolojik cinsiyet farkı toplumsal bir...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Toplumsal cinsiyet temsili (Gender representation[1]): Bu kavram, özellikle medya üzerinden, cinsiyetlere atfedilen toplumsal rollerin nasıl yansıtıldığına dair yapılan çalışmalarda kullanılmaktadır. Toplumsal cinsiyet temsilinin var olan ayrımcı toplumsal cinsiyet normlarını yeniden...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Toplumsal cinsiyete bağlı emeklilik maaşı farkı (Gender pension gap[1]): Emeklilik maaşı kişinin hayat boyu elde ettiği gelirin sonucunda belirlenmektedir. Buradan hareketle kadın ve erkeklerin emeklilik maaşları arasındaki fark üzerinden hayat...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Toplumsal cinsiyete göre / bağlı istihdam farkı (Employment gender gap): Erkek istihdamının çalışma çağındaki erkek nüfusuna oranı ile kadın istihdamının çalışma çağındaki kadın nüfusa oranı arasındaki farktır.[1] Bir ülkede gelişmişlik...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Toplumsal cinsiyete bağlı ücret farkı, Toplumsal cinsiyete bağlı maaş farkı, Toplumsal cinsiyete dayalı fark, Eşit olmayan ücret, ücret tutarsızlığı, gelir tutarsızlığı (Gendered pay gap[1], Gender gap in wages or earnings,...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık/ Yerleşik toplumsal cinsiyet yanlılığı/ Bilinçdışı önyargı (Gender based discrimination[1]/  Built-in gender bias[2]/ Unconsious bias[3]): Cinsel taciz, cinsel istismar, cinsel sömürü, şiddet, ayrımcılık, zorbalık, ev içi şiddet,...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme[1] (Gender budgeting or Gender responsive budgeting): Toplumdaki statülerinin yükseltilmesine yönelik yapılan bir çalışma olan bu tür bütçeleme, kadın ve erkek ayrımcılığı ile mücadele edilmesinde önemli bir...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Toplumsal cinsiyete duyarlı istatistik / veri (Gender (sex)-disaggregated/ Gender specific statistics/ data): Kadınlara ve erkeklere yüklenen farklı rolleri hesaba katılarak, her iki cinsiyetin toplum içinde konumlandırma biçimleri göz önünde bulundurularak...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Toplumsal cinsiyete duyarlı ve kapsayıcı/ Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Dayanan[1] (Gender sensitive and inclusive[2]/ Gender equitable): Tüm biyolojik cinsiyet ve cinsel yönelimlere dair kapsayıcı ve bu grupların kendilerine özgü ihtiyaçlarına cevap...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Toplumsal cinsiyete duyarsız[1] makroekonomik politikalar (Gender neutral macroeconomic policy[2]): Toplumsal cinsiyetler arasındaki farklılıkları göz önüne almayan, dolayısıyla da kadınların ihtiyaç ve tecrübelerini ekonomi içerisinde baskın olan erkeklerin normlarına uyduğu takdirde...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Gender atypical job[1] (Toplumsal cinsiyete göre atipik iş): Kadın işi olarak kabul edilen işlerde erkeklerin, erkek işi olarak kabul edilen işlerde ise kadınların bulunması durumudur.[2] [1] Angela Cipollone, Eleonora Patacchini...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar12 Ocak 2018
Travesti ve transseksüellere yönelik önyargı ve nefreti anlatır. Biyolojik cinsiyetinden dolayı kendisinden beklenen seksüel ve toplumsal rollere uymayarak cinsiyet değiştirenlere karşı bir tür kaygı ve korku ifadesidir. ***Kaos GL'nin hazırladığı...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar12 Ocak 2018
Herhangi bir cerrahi müdahale geçirmiş yada geçirmemiş kadın veya erkeklerden biyolojik cinsiyetine ve görünümüne bir şekilde müdahale edenlerin tamamını kapsayacak şekilde, İngilizce bir tanımlama olup Türkçe’deki travesti ve transseksüel tanımlamalarının...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar12 Ocak 2018
Kendisini karşı cinsten biri olarak tanımlayan kişidir. Hem erkek hem de kadın için geçerlidir. Kişi erkek olduğu halde kadın olmayı isteyebilir, kadın olduğu halde erkek olmayı isteyebilir. Ancak transseksüel, daha...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar12 Ocak 2018
Daha çok dış görünüşle ve davranışlarıyla karşı cinse ait olma isteğinde olan kişi. Bu sözcük kişideki transvestizmi ifade eder. Halk arasında travesti dendiğinde daha çok kadın giyimindeki/davranışındaki erkekler akla gelse...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar16 Şubat 2018
Ekolojik kaygılara sahip olan herkes Türetici olmalı! Türetici; ihtiyaçlarını sürekli gözden geçirir, gerçekten ihtiyacı olanı alır ve alırken nereden gelmiş, nasıl üretilmiş, içinde ne var, nasıl paketlenmiş, hangi yollardan ona...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Ücret / Maaş kesintisi cezası (Wage penalty): Bir ayda iki günlük ücretinden fazla olmamak şartıyla, bir işçinin işyerini bozan ve toplu iş sözleşmesinde ya da iş sözleşmesinde yer alan hal...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Ücretli doğum izni (Paid maternity leave[1]): 'Kadının doğumdan önce ve sonra resmi olarak işe gitmediği ve ücret aldığı dönemdir'. [2] [1] UN Women , 2015, UN Women Flagship Programming Initiatives,...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Ücretli işe eşit erişim hakkı (Equal access to paid work[1]): Kadınlar ücretsiz olarak yaptıkları ev işi, bakım işi gibi işler nedeniyle ücretli işlere girmekte erkeklerle eşit konumda değildir. Ancak kadınların...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Ücretli istihdam (Wage employment): Çalışmaları karşısında ücret alan ya da maaşı olan çalışanları kapsayan bu tanım, satışlardan komisyon alınan çalışma biçimlerini de kapsamaktadır. İşverenler, kendi işinde çalışanlar, üretici kooperatifi üyeleri...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Ücretsiz aile işçisi[1] (Family worker / Unpaid family worker)[2]: Aynı hane içerisinde yaşayan başka birinin işlettiği bir işletmede genellikle ücretsiz ve güvencesiz bir şekilde çalışan kişilere verilen isimdir. Özellikle tarım...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Bakım emeği / Ücretsiz bakım emeği (Care Work / Unpaid Care Work): Jean Gardiner bakım emeğini “Evde kadının ya da kız çocuğun babaya, kocaya, yaptığı ücretsiz hizmetlerin bütünü” olarak tanımlamaktadır.[1]...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Bakım İşleri / Yaşlı, hasta bakımı / enformel ya da ücretsiz yaşlı, hasta bakımı ve çocuk bakımı, ücretsiz bakım işi ve ev işi, Görünmeyen bakım hizmeti, yaşlıların verdiği ücretsiz bakım...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Ücretsiz çalışan / ücretlendirilmeyen emek (Employed but with no pay[1]):[2] Tarafına bir ücret ödenmeyenlerdir. Çalışmayanlara ek olarak konut içinde yapılan işlerde çalışan ama ücret almayan eş ve çocuklar, ev hizmetlerinde...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Ucuz iş gücü olarak kadın emeği (Cheap female labor)[1]: Tüm endüstrileşmiş ülkeler birçok farklı ekonomik aktivitelerin gerçekleşebilmesi için ucuz iş gücüne ihtiyaç duyarlar.[2] Kadınların ucuz iş gücü içerisindeki konumu ise...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Üretken - Üretken olmayan sosyal transferler (Contributory vs. Non-contributory social transfers[1]): Çalışanlar (ve işverenleri) tarafından ödenen transfer çeşitlerinin en yaygını sosyal güvence ödemeleridir. Çalışan ödemeli olmayan sosyal transferlerde çoğu zaman...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Üretken emek, Yeniden üretim emeği (Productive / Reproductive labor): Üretken emek Gayri Safhi Milli Hasıla'ya katkı yapmak üzerinden ele alınmaktadır. Kadının bebek dünyaya getirmek, gündelik işleri yerine getirmek, neslin ve...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Üretken iş (Reproductive work[1]): Üretken iş, çalışan kişiler tarafından değerlendirildiğinde, kendileri ve bakmakla yükümlü olduklarının ihtiyaçlarını karşılamalarına yetecek, kabul edilebilir bir iş anlamına gelir. Aynı terim, küresel bakış açısıyla ise,...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Üretken olmayan emek (Non-productive or unproductive labor): Adam Smith’e göre üretken olmayan emek, bir şey üretildiği anda elde edilen değerin tüketildiği emektir. Adam Smith’in ayrımına göre fabrikada çalışan bir işçi...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Vasıfsız işçi (Unskilled labour): Herhangi bir iş alanında uzmanlığı olmayan işçiler bu kategoride değerlendirilmektedir. Çoğunlukla kadınlar tarafından, büyük oranda ücretsiz bir şekilde ve ev içerisinde gerçekleştirilen çocuk ve yaşlı bakımı,...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar14 Mart 2018
Çocuklarının yaşamlarını bloglayan, tweetleyen ya da fotoğraflayıp sosyal medyada paylaşan ailelerinin tüm bu eylemlerine İngilizce’de verilen isim “Sharenting.” Bu madde Dijital Topuklar'ın #dişitalsözlük serisinden alınmıştır. 
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Yaşam kalitesi / Yaşam standardı (Quality of life / Adequate standard of living[1]): 'Yaşam kalitesi, Dünya Sağlık Örgütü hedefleri, beklentileri, standartları, ilgileri ile bağlantılı olarak kişilerin yaşadıkları kültür ve değer...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Toplumsal cinsiyete dayalı mesleki ayrımcılık/ Erkek işi[1]-Kadın işi Meslekler / Erkek/Kadın egemen meslekler[2] - Karma meslekler / Belirli mesleklerin damgalanması / Türü erkek ve kadın cinsiyetine saptanmış meslekler / Bir...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Üretken emek, Yeniden üretim emeği (Productive / Reproductive labor): Üretken emek Gayri Safhi Milli Hasıla'ya katkı yapmak üzerinden ele alınmaktadır. Kadının bebek dünyaya getirmek, gündelik işleri yerine getirmek, neslin ve...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Yoksulluk (Poverty): Geleneksel olarak yoksulluk, kaynaklara, üretken varlıklara ve gelire erişimin sınırlı olması ve sonuç olarak maddi bir yoksunluğun ortaya çıkması olarak tanımlanmaktadır. Ancak günümüzde bu tanım yararlı olarak kabul...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar26 Aralık 2017
(Time poverty): Emel Memiş zaman yoksulluğunu, “Minimum yaşam standardına ulaşabilecek zamana sahip olmama durumu” olarak tanımlamaktadır[1]. Burada örnek olarak iki yetişkinden oluşan ve bu yetişkinlerden birinin çalıştığı bir aile ile...
Sivil SayfalarSivil Sayfalar26 Aralık 2017
Zorunlu istihdam - teşvikli istihdam (Compulsory employment vs. Employment with incentives):  Zorunlu istihdam, belirli kategoriler altındaki bireylerin işletmelerde zorunlu olarak çalıştırılmasını içeren yasal uygulamadır. Burada son yasalar üzerinden engelli, hükümlü, terör...


Sivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

You have Successfully Subscribed!